Lub Cheeb Tsam Nroog Dane thiab Lub Nroog Madison xav ceeb toom rau cov neeg nyob hauv paub tias lub khoos kas Dane Coronavirus Rental (CORE 2.0), uas yog tau txais nyiaj pab los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Nrab Lub Khoos Kas Pab Xauj Tsev Ib Ntus (Federal Emergency Rental Assistance Program) los ntawm Teb Chaws Meskas Lub Tsev Hauj Lwm Tuav Tswj Nyiaj (US Department of Treasury), yuav tsum tso tseg tsis lees txais cov ntawv thov nyob rau lub Tsib Hlis Ntuj Tim 31, 2023 vim muaj cov nyiaj seem tsuav tsawg lawm. Txawm li cas los xij, kev muab cov kev pab cuam rau cov neeg xauj tsev thiab cov tswv tsev uas muab kev sawv cev raug raws txoj cai thiab kev daws teeb meem los ntawm Kev Tshawb Kev Sib Koom Tes Kev Ntiab Tawm thiab Kev Tiv Thaiv (Eviction Diversion and Defense Partnership, EDDP) yuav txuas ntxiv mus. Kev tshaj tawm no tau tshaj tawm thawj zaug thaum lub Peb Hlis Ntuj Tim 15, 2023.

Tshaj tawm thawj zaug pib xyoo 2021, los ntawm Lub Chaw Peev Txheej Cov Neeg Xauj Tsev (Tenant Resource Center, TRC) thiab tom qab ntawd tau nthuav dav ntxiv rau suav nrog Urban Triage thiab Community Action Coalition rau Nruab Nrab Sab Qab Teb Wisconsin (South Central Wisconsin), Lub Khoos Kas CORE tau faib ntau dua $ 75 lab hauv kev pab nyiaj ncaj qha mus rau ntau dua 19,000 cov tsev neeg xauj tsev. Lub hom phiaj ntawm lub khoos kas yog txhawm los txhawb nqa cov tsev neeg uas ntsib kev txom nyem nyiaj txiag thaum tshwm sim muaj kev sib kis kab mob, thiab pab cov neeg uas tab tom ntsib kev lag luam uas mus tsis tau zoo kom muaj vaj tse nyob yam ruaj ntseg.

“Kev ntsib teeb meem txog vaj tse nyob, twb txaus ntshai los ua ntej thaum yuav muaj kev sib kis kab mob lawm, dhau ntawv los yim loj zuj zus tuaj thaum uas cov neeg nyob hauv khwv tau nyiaj los tsawg heev thiab ntsib teeb meem nrog kev lag luam mus tsis tau zoo. Peb tau mob siab siv txhua qhov peev txheej uas peb muaj txhawm los pov thaiv cov kev tsis muaj vaj tse nyob thiab tsoom fwv cov peev txheej los ntawm CORE tuaj yeem ua kom ntau tus neeg muaj vaj tse nyob yam ruaj ntseg, ”Tus Thawj Tuav Tswj Cheeb Tsam Nroog Joe Parisi tau hais tseg.

Thaum qhov khoos kas tau pib xaus lawm, Lub Cheeb Tsam Nroog thiab Lub Nroog cov neeg ua hauj lwm tau hais meej tias daim ntawv thov kev pab uas xa tuaj rau los sis ua ntej lub Tsib Hlis Ntuj Tim 31, 2023 yuav raug lis ua kom tiav raws li cov kev lis hauj lwm uas twb muaj lawm thiab cov nyiaj txiaj ntsig yuav raug them raws li cov nyiaj tseem tshuav. Cov neeg ua hauj lwm cia siab tias yuav muaj nyiaj txaus los muab rau cov ntawv thov tsim nyog muaj cai tau txais ua ntej hnub kawg lub Tsib Hlis Ntuj Tim 31, txawm li cas los xij, lawv tau ceeb toom tias kev xa daim ntawv thov tuaj yuav tsis lav tias daim ntawv thov yuav raug lees txais. Kev pab tim ntsej tim muag hais txog cov ntawv thov yuav muaj mus txog thaum lub Tsib Hlis Ntuj Tim 31, 2023. Cov npe teev chaw tag nrho uas muab kev pab cuam tim ntsej tim muag muaj nyob ntawm www.danecore.org.

Tus kav nroog Satya Rhodes-Conway tau hais tseg tias “Peb muaj hmoo tau muaj cov neeg koom tes hauv zej zog tau mob siab rau qhov kev siv zog no thiab txaus siab rau kev txhawb nqa uas lawv tau muab rau peb cov neeg nyob hauv,”. “Peb cia siab hais tias yuav txuas ntxiv txhawb cov tsev neeg xauj tsev, tshwj xeeb tshaj yog los ntawm Kev Tshawb Kev Sib Koom Tes Kev Ntiab Tawm thiab Kev Tiv Thaiv (Eviction Diversion and Defense Partnership) ua los ntawm TRC thiab cov neeg koom tes.”

Lub Nroog thiab Lub Cheeb Tsam Nroog tau pab nyiaj rau EDDP raws li kev pab cuam txhawb fab vaj tse nyob ntxiv rau Dane CORE txij li qhov kev hloov kho tshiab ntawm qhov khoos kas ntawd tau pib thaum lub Cuaj Hlis Ntuj 2021, txawm hais tias qhov khoos kas EDDP tau txais kev nyiam raug tsawg dua qhov khoos kas CORE loj dua los xij. Txawm li cas los xij, cov kev pab cuam tsom kwm mus rau kev tiv thaiv kev ntiad tawm, suav nrog kev sib haum xeeb ntawm cov neeg xauj tsev thiab cov tswv xauj tsev, tau ua pov thawj tias yog ib lub tswv yim zoo. Cov kev pab cuam no tseem muab kev pab cuam rau cov tsev neeg uas tau raug foob ntiab tawm hauv tsev hais plaub. TRC koom tes khiav hauj lwm nrog cov koom haum pab cuam fab kev cai lij choj uas tsis vam txiaj ntsig los ua kom paub tseeb tias cov neeg xauj tsev tsim nyog uas muaj hnub tsev hais plaub ntiab tawm tau nkag txog tus sawv cev fab kev cai lij choj. TRC kuj tseem ua hauj lwm, yog tias ua tau, los tswj kev sawv cev fab kev cai lij choj rau cov rooj sib hais daws teeb meem uas tuaj yeem hloov pauv ntawm kev txiav txim hauv tsev hais plaub. Thaum kawg no, EDDP qhov khoos kas tau ntiav cov kws pab tswv yim fab vaj tsev ntxiv ntawm TRC los muab kev pab rau cov neeg xauj tsev thiab cov tswv xauj tsev los pab lawv nkag siab txog lawv txoj cai thiab lub luag hauj lwm.

Lus Nug Tso Xov Xwm:
Liz Stanislawski
Kev Txhim Kho Kev Tawm Phiaj Xwm, Zej Zog thiab Lag Luam
Cov Neeg Ua Hauj Lwm Ntsig Txog Ntaub Ntawv Pej Xeem
608-266-9013
Lstanislawski@cityofmadison.com

Tanya Buckingham
Tus Tuav Tswj Fab Kev Sib Txuas Lus
608-381-5225 Buckingham.tanya@countyofdane.com

Kev Tiv Tauj

Hom Twg: 
Live & Work