Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Cov tsev lag luam uas nyob hauv plawv nroog, yog qhov chaw uas tseem ceeb rau lub nroog zej zog thiab kev ua lag luam, tam sim no, cov tsev lag luam tau raug kev ntxhov siab. Ntawm txoj kev State, 70% feem pua ​​ntawm cov tsev lag luam uas nyob ntawm State St. yog cov tibneeg uas nyob hauv nroog li, thiab 62% feem pua ​​ntawm cov tsev lag luam yog poj niam thiab cov neeg tsis yog tawv dawb cov tsev lag luam, vim tus kab mob COVID-19 thiab kev puas tsuaj los ntawm tibneeg tuaj tsoo qhov rais thiab nyiag khoom, peb tau nug cov tsev lag luam ntawm daim ntawv ntsuam xyuas seb lawv puas xav tau kev pab cuam, peb tau pom tias 41 tus tswv lag luam qhia tias yeej nyuaj rau lawv rov qhib thiab tej zaum lawv yuav raug kaw vim lawv tsis muaj nyiaj txaus them lawv cov nuj nqis. Vim li no, Cov Thawj Coj Hauv Nroog tau tshaj tawm tias lawv xav pab txhawb cov khw no ntawm ib txoj kev pabcuam hu ua “Kev Pabcuam Tsev Lag Luam Uas Nyob Hauv Plawv Nroog”. Cov ntawv thov kev pabcuam tawm los rau Madison Cov Sawv Cev Hauv Rooj Sab Laj lub lim tiam no nrog cov ntsiab lus ntawm cov kev cai lij choj uas yuav tsum tau los sib tham thaum Lub Rau Hli Vas Thij 22 ntawm cov neeg uas saib Cov Nyiaj Txiag Hauv Nroog. Tus Thawj Coj (Alder) Mike Verveer uas nyob rau cheeb tsam 4 uas yog tus thawj coj uas saib cheeb tsam hauv plawv nroog, hais tias, "Kuv tau nrog ntau tus tswv lag luam uas nyob hauv plawv nroog tham, thiab lawv tau qhia txog qhov xav tau kev pab nyiaj los kho qhov kev puas tsuaj rau lawv cov lag luam thiab cov khoom uas tau raug nyiag, ntxiv rau kev txom nyem tom qab ntau lub hlis vim tus kab mob.” Nws tau ntxiv tias, "Cov nyiaj pab no yuav pab tau cov tsev lag luam ntau heev thiab yog ib qhov uas tseem ceeb heev rau peb cov lag luam hauv plawv nroog."

Cov neeg uas nrhiav kev pabcuam cov tsev lag luam uas nyob hauv plawv nroog xav los tsim ib pob nyiaj los pab cov lag luam me thiab cov tswv av nrog cov nqi kho lawv cov lag luam los ntawm kev pabcuam nyiaj txiag $ 25,000 rau cov nyiaj siv kho kev puas tsuaj. Qhov nyiaj no yuav pab them cov nqi kho tsev kom tsawg dua thiab pab tiv thaiv rau cov qhov rais thiab lwm yam kev kho vaj tse uas tsim nyog los ntawm kev puas tsuaj uas tau muaj rau ob lub lim tiam dhau los. Txoj kev pabcuam daws cov kev xav tau tam sim no los ntawm ntau tus tswv lag luam me thiab cov tsev lag luam ntawm ib puag ncig uas nyob hauv plawv nroog kom tau txais kev pabcuam nyiaj txiag los kho qhov kev puas tsuaj rau lub sijhawm thaum lawv tau poob nyiaj ntau vim yog raug kaw los ntawm tus kab mob COVID-19.

Cov nyiaj pab no muaj los pab tiv thaiv kev puas tsuaj uas tshwm sim txij lub Tsib Hlis Ntuj Vas Thij 30, Xyoo 2020. Cov kev pabcuam muaj li nram no:

  • $ 25,000 pub dawb rau pab them kho kev puas tsuaj rau ib lub tsev lag luam
  • Tsis muaj yuav tsum tau rov them kom sib npaug
  • Yuav pab them tus nqi tsawg dua ntawm insurance qhov nqi them lossis tus nqi txhim kho lub tsev
  • Cov kev pab them rov qab - yuav tsum muaj ntaub ntawv tias twb them cov neeg ua kho tsev tas (xws li, daim ntawv tuav pov hwm) lossis ntaub ntawv qhia tias kev tuav pov hwm tau them tawm
  • Kev pabcuam qhib rau cov xauj tsev hauv zos thiab cov tswv tsev tib sis

Lub Nroog Madison yeej pom tias cov tsev lag luam hauv plawv nroog tau raug kev nyuaj siab los ntawm cov chaw seem uas tsis muaj tswv lag luam ua ntej tus kab mob muaj thiab cov xwm txheej tawm tsam tsis ntev los no. Lub Nroog tau pab nyiaj txiag rau cov tsev lag luam hauv plawv nroog yav dhau los, tshwj xeeb tshaj yog los ntawm Kev Txhim Kho Cov Nyiaj Pab thiab yav dhau los Lub Xeev Txoj Kev Pab Cuam Muag Khoom. Mus rau yav tom ntej no, Lub Nroog yuav txiav txim siab nhriav cov kev pabcuam tshiab, tswhj xeeb rau kev txhawb nqa cov lag luam me thiab tsev lag luam ua cov tswv yog cov neeg uas tsis yog tawv dawb.

"Qhov kev pab no yuav pab txhawb cov tsev lag luam hauv zej zog thiab, ib qho tseem ceeb, rau cov neeg uas ua haujlwm rau cov tsev lag luam ntau pua tus neeg uas tau raug kev ntxhov siab thiab tsis muaj nyiaj txiag vim tus kab mob COVID-19 thiab peb hmo ntawm kev puas tsuaj," hais Tus Thawj Coj Alder Patrick Heck, Hauv Cheeb Tsam Ob.

“Txoj Kev State cov Tsev Lag Luam yog ib qhov uas tseem ceeb heev rau lub nroog Madison txoj kev khwv nyiaj txiag. Txoj kev no rub cov neeg nyob hauv zos, cov tub ntxhais uas tau kawm ntawv tim UW-Madison, thiab neeg thoob plaws lub ntiaj teb tuaj saib lub nroog vim txoj kev State muaj tsev lag luam ntau thiab zoo heev, qhov no yog ib qhov uas tseem ceeb heev. Qhov nyiaj pab no yuav pab rau cov tswv lag luam kom muaj kev cia siab rau yav tom ntej thiab lawv thiaj yuav pom tias yuav muaj ib hnub ua zoo dua tam sim no, ” hais tus Thawj Coj Saib Cov Thawj Coj Lub Roob Sheri Carter uas yog tus Thawj Coj rau Cheeb Tsam 14.

“Peb cia siab tias cov nyiaj no yuav pab tau rau cov khw muag khoom me uas cov tswv nyob hauv nroog. Kuv vam tias txhua tus hauv Madison yuav pab yuav cov khoom hauv zos ua ntej lawv txiav txim siab yuav cov khoom hauv online, thiab pab txhawb peb cov tsev lag luam hauv zej zog thaum lawv tseem tabtom raug kev nyuaj siab rau lub sijhawm nyuaj no,” Tus Tswv Zos Rhodes-Conway tau hais.

"Cov tsev lag luam thiab cov tswv vaj tse hauv plawv nroog ua tsaug ntau rau cov Thawj Coj uas tau pab tsim cov kev pabcuam no. Muaj tseeb tias txhua tus yeej pom tias cov tsev lag luam nyob ntawm txoj kev State yeej tseem ceeb heev rau lub nroog thiab peb lub zej zog txhua tus. Kev txhawb nqa los ntawm cov neeg ua tau siv lawv lub sijhawm thiab zog pab cov tsev lag luam pub dawb xwb, cov koom haum hauv zej zog thiab cov neeg kos duab hauv zej zog tau siv lawv tej txujci pab cov tsev lag luam kom cov tsev lag luam thiaj kho tau lawv cov tsev lag luag thiab lawv thiaj rov pom lawv lub homphiaj dua thiab nhriav tau kev tsim kho hauv plawv nroog kom txhua cov tsev lag luam yog qhov chaw zoo uas tos txais tau txhua tus. Tam sim no qhov kev teeb tsa kos duab tau tiav lawm thiab ntau cov tsev lag luam muaj kev cia siab tias lawv yuav qhib dua thiab cov kev pabcuam nyiaj txiag no yuav yog qhov tseem ceeb uas pab tau ntau lub tsev lag luam rov qhib dua thiab rov ua haujlwm li qub, "Tiffany Kenney, Tus Thawj Coj ntawm Madison's Central Kev Txhim Kho Kev Lag Luam.

Kev Tiv Tauj


Lub Koom Haum: 
Mayor's Office
Ntawv Cim: 
State Street