Cov Nyiaj Pab

Goodman Pool yog ib qho chaw rau txhua leej txhua tus tuaj koom kev lom zem hauv Madison thaum lub caij ntuj sov, yog ib qho chaw uas txhua tus yuav muaj lub hwm tsam los kawm thiab ua si tsis hais seb tau nyiaj pes tsawg. Lub Madison Parks Foundation, Irwin A. and Robert D. Goodman Foundation thiab Shelley Glover Foundation zoo siab muab nyiaj pab them rau cov chav kawm, Waves Pawg Neeg Ua Luam Dej & Dhia Dej thiab rau tus nqi nkag.  Yuav kom suav rau hauv, teb Daim Ntawv Thov Nyiaj Pab / Daim Ntawv Thov Nyiaj Pab, thiab xa los sis email tuaj nrog cov ntaub ntawv pov thawj.

Xa hauv kev xa ntawv: Madison Parks
Attn: Scholarship Administrator
210 Martin Luther King Jr. Blvd., Room 104
Madison, WI 53703

Email: goodmanpool@cityofmadison.com

Tus Qauv Rau Cov Nyiaj Pab & Cov Lus Qhia

 1. Muaj nyiaj pab rau cov tsev neeg uas muaj cov me nyuam hnub nyoog 18 xyoo thiab yau dua ntawd uas tsim nyog rau kev noj sus dawb los sis txo nqi raws li hauv Madison Metropolitan Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv (MMSD) Cov Txheej Txheem.
  • Yog hais tias tus neeg thov tsis tsim nyog rau kev noj sus dawb los sis txo nqi raws li hauv MMSD, tus neeg thov yuav tsum tau xa ib tsab ntawv tuaj uas muaj: lub npe, qhov chaw nyob, kev thov nyiaj pab, thiab tshab txhais seb xav tau dab tsi.
 2. Cov neeg tau txais nyiaj pab yuav tsum yog neeg nyob hauv: Lub Nroog Madison, Lub Zos Madison, los sis sam sim kawm ntawv hauv Madison Metropolitan Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv.
 3. Madison Parks muaj cai los tshawb xyuas tag nrho cov lus qhia uas nyob hauv daim ntawv thov kev pab, kom thiaj li muab tau nyiaj pab, tsis pom zoo rau nyiaj pab, los sis tshem tawm cov nyiaj pab.
 4. Teb Daim Ntawv Thov Nyiaj Pab / Daim Ntawv Thov Nyiaj Pab.
 5. Tag nrho cov lus qhia uas muab rau hauv daim ntawv thov nyiaj mas yuav tsis qhia tawm rau lwm tus neeg.
 6. Yuav muab tau nyiaj pab rau cov nram qab no:
  a. Nqi Nkag - Cov nqi nkag txhua hnub rau ib leeg (10/daim pib).
  b. Chav Kawm - txog ob (2) zaug twg rau ib tug me nyuam twg.
  c. Waves Pawg Neeg Ua Luam Dej & Dhia Dej - koj yuav thov tau rau pawg neeg ua luam dej, pawg neeg dhia dej los sis ob qho tag nrho.
  d. Kev Pom Zoo Rau Kev Ua Ib Tug Neeg Saib Neeg Da Dej (Lifeguard Certification) - rau cov neeg uas xav los ua txoj hauj lwm saib neeg da dej.
  e. Cov chav kawm ntxiv los sis cov pib nkag ntxiv - yuav txiav txim rau qhov no raws seb tshuav nyiaj li cas.
 7. Yuav qhia rau cov neeg uas tau nyiaj pab.

Hmong

Subscribe to Email List

Subscribe to the Madison Parks Goodman Pool email list:

By participating on this list the Wisconsin Public Records Laws may subject your email address to disclosure to third parties. By selecting "Yes" you are requesting that we treat your email address that you have provided to this list as confidential and you are also stating that you would not participate in this service if the City is obligated to release your email address to such third party requesters.

You can also get Goodman Pool & other Parks Updates by finding us on Facebook and Twitter.