Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Raws li thaum Lub Xya Hli Ntuj Vas Thij 31, ntawv soj ntsuam qhia tias tseem tshua 30,000 tsev neeg nyob hauv Madison uas tseem tsis tau los teb cov lus nug ntawm Kev Suav Pej Xeem Xyoo 2020 raws li cov ntaub ntawv los ntawm chaw haujlwm Suav Pej Xeem. Xyoo 2020 no, hauv lub nroog cov lus teb los ntawm cov tsev neeg tam sim no muaj 72.4% tau teb cov lus nug suav pej xeem, dhau los xyoo kawg thaum 2010 nyob ze lub sijhawm tam sim no, tau muaj 77.2% cov tsev neeg tau teb cov lus nug los ntawm chaw haujlwm Suav Pej Xeem, xyoo 2010 cov tsev neeg tau teb cov lus nug 4.8% ntau tshaj li xyoo 2020 tam sim no.

Ntxiv nrog rau kev soj ntsuam cov ntaub ntawv thoob plaws nroog, Madison tseem soj qab txog cov lus nug ntawm Kev Suav Pej Xeem raws li qhov feem pua ​​thiab cov tsev neeg tsis tau teb. Cov tsev neeg ua tau teb poob qis nyob puag ncig thaj tsam ntawm Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW-Madison nrog rau ntu Madison sab qaum teb, sab qab teb, thiab sab hnub poob.

Lub Nroog Madison Pab Pawg Suav Pej Xeem tseem ua haujlwm hu xov tooj thiab sau ntawv xa hauv mail qhia pej xeem txog qhov tseem ceeb los ntawm teb cov lus nug rau chaw haujlwm Suav Pej Xeem, thiab qhia pej xeem paub tias yeej tsis siv sijhawm ntev teb cov lus nug, tsuas siv li 10 nas this xwb. Cov neeg uas ua haujlwm rau chaw haujlwm Suav Pej Xeem yuav pib mus xyuas thiab khob cov qhov rooj ntawm
cov yim neeg uas tseem tsis tau teb rau lub Yim Hli Ntuj Vas Thij 11.

“Peb xav thov kom lub zej zog los pab peb ua tiav kev suav pej xeem txhua tus hauv Madison. Txhua tsev neeg uas ua tiav lawv daim ntawv suav pej xeem yuav pab rau peb ib qib zuj zus los mus tsim ib daim duab uas txhij thiab puv, peb thiaj pom txhij thiab zoo txhua haiv neeg uas nyob hauv peb lub zej zog, "Tus Sawv Cev Saib Pej Xeem Hauv Lub Xeev Shelia Stubbs, uas yog tus thawj ntawm Pab Pawg Suav Pej Xeem hauv Nroog Madison (CCC). “Ntxiv mus, txhua yim neeg uas raug suav yuav pab rau cov nyiaj uas los ntawm tsoomfwv pab mus rau Madison thiab Cheeb Tsam Dane rau 10 xyoo tom ntej. Cov nyiaj ntawm tsoomfwv no yuav los pab txhawb kev sib txig sib luag thiab txhawb peb lub zej zog kom rov qab muaj kev nyab xeeb thiab kev pabcuam tiv thaiv ntawm tus kab mob COVID-19. Txog ntawm 2020 Kev Suav Pej Xeem, kev txhim kho kom txhua haiv neeg tau kev sib txig sib luag, thiab peb cov kev pab cuam tiv thaiv txhua haiv neeg ntawm tus kab mob COVID-19, peb sawv daws yog ib lub zej zog thiab yuavtsum sib pab thiab ua peb feem kom tiav."

“¡Todos contamos! Nws yog ib qho tseem ceeb tias Kev Suav Pej Xeem yuav tsum suav kom txhij thiab tiav kom tas txhua tus neeg uas nyob hauv peb lub zej zog. Yog peb yuav uas kom qhov haujlwm no tiav, txhua tsev neeg hauv peb lub zej zog yuavtsum teb cov lus nug los ntawm chaw haujlwm Suav Pej Xeem. Los ze lub sijhawm chaw haujlwm Suav Pej Xeem yuav kaw tsis pub pej xeem teb cov lus nug, ”Brenda Gonzalez, tus lwm thawj coj ntawm Madison's Pab Pawg Suav Pej Xeem (CCC), uas yog ib tug tswv cuab ntawm Wisconsin CCC, thiab Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW-Madison Tus Thawj Coj Saib Kev Sib Raug Zoo Hauv Zej Zog.

Cov koomhaum pab zej zog tau los koom uake nrog lub nroog pab kom ua tiav qhov haujlwm suav pej xeem rau xyoo 2020, cov koomhaum no muaj kev sib raug zoo nrog cov neeg uas dhau los feem ntau tsis raug suav, li cov neeg uas tsis yog tawv dawb, cov koomhaum no tau los pab siv lawv cov kev txawj thiab txiaj ntsig los mus cuag cov neeg uas ib txwv tsis raug suav txawm hais tias lub sijhawm zoo li tamsim no uas muaj tus kab mob COVID-19 puag ncig peb lub zej zog. Thaum xub thawj cov koomhaum no tau npaj nhriav kev ncav cuag cov neeg no nrog kev sib ntsib ntawm tej thaj chaw, tabsis vim tus kab mob cov koomhaum no tau tsim tshiab cov xwm txheej ncav ncuag cov pej xeem uas tsis raug suav los ntawm video sib ntsib thiab cov chaw sib ntsib hauv computer thiab xov tooj ntawm tes (social media platforms). Cov koomhaum no tau koom tes ua ke los tsim “Madison Suav Pej Xeem Kev Sib Ntsib Ntawm Yus Chaw Zaum (Madison Census Couch Parties)” uas cov neeg hais lus Askiv, lus Mev thiab lus Hmoob pab qhia txog cov ntsiab uas tseem ceeb ntawm Kev Suav Pej Xeem uas yog ib qhov chaw lom zem thiab zoo sib tham.

Lub Nroog kev pab cuam ntawm kev suav pej xeem tau pauv mus rau cov qauv siv hauv computer (digital). Lub Nroog tseem muaj kev tshaj tawm txog kev tshaj tawm xov xwm hauv zej zog kom tsom cov neeg tuaj tshiab thiab tsis tau paub txog kev suav pej xeem hauv Madison. Qhov kev tshaj tawm no tau nyiaj los ntawm pob nyiaj $ 10,000 ntawm Lub Koomhaum Cov Nroog uas Koomtes Pab Kev Suav Pej Xeem.
Ob peb ntsiab qhia txog Kev Suav Pej Xeem:

  • Los ntawm txoj cai, tag nrho cov lus teb yuav raug ceev zoo thiab tsis pub lwm tus pom. Tsis muaj lus nug txog kev xam xaj lossis kev nkag tebchaws.
  • Thaum ua Daim Ntawv Suav Pej Xeem, suav txhua tus neeg uas nyob hauv koj tsev neeg.
  • Cov tub ntxhais kawm hauv tsev kawm qib siab yuav tsum ua kom tiav daim ntawv Suav Pej Xeem raws li lawv qhov chaw nyob hauv Madison.
  • Txhua tus neeg uas ua haujlwm rau chaw haujlwm Suav Pej Xeem yuavtsum muaj daim npav ID uas muaj lawv lub npe, daim duab, lub cim chaw haujlwm Suav Pej Xeem, thiab hnub lawv daim npav ID tag sijhawm.
  • Cov neeg ua haujlwm ntawm chaw haujlwm Suav Pej Xeem hais lus Askiv thiab ntau tus hais tau ntau hom lus. Yog tias lawv tuaj rau ib tsev neeg uas lawv tsis paub hais tus tswv tsev cov lus, lawv yuav qhia kev pabcuam rau tus tswv tsev nhriav hom lus uas yog, yeej muaj cov ntaub ntawv Suav Pej Xeem txhais rau 60 hom lus.

Kev Tiv Tauj