Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Ib tsab ntawv los ntawm tus Tswv Zos Rhodes-Conway

Nag hmo, kuv tau zoo siab koom tes nrog lus Tsev Ua Haujlwm Pab Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv hauv nroog Madison & Dane County (PHMDC) tus Thawj Coj Janel Heinrich thiab Dane County tus Tswjhwm (Executive) Joe Parisi, tau txiav txim siab tso ib txoj kev cai tshiab thoob plaws lub nroog uas yuav los tiv thaiv thiab pab pob hwm cov pej xeem txhua tus kom nyab xeeb. 

Thaum xav txog cov teeb meem uas los ntawm tus lub Tsev Hais Plaub Siab qhov kev txiav txim siab ntawm cov kev cai xaj pab rau kom txhua tus nyab xeeb mas uas rau yus tsis paub xav li cas, tab sis yog ib qhov uas tej zaum twb paub tseeb tias yuav tshwmsim. Thaum Lub Xeev Tsev Hais Plaub Siab txiav txim siab muab txoj kev cai “Nyob Hauv Tsev Zoo Dua” (Safer at Home) tshem tawm, lawv tsis npaj ib txoj kev cai tshiab thiab tsis muaj ib lub homphiaj los pab rau cov neeg uas nyob hauv lub xeev WI. Raws li tus Tswjhwm (Executive) Dane County Parisi tau hais, qhov kev txiav txim los ntawm lub Xeev Tsev Hais Plaub Siab tau tsim kev kub ntxhov thiab kev nyuaj siab thoob lub xeev. Lub Tsev Hais Plaub Siab tau txiav txim tias lub tsev haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv tau ua txhaum txoj cai, tab sis hauv taw ntawm cov ntawv lawv hov kuj tso tias, cov tsev kawm ntawv yuavtsum raug kaw li qub. Vim li no, cov tsev lag luam thiab cov khw tsis paub seb lawv yuav qhib lossis kaw li qub. Qee qhov chaw ua tau qhib, hauv cov nroog uas lag luam thiab khw tau qhib, tau pom tias tus kab mob tau nce ceev - ib qhov uas tsis zoo thiab pab mus rau txoj kev puas tsuaj xwb.

Lub tsev Ua Haujlwm Pab Pej Xeem Kev Noj Qab Hauv Huv hauv nroog Madison thiab Dane County tau tshaj tawm tias txoj kevcai “Nyob Hauv Tsev Zoo Dua” (Safer at Home) uas twb muaj los lawm, yuav muaj li qub hauv lub zos Madison thiab cheeb tsam Dane County, thiab lub sijhawm no txhua tus yuavtsum ua raws li txoj kev cai no. Lub Tsev Hais Plaub Siab tau txiav txim tias txoj cai “Nyob Hauv Tsev Zoo Dua” hauv lub xeev tau raug tshem, tab sis lawv tsis tawm tsam cov kev cai ntawm cov neeg saib xyuas kev noj qab haus huv hauv tej zej zog, tsuas yog tshem tawm Lub Tsev Ua HaujLwm Pab Pej Xeem Kev Noj Qab Hauv Huv hauv lub xeev tagnhro xwb.

Peb tau pom tias txoj kev cai “Nyob Hauv Tsev Zoo Dua” yeej yog ib txoj kev cai ua zoo thiab pab kom tus kab mob COVID-19 tsis txhob nce. Vim li ntawv peb thiaj yuav tsum txuas ntxiv txoj kev “Nyob Hauv Tsev Zoo Dua” hauv lub cheeb tsam no thiab ua raws li cov kev cai los ntawm Lub Tsev Haujlwm Pab Pej Xeev Kev Noj Qab Hauv Huv hauv cheeb tsam Dane, yog tsis ua li ces peb yuav poob qab thiab cov haujlwm ua peb tau ua lawm yuav tsis muaj nuj nqe rau qhov cov neeg uas raug tus kab mob yuav nce tuaj.  

Raws li tus thawj coj saib xyuas Lub Tsev Haujlwm Pab Pej Xeev Kev Noj Qab Haus Huv, Janel Heinrich tau hais rau nag hmo thaum tsaus ntuj, "Ib yam li txhua tus, peb yeej xav kom txhua lub lag luam rov qhib dua thiab rov muaj dua li qub, tab sis peb yuavtsum maj mam qhib thiab ua raws li cov ntaub ntawv soj ntsuam qhia.”

Cov ntaub ntawv thiab lej hauv Dane County kuj qhia tias tus kab mob kuj tsis nce heev, qhov no yeej yog ib qhov ua zoo, tab sis vim peb tsis paub seb cov lej uas qhia tias 25% cov neeg uas nyob hauv Dane County tau kab mob los qhov twg los. Qhov no qhia tias tus kab mob tseem nyob hauv peb lub zej zog thiab txhua tus tseem kis tau tus kab mob.  

Yog vim li ntawm lub lim tiam no, Madison thiaj tau koom tes nrog lub cheem tsam Dane, thiab lub xeev cov National Guard, los qhib thawj lub chaw kuaj mob pub dawb nyob tim Alliant Energy Center. Txoj kev kuaj no yuav pab kom peb pom thiab paub txog tus kab mob ntau dua tam sim no thiab qhia peb paub tseeb cov uas tau tus kab mob muaj qhov twg hauv lub zej zog. 

Txoj kev kuaj no yuav qhia peb pom tias ntau tus neeg tau tus kab mob. Qhov kev kuaj no yuav qhia peb paub leejtwg tau tus kab mob peb thiaj li paub soj ntsuam nhriav cov neeg uas lawv tau nyob ze, thiab saib seb cov neeg uas lawv tau nyob ze puas tau tus kab mob thiab. Tsis tas li ntawv, yog peb paub tias ib tus neeg tau tus kab mob, peb thiaj pab tiv thaiv tau kom lwm tus tsis txhob tau tus kab mob thiab muab cov neeg uas tau tus kab mob cais thiab pab txhawb lawv kom rov nyab xeeb. Vim li no peb thiaj li ntxiv txoj kev “Nyob Hauv Tsev Zoo Dua” mus txog thaum Lub Tsib Hlis Ntuj Vas Thij 26.

Coob tus neeg uas nyob hauv cheeb tsam no twb raug kuaj lawm. Thiab ntxiv rau cov ntawv soj ntsuam los ntawm cov neeg uas mus kuaj tim lawv tus kws kho mob, yuav qhia peb paub tseeb zoo dua pis tsawg tus neeg tau tus kab mob, peb thiaj li paub npaj thiab txiav txim siab nrhiav tau ib txoj kev uas zoo tshab rau peb lub zej zog thiab yuav tsis uas kom peb poob qab. 

Nyob hauv Dane County, peb muaj 491 leej tus neeg tau tus kab mob, thiab 22 leej tau tas sim neej. Qhov 22 leej yog ib qhov ua ntau dhau, peb yeej tsis xav kom ib tug neeg tas sim neej li, txaws li ntawm los peb lub cheeb tsam yog qhov chaws uas tab tom khaws tus naj npawb qis dua lwm qhov cheeb tsam hauv lub xeev WI thiab tsawg tshab ntawm lwm qhov chaw hauv lub teb chaws Mekas. Nco ntsoov tias tam sim no tseem tsis tau muaj tshuaj los pab tiv thaiv (tej zaum tam sim no mus txog ib xyoos lossis 18 lub hlis mam li nhriav tau); peb tab tom nyob hauv lub sijhawm uas tseem ntxov uas tus kabmob kis rau neeg. Yog li ntawv peb thiaj yuav tsum npaj ib txoj hauv kev uas pab tau peb cov kws kho mob thiab cov tsev kho mob kom thiaj tsis cuam tshuam lawv txoj haujlwm, lawv thiaj pab tau peb mus rau yam tom ntej. 

Peb xav thov kom txhua tus nyob hauv tsev li qhov ntau tshab. Yog tias koj yuav tsum tawm mus, thov hnav lub looj ntsej muag thiab nyob deb 6 taw lwm tus. Tsis txhob ua pab pawg, sib sau ua ke, thiab mus ua si nrog lwm tus thiab cov uas tsis nyob hauv yus lus tsev. Txuas ntxiv thov kom txhua tus sim txhua yam kom pab tiv thaiv txhua hnub. Yuavtsum ntxuav koj txhais tes kom ntau thiab npog koj qhov ntswg thaum koj txham thiab hnoos nrog daim ntaub lossis caj npab. Peb txhua tus yuavtsum uas peb feem kom peb lub zej zog thiaj muaj kev nyab xeeb, ua tsaug rau txhua yam koj ua pab koj lub zej zog kom nyab xeeb. 

Kev Tiv Tauj

Ntawv Cim: 
COVID-19