Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

We need your vision. Your voice to imagine a new Law Park.

Muaj kev lom zem ntau yam xws li kev nuv ntses, caij tsheb kauj vab, ua cov kis las hauv dej thiab kev sib tw txuj ci ub no, kev hu nkauj lom zem, thiab muaj ntau yam khoom noj rau cov neeg thiab cov tsev neeg tau sib koom ua ke thiab muaj kev lom zem rau sab hauv thiab ib puag ncig ntawm tus ntug dej hauv lub chaw ua si!  Tuaj koom thiab kawm txog ntau yam rau ntawm lub chaw ua si Law Park. Muab nej cov tswv yim qhia, cov hom phiaj hauv lub zos, thiab yam yuav tsum ua ntej txog kev tsim kho rau ntawm tus ntug lub pa dej loj. Zoo siab txais tos txhua tus!

Kev Piav Qhia Txog Txoj Hauj Lwm

Lub Nroog Madison Lub Chaw Ncig Ua Si (City of Madison Parks Division) tab tom kho daim ntawv teev num rau Law Park uas yuav raug siv ua ib qho qauv thiab lus qhia rau qhov tsim kho qhov kev npaj ua rau yav tom ntej. Txoj hauj lwm tam sim no muaj xws li hais kom cov neeg hauv zej zos nrog koom pab txhawb thiab tshuaj xyuas kev paub ua hauj lwm uas muaj nyob rau ntawm lub chaw ua si no seb muaj li cas lawm.  Kev koom tes ntawm zej zog yuav npaj rau cov lus xam pom los ntawm ntau haiv neeg nyob hauv Madison seb lawv xam pom txog kev tsim kho lub chaw ua si li cas, sau cov hom phiaj rau qhov kev npaj ua rau yav tom ntej, thiab tawm tswv yim kho tus ntug pas dej ntawm lub chaw ua si kom yog ib qho chaw zoo thiab dav rau hauv lub nroog tau li cas. Kev npaj rau fab kev paub ua hauj lwm muaj xws li kev tshuaj ntsuam xyuas hauv lub chaw thiab tshuaj xyuas txog lub chaw tam sim no zoo li cas lawm thiab yuav tsim kho yam twg rau yam twg li cas.

Law Park muaj av dav 4.7 acre av nyob raws tus ntug lub pas dej Lake Monona. Qhov zoo tam sim no hauv lub chaw ua si muaj xws li muaj nkoj rau sawd daws caij, muaj chaw ua si raws tus ntug pas dej, muaj kev ua txuj ci ub no ntawm pej xeem sawd daws, muaj tus choj ntab saum nplaim dej thiab muaj chaw nres tsheb. Lub chaw ua si no muaj peb kem txij ntawm Lub Plawv Nroog (State Capitol) thiab ntev txog 2,500 linear feet raws tus ntug lub pas dej loj uas nkag qhov twg tuaj los tau. Lub chaw ua si muaj qhov sib txuas ncaj qha mus raws rau sab qab teb ntawm Isthmus, yog ib qho chaw muaj xyoob ntoo ntsuab uas nws nyob nws sab nrauv lub nroog thiab hauv Lub Capitol Square Plawv Nroog. Muaj ntau yam kev npaj tsim kho rau lub chaw ua si Law Park thiab txuas mus rau lub plawv nroog hauv Madison thiab ib puag ncig hauv lub nroog. Tseem tsis tau nqis tes tsim kho dab tsi li los txog niaj hnub tam sim no.

Tau Koom Nrog!

Lub Nroog Madison caw cov neeg hauv zej zog tuaj koom ib ntawm peb lub rooj sib tham thiaj li paub seb sawd daws xam pom li cas, tshawb nrhiav feem yuav raug tsim kho, thiab pab sab laj seb tus ntug lub pas dej hauv lub nroog nws yuav zoo li cas rau Greater Madison Community.  Nej cov lus xam pom yog yam tseem ceeb pab txhawb kom txoj hauj lwm ua tau zoo!

Txoj Hauj Lwm Lub Vas Sab thiab Chaw Xa Ntaub Ntawv

Mus saib hauv https://www.cityofmadison.com/parks/projects/law-park-preliminary-report txhawm rau:

  • Nkag mus saib daim duab qhia chaw ntawm lub chaw ua si thiab ib cheeb tsam ze
  • Nkag mus saib cov ntaub ntawv hais txog txoj hauj lwm no
  • Nkag mus saib daim ntawv tshawb fawb nyob hauv online
  • Tso npe kom muaj kev ceeb toom txog xov xwm tshiab ntawm kev tsim ua txoj hauj lwm no, suav txog cov rooj sib tham thiab cov koom txoos ub no

Kev Sib Txuas Lus Nrog Txoj Hauj Lwm: Lub Nroog Madison Lub Chaw Ncig Ua Si (Madison Parks Division) – LawPark@cityofmadison.com

Thaum Twg/Qhov Chaw Twg:          

Kev Tiv Tauj


Lub Koom Haum: 
Parks