City of
Madison

Metro Transit xyuas tias kom tsis pub ib tug neeg twg raug ciav cais raws nws hom neeg, xim nqaij tawv, los yog tebchaws yug, raws li tau kev tiv thaiv hauv Tsab Cai Title VI ntawm Civil Rights Act xyoo 1964, thiab txoj cai Civil Rights Restoration Act xyoo 1987 (P.L. 100-259) los ntawm ib txoj kev koom rau, lossis raug txwv tej kev pab uas muaj no, los yog raug kev ua tsis ncaj ncees rau hauv ib lub txheej xwm los yog kev ua dej num twg.

 

Ib tug neeg twg uas ntseeg tias nws tau raug ciav cais tsis ncaj ncees vim yog nws hom neeg, xim nqaij tawv, los yog tebchaws yug muaj cai ua daim ntawv tsis txaus siab mus rau Metro Transit lossis mus rau lub Nroog Madison Hauv Paus Saib Kev Cai Ncaj Ncees (Affirmative Action Department).

 

Metro Transit

(608) 266-4466 mymetrobus@cityofmadison.com

 

Nroog Madison Hauv Paus Saib Kev Cai Ncaj Ncees Affirmative Action

(608) 266-4910 dcr@cityofmadison.com

 

Oversight Committees
Metro Transit: (608) 266-4466; E-mail: mymetrobus@cityofmadison.com