Skip to main content

District 14

Alder Sheri Carter

Image of Alder Sheri Carter

Alder Sheri Carter

Contact Information

Home Address:

3009 Ashford Ln

Council Office

Common Council Office:
210 Martin Luther King, Jr. Blvd
Room 417
Madison, WI 53703
Phone: (608) 266-4071
Fax: (608) 267-8669
WI Relay Service

Alder Carter’s Updates

Penn Park Playground Replacement Community Meeting

November 26, 2018 4:23 PM

PENN PARK 

PLAYGROUND REPLACEMENT

The City of Madison Parks Division will hold a playground workshop to discuss playground improvements at Penn Park. At this meeting, City staff will present the playground design process and seek input on new playground equipment and surfacing options.

This meeting will be held at the below time and location.

Thursday, November 29 @ 6:00 pm

Villager Mall, Community Room - 2300 S. Park Street, Madison, WI

You are invited to attend and provide comments on the project.  If you have questions or comments but are unable to attend the meeting, please contact Mike Sturm at (608) 267-4921 or at sturm@cityofmadison.com.

PARQUE PENN

REEMPLAZO DEL PATIO DE RECREO

La División de Parques de la Ciudad de Madison celebrará una reunión pública informativa para analizar las propuestas del mejoramiento de los juegos en el Parque Penn. En esta reunión, el personal de la ciudad presentará el proceso del diseño del patio de recreación y solicitará su opinión respecto al nuevo equipo de juegos y a las posibles opciones.

Esta reunión se llevará a cabo a la hora y lugar señalado a continuación.

Jueves 29 de noviembre a las 6:00 pm

Villager Mall, Community Room - 2300 S. Park Street, Madison, WI

Lo invitamos a asistir a dicha reunión para aportar sus comentarios sobre el proyecto.  Si tiene preguntas o comentarios pero no puede asistir a la reunión, comuníquese con Mike Sturm llamando al (608) 267-4921 o por correo electrónico a msturm@cityofmadison.com.

PENN LUB TIAJ UA SI

HLOOV QHOV CHAW ME NYUAM YAUS UA SI

Lub Nroog Madison Koog Xyuas Txog Cov Tiaj Ua Si yuav muaj ib lub rooj cob qhia los tham txog kev txhim kho qhov chaw me nyuam ua si hauv Penn Lub Tiaj Ua Si.Nyob rau hauv lub rooj sib tham no, cov neeg ua hauj lwm hauv Lub Nroog yuav nthuav qhia txog tus txheej txheem los tsim ib daim qauv rau qhov chaw me nyuam yaus ua si thiab nrhiav tswv yim txog cov twj tshiab rau hauv qhov chaw ua si thiab cov kev xaiv seb yuav leem cov chaw ua si li cas.

Yuav muaj lub rooj sib tham no raws li lub sij hawm thiab qhov chaw nram qab no.

Zwj Teeb (Thursday), Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 29, thaum 6:00 tsaus ntuj

Villager Mall, Chav Rau Zej Zos Siv (Community Room) - 2300 S. Park Street - Madison, WI

Thov caw koj tuaj koom thiab muab tswv yim txog qhov yuav npaj ua no.  Yog tias koj muaj lus nug los sis lus xav hais tiam sis tuaj koom tsis tau lub rooj sib tham, thov hu rau Mike Sturm ntawm (608) 267-4921 los sis ntawm msturm@cityofmadison.com.Tags: Parks

Email to a friend Email to a friend

Subscribe to Email List

Subscribe to the District 14 – Alder Carter email list:


By participating on this list the Wisconsin Public Records Laws may subject your email address to disclosure to third parties. By selecting "Yes" you are requesting that we treat your email address that you have provided to this list as confidential and you are also stating that you would not participate in this service if the City is obligated to release your email address to such third party requesters.


Archive

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Labels

City's Budget
Common Council
Conservation
Coronavirus
  • COVID-19 Update
Developments
Educational
Election Update
Employment/Job/Career Opportunities
Events and Celebrations
Forum
Health and Wellness
Meeting
Metro Transit
Safety Update
Streets
Transportation
Uncategorized
Updates
What to do with your Holiday Tree
Winter Update