Madison Cov Tiaj Ua Si Daim Ntawv Qhia Hnub Uas Lo Tim Phab Ntsa

2018 Madison Cov Tiaj Ua Si Kev Sib Tw Txog Cov Duab Coj Los Tso Rau Hauv Daim Ntawv Qhia Hnub (Calendar)

Madison Cov Tiaj Ua Si zoo siab tshaj tawm tias yuav rov muaj kev sib tw txog cov duab uas coj los tso rau hauv 2018 Madison Cov Tiaj Ua Si daim ntawv qhia hnub!

Yuav tsum tau muaj raws li ntawm no:

 • Cov duab yuav tsum tau yog yees hauv los sis txog Lub Nroog Madison lub tiaj ua si.
 • Tsuas yuav txais cov duab yees tav toj uas digital xwb.
 • Yuav kho tsis tau daim duab tshwj tsis yog kho kom pom ci zog los sis tseeb zog; yuav tsis txais cov uas muab kho ntau ntau lawm.
 • Koj yuav xa tau txog peb (3) daim duab tuaj tag nrho ua ke, rau ib cim caij nyoog twg (lub caij nplooj ntoos hlav, lub caij ntuj sov, lub caij nplooj ntoos zeeg thiab lub caij ntuj no) uas cov duab ntau tshaj plaws uas yuav xa tau tuaj tag nrho yog 12 daim.
 • Cov duab yuav tsum tau yees rau qhov resolution uas siab tshaj plaws—yam tsawg yog 2000px (qhov dav) x 1600px (qhov siab) ntawm 300dpi.
 • Cov duab yuav tsum tau xa tuaj los ntawm tus neeg yees duab uas muaj cai rau daim duab. Yog hais tias pom tus neeg los sis cov neeg hauv daim duab tseeb tseeb, yuav tsum tau kev tso cai los ntawm lawv.
 • Txoj kev sib tw no yog qhib rau sawv daws, nrog rau cov neeg ua hauj lwm hauv lub Nroog tib si.

Thaum xa daim duab tuaj, koj lees tias:

 • Daim duab yeej yog koj li.
 • Tsis tau muab daim duab kho li cas li dhau ntawm qhov kho kom pom ci zog/pom tseeb zog.
 • Tsis muaj kev cog lus dab tsi sab nraud txog daim duab.
 • Tsis txhaum cai dab tsi thaum tau daim duab.

Xa koj daim (cov) duab ua high-resolution uas yees hauv los sis ntawm Madison Lub Tiaj Ua Si tuaj tsis pub dhau hnub Zwj Teeb (Thursday), Lub Yim Hli Ntuj Tim 31, 2017 uas xa hauv email tuaj. Nco ntsoov muab nrog:

 • Lub npe ntawm lub tiaj ua si
 • Tus neeg yees duab, thiab seb yuav tiv tauj tau li cas (chaw nyob, xov tooj thiab email)
 • Lub caij ntuj (lub caij nplooj ntoos hlav, lub caij ntuj sov, lub caij nplooj ntoos zeeg los sis lub caij ntuj no)

Xa hauv email mus rau: madisonparkscalendar@cityofmadison.com


Cov Lus Sau Me Me:
Thaum xa daim los sis cov duab no tuaj rau 2018 Madison Cov Tiaj Ua Si kev ua daim ntawv qhia hnub, koj tso cai rau Lub Nroog Madison los ntawm Madison Parks Division los siv cov duab no coj los ua raws li Lub Nroog Madison Park Division lub luag hauj lwm. Kev siv cov duab no muaj xws li, tiam sis tsis yog tas rau, kos ua duab, tso hauv cov ntawv xov xwm, tso rau neeg saib, tso hauv yeeb yaj kiab, rov muab luam dua, rov tsim dua, tso hauv cov ntawv luam tawm, tso hauv cov ntawv tshaj ua lag luam, cov ntawv qhia, cov website pages thiab cov chaw sib txuas lus hauv media thiab cov ntaub ntawv siv los txhawb nqa los sis qhia rau neeg kawm hauv txoj ncauj ke uas paub tam sim no los sis tsim tom ntej no. Koj lees mus ntxiv tias cov neeg uas nyob hauv daim duab tau tso cai rau kev siv lawv rau hauv lub hom phiaj ua no. Koj lees mus ntxiv tias koj los sis lwm tus neeg los sis koom haum uas muaj nyob hauv cov duab yuav tsis tau txais nqi zog dab tsi rau kev siv cov duab zoo li no, thiab tsis rub txim rau Lub Nroog Madison thiab nws cov neeg tseem ceeb, cov neeg sawv cev nws, thiab cov neeg ua hauj lwm txog cov kev sib foob uas tshwm sim los ntawm los sis txuam nrog kev siv cov duab no.