Goodman Pool Nyiaj Pab

Goodman Pool yog ib qho chaw rau txhua leej txhua tus tuaj koom kev lom zem hauv Madison thaum lub caij ntuj sov, yog ib qho chaw uas txhua tus yuav muaj lub hwm tsam los kawm thiab ua si tsis hais seb tau nyiaj pes tsawg. Madison Parks Foundation zoo siab muab nyiaj pab cov tsev neeg uas xav tau kev pab.Yuav kom tau nyiaj pab them rau tus nqi qhia ua luam dej rau cov me nyuam, cov pab pawg ua luam dej, los sis tus nqi siv, tus neeg thov kev pab yuav tsum tau teb Daim Ntawv Thov Nyiaj Pab, thiab xa daim ntawv rau npe tuaj nrog rau cov ntaub ntawv pov thawj.

Qhov yuav pab nyiaj ua ntej tshaj plaws mas tsuas yuav muab rau cov thov kev pab them tus nqi qhia ua luam dej xwb.

 1. Teb Daim Ntawv Thov Nyiaj Pab.
 2. Xa los sis email daim ntawv rau npe uas teb tiav hlo thiab cov ntaub ntawv pov thawj mus rau:

  Madison Parks
  Attn: Scholarship Administrator
  210 Martin Luther King Jr. Blvd., Room 104
  Madison, WI 53703

  Los sis email daim ntawv rau npe uas teb tiav hlo mus rau: goodmanpool@cityofmadison.com

Cov Txheej Txheem Txog Nyiaj Pab

 1. Muaj nyiaj pab rau cov tsev neeg uas muaj cov me nyuam hnub nyoog 18 xyoo thiab yau dua ntawd uas tsim nyog rau kev noj sus dawb los sis txo nqi raws li hauv Madison Metropolitan Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv (MMSD) Cov Txheej Txheem.
 2. Yog hais tias tus neeg thov kev pab tsis tsim nyog rau kev noj sus dawb los sis txo nqi raws li hauv MMSD, tus neeg thov kev pab yuav tsum tau sau ib daim ntawv nrog uas muaj: lub npe, qhov chaw nyob, kev thov nyiaj pab, thiab yog vim li cas ho thov nyiaj pab. Thaum ntsuam xyuas lawm tej zaum yuav kom muab pov thawj ntxiv.
 3. Cov neeg tau txais nyiaj pab yuav tsum yog neeg nyob hauv: Lub Nroog Madison, Lub Zos Madison, los sis sam sim kawm ntawv hauv Madison Metropolitan Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv.
 4. Madison Parks muaj cai los tshawb xyuas tag nrho cov lus qhia uas nyob hauv daim ntawv thov kev pab, kom thiaj li muab tau nyiaj pab, tsis pom zoo rau nyiaj pab, los sis tshem tawm cov nyiaj pab.
 5. Tsuas yog Madison Parks tus neeg khiav dej num saib xyuas cov nyiaj pab thiaj li yuav ntsuam xyuas daim ntawv thov kev pab xwb, kom thiaj li tsis muaj lwm tus neeg sab nraud paub txog.
 6. Yuav qhia rau cov neeg thov kev pab seb lawv yuav tau nyiaj pab rau dab tsi.
 7. Cov nyiaj pab yuav muab raws li qhov ntau tshaj plaws uas yuav pab tau raws li nram qab no:
  • Cov chav qhia - txog ob (2) zaug sib ntsib (sessions) rau ib tug me nyuam twg.
  • Cov pib siv mus ua luam dej txhua hnub - txog peb (3) daim pib siv txhua hnub rau ib tug neeg hauv tsev neeg twg.
  • Yuav thov tau rau cov chav qhia ntxiv los sis cov pib nkag txhua hnub ntxiv yog hais tias tseem tshuav cov nyiaj pab ntxiv.
 8. Nyiaj pab rau Madison Parks - Goodman Pool Cov Kev Pab Nyiaj yog los ntawm Madison Parks Foundation los. Cov nyiaj pab yog tau los ntawm Shelley Glover Foundation.

Hmong

Subscribe to Email List

Subscribe to the Madison Parks Goodman Pool email list:

By participating on this list the Wisconsin Public Records Laws may subject your email address to disclosure to third parties. By selecting "Yes" you are requesting that we treat your email address that you have provided to this list as confidential and you are also stating that you would not participate in this service if the City is obligated to release your email address to such third party requesters.

You can also get Goodman Pool & other Parks Updates by finding us on Facebook and Twitter.