Yog tias koj xav hloov koj hnub tim hauv tsev hais plaub vim muaj qee yam uas koj tsis tuaj yeem tswj tau, koj los sis koj tus kws lij choj yuav tsum thov hloov ua ntej koj hnub tim hauv tsev hais plaub.

Koj tuaj yeem thov hloov koj hnub tim hauv tsev hais plaub nyob rau ib ntawm cov hauv kev hauv qab no:

 • Xa Email: municipalcourt@cityofmadison.com
 • Sau ntawv rau:
  Madison Municipal Court
  210 Martin Luther King Jr. Blvd., Room 203
  Madison, WI 53703
 • Fev: (608) 266-5930
 • Xov tooj: (608) 264-9282

Cov Thov Ua Ntej

Yog tias txhua yam lus qhia hauv qab no muaj tseeb, koj yuav tsis tas mus nyob rau koj hnub tim hauv tsev hais plaub zaum xub thawj:

 • Nov yog koj thawj qhov thov kom hloov koj hnub tim hauv tsev hais plaub.
 • Hnub tim hauv tsev hais plaub yuav tsis yog qhov nug xyuas qhov tseeb los sis hnub tim sib hais plaub
 • Lub tsev hais plaub txais tau koj qhov thov ua ntej koj hnub tim hauv tsev hais plaub zaum xub thawj

Lub tsev hais plaub yuav qhia koj txog hnub tim hauv tsev hais plaub tshiab los ntawm xa ntawv, email los sis hu xov tooj.

Cov Thov Zaum Ob

Yog tias nov yog koj thov zaum ob lawm, koj yuav tsum thov hloov uas yog sau ua ntaub ntawv mus rau Lub Tsev Hais Plaub Hauv Tuam Ceeb Nroog. Suav nrog qhia cov laj thawj tshwj xeeb rau qhov thov. Koj yuav tsum mus raws hnub tim sij hawm teem tseg xub thawj tshwj tsis yog koj hnov hais qhia ua lwm yam los ntawm lub tsev hais plaub ua ntej hnub tim ntawd.

Cov Kev Nug Xyuas Qhov Tseeb thiab Kev Sib Hais Plaub

Los thov rau hloov hnub tim nug xyuas qhov tseeb, koj yuav tsum thov hloov uas yog sau ua ntaub ntawv mus rau Lub Tsev Hais Plaub Hauv Tuam Ceeb Nroog. Suav nrog qhia cov laj thawj tshwj xeeb rau qhov thov, thiab muaj daim ntawv theej tawm ntawm qhov thov rau lub Nroog Tus Kws Lij Choj Lub Chaw Ua Hauj Lwm. Ua koj qhov thov kom sai li sai tau raws li qhov koj tshawb pom tias qhov ntawd yuav ua teeb meem nrog rau hnub tim tau teem sij hawm nug xyuas xub thawj. Tsis suav nrog cov xwm txheej tshwj xeeb, koj yuav tsum ua qhov thov tsawg kawg yog kaum hnub ua ntej hnub tim sij hawm teem tseg nug xyuas qhov tseeb.

Feem ntau lawm, lub tsev hais plaub yuav pom zoo rau koj qhov thov mus ntev li ntev tau uas nws yog thov zaum xub thawj thiab koj qhov thov hloov sau nyob rau kaum hnub ntawm koj qhov nug xyuas qhov tseeb. Txawm li cas los, lub tsev hais plaub yuav tsis xav li cas hais txog qhov pom zoo rau qhov thov zaum ob los sis thov lig, tshwj tsis yog tias ho muaj laj thawj tshwj xeeb lwm yam lawm.

Lub tsev hais plaub yuav txiav txim siab yog tias koj qhov thov tau kev pom zoo lawm los sis tsis tau kev pom zoo. Koj yuav tsum mus raws hnub tim sij hawm teem tseg xub thawj nug xyuas qhov tseeb tshwj tsis yog koj hnov hais qhia ua lwm yam los ntawm lub tsev hais plaub ua ntej hnub tim ntawd.

Tsis Mus Raws Cov Hnub Tim Hauv Tsev Hais Plaub

Yog tsis pom mus raws koj cov hnub tim hauv tsev hais plaub los sis hnub tim nug xyuas qhov tseeb, yuav muaj kev txiav txim los tawm tsam koj. Nce raws hom ntawm kev raug nplua, tus kws txiav txim yuav txib kom:

 • Muab ncua los sis muab tshem tawm ntawm koj daim ntawv tsav tsheb.
 • Kev muab ncua ntawm koj li ntaub ntawv tsheb
 • Ua daim ntawv xa mus rau lub chaw ua hauj txheeb sau
 • Muaj kev cuam tshuam txog koj kev them se rov qab
 • Ua ntawv ntes kaw