Ua Kom Tiav Kev Nthuav Tawm Rau Zej Tsoom Paub Txog Kev Cog Nroj Ntsuab Raws Kev

Kev Sib Koom Ntawm Lub Nroog Madison li neeg ua hauj lwm thiab cov kws sab laj txog txoj hauj lwm thaum 7:00 tsaus ntuj hnub Tuesday, Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 27, 2022, rau kev nthuav tawm rau zej tsoom paub hauv oos lais los qhia txog tus qauv teg hauj lwm Kev Cog Nroj Ntsuab Raws Kev, suav nrog rau cov hauj lwm tseem ceeb thiab kev txiav txim siab-txog feem xyuam seb yuav tawm phiaj xwm rau lub Nroog tej kev li cas mus rau tom ntej.

Yuav muab qhov nthuav tawm kaw tseg rau tus uas tsis tuaj yeem mus koom lub rooj sib tham uas thaij tso tawm kiag tam sim. Txhua tus neeg yuav tau ua kom tiav qhov kev ntsuam xyuas nug txog kev nthuav tawm hauv oos lais los muab tswv yim tom qab saib qhov kev nthuav tawm lawm.

Rau lus qhia ntxiv thiab txoj kab txuas mus rau qhov kev tso npe hauv lub rooj sib tham hauv Zoom yog muaj hauv oos lais ntawm www.cityofmadison.com/talkstreets

Kev Tiv Tauj