Hnub Sunday, Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 20, 2022, cov cim Hnub Ntiaj Teb Kev Nco Txog Rau Cov Neeg Ua Tsheb Sib Tsoo Raws Kev. Lub Nroog yuav los koom nrog cov neeg koom tes hauv zej zog los ntawm Vision Zero Task Force hauv kev los hwm cov neeg tag lub neej txoj sia ntawm kev tsav tsheb sib tsoo raws txoj kev tsheb, thiab lawv cov tsev neeg, hauv Madison ntawm lub rooj sib tham xov xwm rau lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 15 thaum 10:30 teev sawv ntxov thiab kev tso saib yuav los teeb tsa kom txog rau lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 21.

Tus kav lub nroog hu ua Satya Rhodes-Conway tau hais tias "Kuv paub los ntawm kuv tus kheej hais txog qhov kev xiam ib tus neeg hlub hauv kev ua tsheb sib tsoo," “Cov neeg uas tag lub neej txoj sia ntawd muaj tsev neeg, me nyuam yaus thiab cov phooj ywg, thiab qee qhov xwm txheej kuj tsuas yog me nyuam yaus ib yam. Thaum peb nco txog rau cov neeg tag lub neej txoj sia, peb kuj rov los txuas dua peb txoj kev cog lus uas yuav los pab nres kev tag lub neej txoj sia ntawm kev ua tsheb sib tsoo los ntawm cov kev paub txog thiab kev txhim kho dua tshiab rau peb cov kev tsheb kom muaj kev nyab xeeb dua rau txhua tus neeg siv. ”

Hauv tsib xyoos dhau los, muaj 57 leej neeg tau tag lub neej txoj sia los ntawm kev ua tsheb sib tsoo hauv thoob plaws cov kev hauv lub nroog Madison. Qhov xwm txheej ntawm Madison Hnub Ntiaj Teb Kev Nco Txog muaj lub hom phiaj los ua kom pom txog qhov teeb meem cuam tshuam loj tshaj plaws uas rau cov neeg tau tag lub neej txoj sia hauv kev khiav tsheb hauv Madison thiab cov neeg muaj feem cuam tshuam rau kev nyab xeeb hauv kev khiav tsheb txhawm kom ua rau peb txoj kev tsheb muaj kev nyab xeeb zoo tshaj qub tuaj.

Qhov xwm txheej no qhia tau tias muaj kev kub maj ceev heev rau peb Vision Zero Madison, vim muaj peb leej neeg caij tsheb kauj vab tau tag lub neej txoj sia nyob rau xyoo no hauv Madison, thiab yav tag dhau los tsuas muaj kiag li plaub leej neeg uas caij tsheb kauj vab tau tag lub neej txoj sia hauv tsib xyoos dhau los.

Harald Kliems, tus thawj tswj hwm ntawm pab pawg txhawb nqa tsheb kauj vab Madison Bikes tau hais tias "Nws yog ib xyoos uas phem heev hais txog cov neeg tau tag lub neej txoj sia los ntawm kev caij tsheb kauj vab." “Txhua qhov kev tuag yog ib qho ntau dhau. Peb muaj lub luag hauj lwm yog los kom nco txog cov neeg tau tag lub neej txoj sia hauv kev tsav tsheb sib tsoo. Thiab peb muaj lub luag haujlwm los ua txhua yam txhawm rau tsim lub nroog lub Zeem Muag Ntxaiv (Vision Zero): Tsis muaj neeg tag lub neej txoj sia ntau hauv kev khiav tsheb, tsis muaj kev raug mob nyhav, tsis muaj teeb meem rau koj kev ncig hauv peb lub nroog.”

Kev tag lub neej txoj sia uas cuam tshuam nrog kev khiav tsheb yog tuaj yeem tiv thaiv tau thiab Nroog Madison and the Vision Zero Stakeholder Task Force xav nqis tes hloov pauv uas yuav ua rau peb lub nroog muaj kev nyab xeeb tshaj qub - suav nrog cov kev txo qis txwv kev khiav tsheb ceev thiab kev rov txhim kho cov kev tsheb dua tshiab thiab txhawb kom txo kev khiav tsheb ceev txhawm kom ua rau thaj chaw nyab xeeb rau cov neeg taug kev thiab caij tsheb kauj vab. Madison koom nrog ntau lub nroog thoob plaws Teb chaws Meskas thiab thoob plaws ntiaj teb los txhawb nqa kev hloov pauv kom muaj kev nyab xeeb rau kev mus ncig.

Hnub Ntiaj Teb Kev Nco Txog yog xwm txheej thoob ntiaj teb, tau pib thaum xyoo 2005, tau hwm txog 1.35 lab leej neeg uas tau tag lub neej txoj sia thiab ntau lab leej neeg tau raug mob thoob plaws cov kev tsheb thoob ntiaj teb hauv txhua xyoo thiab npaj kev hloov pauv kom tsis txhob muaj cov xwm txheej zoo li no. Txheej Xwm thiab Kev Ua Si Dab tsi: Xov Xwm Sab Laj - Hnub Ntiaj Teb Nco Txog Rau Cov Neeg Ua Tsheb Sib Tsoo Raws Kev Thaum: Hnub Tuesday, Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 15 thaum 10:30 teev sawv ntxov Lub Lim Tiam Ntev: Tso Saib Lub Cim Nco Txog, Hnub Monday, Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 14-Hnub Monday, Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 21, 2022

Kev Tiv Tauj