Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Qhov Ntsiab Lus ntawm Tswv Zos Mayor Rhodes-Conway

Ua hauj lwm kom ceev heev pab rau cov neeg tsis muaj tsev nyob (homeless community) thiab pab kom tus kab mob virus tsis txhob kis ntau ntxiv, lub Zos Madison thiab lub Nroog Dane County tau ua hauj lwm ceev ua ke pab tiv thaiv cov neeg txom nyem heev (highly vulnerable), tsis muaj vaj muaj tsev nyob thaum qhov COVID-19 mob thoob ntiaj teb no pib. Qhov kev pab no nws muaj plaub qhov tseem ceeb (major elements):

  1. Muab cov tsev neeg tshem tawm ntawm Salvation Army lub tsev nyob xuaj qhaus (shelter) pab cov poj niam thiab cov tsev neeg kom thiaj li tau chaw rau cov poj niam ib leeg xwb.
  2. Txheeb thiab muab cov neeg ntxiv muaj mob yooj yim (higher risk persons) (hnub nyoog loj dua 60 xyoo), cov neeg twb yij muaj tej yam mob tam sim no (underlying health conditions) los yog lub cev tsis muaj zog tauj xub kab mob (compromised immune systems) thiab cov poj niam xeeb tub (pregnant women) tshem tawm ntawm cov chaw muaj neeg coob nyob sib ti ua ke (crowded shelter facilities), uas ua rau lawv muaj qhov ntxiv yuav sib kis tau yooj yim (greater risk of exposure) tus kab mob virus, ces muab lawv pauv mus nyob rau tom cov tsev xauj pw (hotels).
  3. Tsim kom muaj kev pab nyob tsis txhob muaj mob teeb meem (safer accommodations), nyob txawv chaw, rau cov neeg tsis muaj tsev nyob uas muaj qhov paub tseeb txheeb tau raws li (identified by), los yog muaj kev sib tham nrog, cov kws kuaj kho mob (medical professionals), xws li muaj cov mob tshwm sim (kub taub hau, pib hnoos tshiab, txog siav) uas raws li qhov COVID-19 kab mob (infection).
  4. Tsim ib qhov chaw tshiab pw ib hmos (overnight shelter) rau cov txiv neej uas yog ib leeg xwb (single men) rau tom Warner Park kom muaj chaw pw tsis muaj mob teeb meem (safe) thiab kom tsis txhoob muaj neeg coob pw rau tib qhov chaw (less crowded accommodations) piv rau cov chaw muaj nyob tam sim no.

Muab cov tsev neeg nyaib tawm ntawm chaw nyob pw xuaj qhaus (Moving families out of shelter)
Lub Salvation Army tau nyaib tawm tas nrho 22 tsev neeg uas nyob rau ntawm lub E. Washington Avenue tsev nyob pw xuaj qhaus (shelter), thiab kaum tus neeg uas raug kev tsis kam txais ntawm ib qhov chaw nyob pw xuaj qhaus (shelter) vim tsis muaj chaw lawm, mus rau ob lub tsev hauv zos xauj pwb (hotels) – ib lub nyob hauv Madison, lwm lob nyob tsis deb ntxiv. Cov neeg txij thaum ntawd los mus kuj nce mus rau li 45 tsev neeg, es muaj 145 tus neeg. Ib qhov chaw lag laum ua zaub mov noj hauv zos kuj npaj cov zaub mov (meals) raws li ntaub ntawv ntiav ua (contract) nrog lub nroog Dane County. Lub Salvation Army kuj pab cov tsev neeg no es tsuas siv lawv cov neeg ua hauj lwm tam sim no xwb (existing staff). Qhov muab cov tsev neeg tshem tawm, thiab cov poj niam ib leeg ntxiv muaj mob yoom yim (higher risk single women), tawm ntawm qhov kev pab tsev nyob pw xuaj qhaus (shelter systems) yuav cia lub Salvation Army kom thiaj li ua hauj lwm pab tau zoo ntxiv, thiab tsis muaj mob teeb meem (safer), kev nyob pw xuaj qhaus rau cov poj niam uas yog ib leeg (single women) uas rawm phij toob kas kev pab ntxiv ntawm qhov chaw (facility).

Tiv Thaiv Cov Neeg Ntxim Mob Yooj Yim (Protecting higher risk persons
Yuav luag li 165 tus neeg – qhov ntau yog cov neeg laus uas yog ib leeg xwb (single adults) thiab ob peb khub niam txiv (few couples) – lawv yog cov uas ntxim muaj mob yooj yim (higher risk category) ntawm tus kab mob COVID tau raug muab nyaib mus rau cov hoob xauj nyob pw ntawm peb lub tsev xauj pw (hotels) uas tau kev pab npaj (secured) los ntawm lub Nroog Dane County, ib lub nyob rau hauv lub Zos Madison. Rawm tias cov coob uas raug nyaib mus rau cov tsev xauj pw (hotels) yog cov los ntawm cov tsev nyob pw xuaj qhaus (shelter settings), cov neeg no xam nrog lwm cov uas lawv them tsis taus, los yog txiav txim tsis kam (choose not to), siv cov tsev nyob pw xuaj qhaus (shelter system) tab sis cov neeg ua hauj lwm pab zej zog (street outreach staff), siv cov kev tsim pab ua hauj lwm txheeb (screening protocols), kuj qhia tau tias lawv yog cov uas ntxim muaj mob yooj yim (higher risk criteria).

Cov neeg mus nyob tom tsev xauj pw (hotel guests) kuj tau txais kev pab mov noj txhua hnub raws li ntaub ntawv ntiav (contract) muaj nrog cov chaw lag luam ua zaub mov noj nyob hauv zos (local restaurant groups). Peb yij rawm ua hauj lwm ntxiv tsim kom muaj lwm cov kev pab cuam (support systems) ncig rau lawv. Lub Nroog Dane County kuaj npaj tau cov kev pab ntawm lub koom haum ua hauj lwm pab (service provider), Focus Counseling, kom muaj cov kev pab ntawm-qhov chaw (on-site) rau cov neeg ntawm cov tsev xauj pw (hotel guests).

Kev Cais Cov Neeg Muaj Mob Tshwm Sim (Isolating symptomatic persons)
Lub Nroog Dane County kuj npaj tau kev pab nyob pw taj haj (separate accommodations) rau cov neeg tsis muaj tsev nyob (homeless persons) uas tej zaum lawv kuj muaj tej yam mob tshwm sim (symptoms of illness). Tej cov neeg kuj tham tias lub tsev xauj pw (hotel) yog ib qhov COVID-19 “chaw siv pab kuaj mob nyob pw xuaj qhaus (“medical respite shelter”).” Nws lub hom phiaj yog tsim kom muaj kev pab pw nyob tau zoo dua (better accommodations) rau cov neeg zoo li muaj mob tab sis tsis tau kuaj kom paub tseeb (diagnosed) tias yog COVID-19, thiab kom pab txo kev sib kis tsam nws ua ib qhov teeb meem tsis zoo (risk) rau lwm cov neeg. Cov tsev kho mob loj hauv zos (local hospitals) thiab cov neeg ua hauj lwm saib cov tsev nyob pw xuaj qhaus (shelter operators) mam xa cov neeg tsis muaj tsev nyob (homeless persons) mus rau cov tsev pab kev nyob pw xuaj qhaus (respite shelter) tom qab kuaj ua ntej (screening) thiab raws li ntaub ntawv thwj toob (referral protocols) tsim muaj raws kev qhia (guidance) los ntawm cov neeg ua hauj lwm pab kev noj qab haus huv hauv zos (local public health officials). Muaj ntsis zoo tib yam li no thiab, kev tsim pab kuaj (established screening protocols) mam qhia seb cov yuav tawm ntawm cov tsev kuaj mob nyob pw xuaj qhaus (medical respite shelter) puas yuav mus rau lwm qhov chaw (venue) (yog tias tus neeg ntxim yuav muaj-mob yooj yim (high-risk criteria)), rov qab mus rau ib qhov chaw pab nyob pw xuaj qhaus (shelter setting) los yog, qhov mob tshwm sim (health conditions) qhia tias tsis nyog mus, mam lis mus rau ib qhov chaw kuaj kho mob (medical facility).

Tsim ib qhov chaw tshiab pw rau cov txiv neej (Standing up new men’s shelter)
Nyob rau hnub Vas Cas Monday, Peb Hlis Ntuj vas thib 30, Porchlight Inc., lub koom haum saib xyuas cov txiv neej qhov chaw pw (men’s shelter operator), pib ua hauj lwm tawm ntawm lub tsev Warner Park Community Center. Qhov chaw pw (shelter) ua hauj lwm thaum 5:00 p.m. yav tav su mus rau 8:00 a.m. yav sawv ntxov. Porchlight’s peb qhov chaw nyob pw (shelter) tom plawv zos (Grace Episcopal, St. John’s Lutheran thiab First United Methodist Churches) muab kaw lawm. Qhov chaw nyob nruab hnub (daytime shelter), the Beacon, kuj rawm qhib. Porchlight cov neeg ua hauj lwm (staff) saib xyuas qhov Warner Park chaw (facility), muaj kev pab los ntawm cov Beacon neeg ua hauj lwm (staff). Madison Metro kuj muaj npav pab thauj neeg (bus service) ntawm qhov chaw Beacon mus rau Warner Park thaum yav tsaus ntuj thiab rov qab rau ntawm Beacon thaum yav sawv ntxov. Qhov chaw (shelter) kuj muaj noj hmo thiab noj tshais; noj su muaj nyob rau tom Beacon. Nyob rau thawj ob peb lub vas thiv pib ua hauj lwm, qhov chaw (shelter) kuj tau ua hauj lwm pab li 70 mus rau 80 cov txiv neej tauj ib hmos, tab sis nws kuj npaj pab li 135 leej.

Cov kev pab los txog rau tam sim no (The efforts so far)
Cov thawj kauj ruam (initial phases) ntawm cov kev pab no yog tsim los mus npaj pab kom tau ntawm tej yam nyuab yuav tau ua kom tau (logistical challenges) raws li txheeb thiab kom paub txog (identifying and locating) cov neeg tsis muaj tsev nyob uas ntxim yuav muaj mob yooj yim (higher risk homeless persons), npaj kom tau tsev xauj pw kom muaj txaus (hotel space), npaj kom muaj tsheb kev thauj mus los thiab zaub mov noj thiab kev nyaib cov neeg mus rau cov tsev xauj nyob pw (hotels). Thaum cov neeg mus nyob rau tej qhov chaw tshiab thiab tsis tau nyob dua, tej zaum nws kuj muaj kev tsis sib haum xeeb (conflict) thiab kev coj tsis sib to taub (behavioral issues) rau tom cov tsev xauj nyob pw, tej thaum ces kuj yuav tau hu rau tub ceev xwm. Yij paub lawm tias tej qhov tsis sib haum xeeb zoo li no (issues) yij yuav muaj kawj. Tab sis, cov neeg lub luag ua hauj lwm tam sim no yog npaj los mus pab kho kom zoo ntxiv cov kev pab cuam (support systems) rau cov neeg nyob ntawd (residents). Focus Counseling kuj cog lus yuav ua ib tug tseem ceeb (key role) los mus pab rau qhov kev pab no (effort); lawv qhov hauj lwm twb pib pab mus tau zoo kawg lawm (impact). Kev pab ntxiv tsis tas li twb pib pab tau zoo kawg rau cov neeg ua hauj lwm (strengthen staffing), xam nrog kev pab kuaj ntsuas txog kev noj qab nyob zoo (health monitoring services), tom qhov chaw pab kuaj mob nyob pw xuaj qhaus (medical respite shelter). Thaum cov kev npaj no pib muab ua siv mus, lawv kuj tau raug kev ua hauj lwm qeeb vim tsis muaj cov khoom pab tiv thaiv (personal protective equipment (PPE)) uas toob kas pab kom tsis txhob kis kab mob rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov qhuas tom tsev xauj pw (hotel guests). Tam sim no peb kuj npaj tau tej cov khoom pab tiv thaiv raws li toob kas lawm (necessary PPE), thiab tab tom ua hauj lwm nrog rau lub Hoob Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (Public Health) kom muaj cov neeg ua hauj lwm nursing txaus tab sis kev npaj kom tau cov neeg ua hauj lwm txaus rau tom qhov chaw pab kev nyob pw xuaj qhaus (respite shelter) yij rawm yog ib qhov pab tas pab dua ntxiv.

Qhov hauj lwm tsim kom muaj ib cov chaw zoo tsis muaj mob teeb meem (safe) rau txhua tus neeg pw yog ib qhov sawv daws yuav tau sib pab ua. Peb lub Zos cov neeg ua hauj lwm kuj tau ua twb zoo ua hauj lwm koom tes nrog rau lub Nroog (County) thiab nrog rau peb cov koom haum-luam (non-profit partners). Kuj ua tau ntau yam zoo los mus lawm, tab sis peb sawv daws yij paub tias rawm tshuav ntau yam ntxiv rawm yuav tau ua thiab.

Ua ke, peb yij yuav ua dhau qhov no.

Kev Tiv Tauj

Ntawv Cim: 
COVID-19, Homelessness