Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Chaw Hauj Lwm Chaw Nres Tsheb xam pom tias tej zaum ntshe yuav siv tsis tau npav khes div vim kho network pib thaum 7 teev sawv ntxov nyob rau hnub Saturday, Cuaj Hlis Ntuj Tim 24. Qhov kho no nws yuav ua rau siv tsis tau cov npav khes div thiab npav des npiv nyob ze rau ntawm cov chaw nres tsheb thiab kem nres tsheb uas tag nrho ntawm lub Nroog. Peb vam tias yuav rov los siv tau daim npav khes div thiab des npiv li qub dua rau tag kis sawv ntxov.

Cov ntsiab lus tseem ceeb:

  • Tau them ua nyiaj ntawv kom txog rau thaum kho tiav nyob rau tag kis sawv ntxov ntawd thiab rov kho tau cov kev pab cuam npab khes div.
  • Txhua qhov chaw yuav ntsib teeb meem, tshwj Txoj Kev Wilson Street Chaw Nres Tsheb thiab Brayton Kem Chaw Nres Tsheb.
  • Ntawv Tso Cai Nres Tsheb Ua hli yuav muaj feem cuam tshuam nyob ntawm cov chaw nres tsheb ncua sij hawm thaum kho no.
  • Yuav muaj cov neeg ua hauj lwm tuaj thiab los pab cov neeg siv nyob rau txhua qhov chaw.
  • Tseem muaj neeg ua hauj lwm Teb Xov Tooj nyob ntawm lub rooj vag nkag/tawm ntawm chaw nres tsheb.
  • Ntawm qhov chaw them nyiaj tseem yuav tau them ua nyiaj ntawv, raws li thaum mus uas yuav tau them ua ntej thaum tawm.
  • Nws yuav tsis muaj feem cuam tshuam txog kev siv npav khes div them nyob thoob plaws lub nroog cov tshuab tuav sij hawm nres tsheb los sis cov chaw them nyiaj rau qhov chaw nres hauv kem nres tsheb.

Chaw Hauj Lwm Kev Nres Tsheb tab tom npaj rau qhov kev pab cuam uas raug cuam tshuam no kom ntau li ntau tau. Peb ua tsaug uas peb cov qhua ua siab ntev thaum siv tej chaw uas yog lub Nroog-ua tswv nyob rau ncua sij hawm no. Tej zaum yuav tau sib tos ntev, thov xam tias yuav mus los qeeb.

Mus saib Parking Division Website rau tej lus qhia tshiab sij hawm lis qhov hauj lwm no.

Kev Tiv Tauj


Lub Koom Haum: 
Parking