Nyob rau lub sij hawm no thiab muaj kev ceeb toom dua yuav tsis lam ua kiag los ntawm tus kheej nyob hauv Madison Lub Tsev Hais Plaub Hauv Tuam Ceeb Nroog. Vim xwm txheej tam sim no, koj sau qhov lus daws teeb meem ntawm qhov ua txhaum, tsis sib cam li, los sis tsis txhaum uas tsis pom tus kheej tuaj nyob hauv tsev hais plaub, tab txawm muaj pib los sis muaj ntawv cob qhia tias koj yuav tsum mus hauv tsev hais plaub.

Thaum rov sib hais plaub kiag ntawm tus kheej, cov txheej txheem hauv qab no yuav raug siv:

  • Yuav tau siv cov ntaub npog ntsej muag, tab sis pub rau hauv lub chav hais plaub, tsis suav nrog qhov chaw pov thawj qhia qhov tseeb. Yuav muab cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg yog thov. Muaj tshuaj tua kab mob ntawm tes nyob sab nrauv thiab sab hauv lub chav hais plaub. Peb yuav pab kev yooj yim raws qhov thov rau kev nyob sib nrug.
  • Txhua cov qhua tuaj saib yuav tsum hla kom dhau qhov chaw ntsuam xyuas kev nyab xeeb ua ntej mus rau hauv lub chav hais plaub. Txhua cov hnab, cov hnab rau nyiaj los sis lwm cov chaw rau khoom yuav raug tshawb ua ntej koj mus rau hauv lub chav hais plaub. Thov ua zoo xav muaj tej khoom tseem ceeb tseg cia nyob tom tsev los sis muab nws cia kom zoo rau hauv koj lub tsheb.
  • Cov kaus mom, riam phom thiab khoom haus yuav tsis pub nqa mus rau hauv lub chav hais plaub. Yuav tsis kam lav tias yuav muaj chaw rau cia koj lub kaus mom los sis cov khoom uas raug txwv thaum koj mus rau hauv lub chav hais plaub.
  • Cov xov tooj ntawm tes tsim nyog muab kaw kom txhob nrov suab ua ntej mus rau hauv lub chav hais plaub.
  • Tsis pub kaw suab hauv lub chav hais plaub.
  • Yuav pib sau npe nkag mus rau hauv thaj tsam li 15 feeb ua ntej txog sij hawm mus hauv tsev hais plaub. Cov raug foob yog cov yuav tau mus ua kev sau npe nkag ntawd.
  • Cov plaub ntug hais txog cov laus qhib rau zej tsoom tau.
  • Zoo siab txais tos cov me nyuam yaus mus rau hauv chav hais plaub. Muaj cov paub ntawv sau pub dawb rau cov tuaj saib uas yog cov hluas. Muaj cov phau ntawv ntau rau xaiv nyob ze ntawm qhov chaw sau npe nkag. Xaiv ib phau ntawv los saib lom zem thaum koj nyob nov thiab nqa mus tsev mus ua koj lub tsev saib ntawv. Nug tus neeg ua hauj lwm yog koj xav tau kev pab. Cov ntawv muaj no tau txais kev pab los ntawm First Book thiab los ntawm kev koom tes nrog Madison Lub Khoos Kas Txhawb Kev Nyeem Ntawv.