Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Kev Taug Qab Kab Mob Lub Luag Hauj Lwm (Contact Tracing’s Role) pab Rov-Qab Qhib

Nyob rau lub Plaub Hlis Ntuj vas thib 20, Tswv Xeev Governor Evers tau tso tawm qhov Badger Thaws Rov Qab (Badger Bounce Back) kev npaj ua – ib qhov kev maj mam ua ib ruam zuj zus (phased) thiab siv ntaub ntawv-leb ntsuas pab (data-driven plan) mam npaj rov-qab qhib Wisconsin kev ua hauj lwm lag luam kev khwv noj khwv haus (economy).

Qhov kev npaj no (plan) toob kas kom yuav tsum ua tau ob peb yam (criteria) ua ntej ua tauj mus rau lwm qhov ntawm qhov rov-qab qhib kev ua hauj lwm lag luam kev khwv noj khwv haus (economy). Ib qhov ntawm cov no yog qhov toob kas kom cov neeg ua hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv (public health officials) muaj txoj hauv kev (capacity) los mus ua qhov taug qab kab mob (contact tracing) ntawm txhua cov neeg raug (exposed) tus kab mob es twb muaj qhov kuaj paub tseeb (test positive) tias mob COVID-19 lawm. Kev kuaj tus kab mob COVID-19 yog tsis ua qhov taug qab kab mob (contact tracing) yuav ua tsis tau qhov khoo kom tsis txhob sib kis tus kab mob virus.

Kev taug qab kab mob (contact tracing) yog qhov kev nug ib tug neeg uas nws twb muaj qhov kuaj tau paub tseeb (tested positive) tias mob COVID-19 lawm es kom paub txhua cov neeg uas lawv muaj kev tiv tauj (contact) nrog thaum lawv mob (sick) thiab ob hnub ua ntej lawv cov mob (symptoms) pib tshwm sim. Cov neeg ua hauj lwm (staff) mam li tiv tauj ib tug neeg zuj zus nyob ntawm daim ntawv txheeb es qhia rau lawv tias tej zaum lawv raug tus kab mob COVID-19 lawm thiab seb yuav tau ua li cas ib ruam zuj zus tauj kom thiaj li pab tiv thaiv lawv tus kheej thiab lwv cov neeg. Ib tug neeg muab thwm tias nws raug tus kab mob lawm yog tias nws nyob ze dua rau feet ntawm ib tug neeg ib lub sij hawm ntev loo lawm, los yog tias nws ho muaj qhov raug lo (direct contact) tus neeg kuaj paub tseeb (test positive) tias muaj tus kab mob COVID-19 tej kua ncauj kua ntswg (secretions) lawm, piv txwv tus neeg raug txham rau.

Thaum tus neeg taug qab kab mob (contact tracer) mus tham nrog ib tug neeg tau mus ze raug tus kab mob (exposed) lawm, lawv nug lawv txog seb puas muaj tej yam mob tshwm sim (symptoms) kawj rau lawv lub cev ces mam li hais kom lawv cais lawv tus kheej (self-isolate) 14 hnub seb puas muaj mob dab tsi (symptom) tshwm sim. Yog tias muaj tej yam mob tshwm sim li ntawm 14 hnub, tus neeg yuav tsum tau hu rau nws tus kws kho mob (health care provider) paub seb lawv puas yuav toob kas kom mus kuaj (tested).

Yog tsis muaj mob dab tsi tshwm sim kawj tom qab 14 hnub, tus neeg tsis tas yuav cais nws nyob nws ib leeg lawm. Muaj ntaub ntawv qhia ntxiv txog seb qhov taug qab kab mob ua hauj lwm li cas (contact investigation) nyob rau ntawm Hoob Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv hauv Madison thiab lub Nroog Dane County qhov blog sau ntawv tso tawm (Public Health Madison & Dane County’s blog).

Ua li qhov Badger Thaws Rov Qab (Badger Bounce Back) kev npaj ua (plan) txhais li cas tiag txog qhov hais tias kom “muaj kev pab txaus (adequate capacity) rau qhov kev taug qab kab mob (contact tracing)”? Tus leb xuv thaib (ultimate number) ntawm cov neeg ua hauj lwm taug qab kab mob (contact tracers) toob kas nyob ntawm seb cov neeg kuaj paub tseeb (tested positive) muaj tus kab mob COVID-19 ntau li cas (cases) lawm thiab seb ib tug neeg ntawd nws muaj kev ua ub no ze nrog rau (physical interactions) lwm cov neeg li cas. Nws yuav ua tau zoo dua yog cov neeg nyob rau hauv tsev ntau li ntau tau thiab tus neeg uas nws muaj qhov kuaj paub tseeb (tested positive) tau tus kab mob COVID-19 tsuas muaj kev sib tiv tauj mus ze rau ob peb tug neeg xwb. Nws yog ib qhov hauj lwm loj nyuab thaum tus neeg muaj kev sib tiv tauj mus ze rau coob tus neeg tom chaw ua hauj lwm, tsev neeg, chaw saib xes nes (movies), chaw sib sau ua kev lom zem (party), thiab lwm yam.

Tus Tswv Xeev Governor lub hom phiaj (goal) yog xav kom nce tus leb cov neeg ua hauj lwm taug qab kab mob (contact tracers) nyob hauv Wisconsin mus rau 1,000, nce ntxiv ntawm tus leb pib lauj vaj li 400 (ntawm cov 400 tus neeg no lawv twb yij ua lawv hauj lwm taug qab lwm cov kab mob (infectious disease) ua ntej COVID-19 lawm). Nyob rau lub caij thaum muaj tej cov hauj lwm (fields) yuav tsum tau txo cov xuab moos los yog cov hauj lwm, ntau cov kem hoob kas saib xyuas kev noj qab haus huv (public health departments) kuj tab tom nrhiav kev ncau lawv cov neeg ua hauj lwm (ranks) taug qab kab mob (contact tracers). Txoj hauj lwm (position) toob kas kom muaj kev kawm paub txawv (special training), thiab cov neeg ua cov hauj lwm no qhov ntau xuaj laim yog cov twb yij muaj kev ua hauj lwm nyob rau kev kho mob luam dua los lawm (public health backround). Kev ua hauj lwm pab kuaj tu neeg (nursing) thiab lwm cov hauj lwm muaj ntsis zoo li no (similar fields) tej zaum kuj muaj cov neeg ua hauj lwm uas twb yij muaj kev kawm zoo li toob kas lawm (similar training) ces kuj pauv cov kev kawm paub no los mus tsis nyuab (easily transferrable) tuav cov hauj lwm yauv tau ua thiab paub (skill sets). Nyob tom Milwaukee, tuas yaj, cov neeg ua hauj lwm saib xyuas kev noj qhab haus huv (public health officials) tab tom qhia cov neeg ua hauj lwm (staff) ntawm lub Hoob Kas Txo Kev Coj Ua Phem Ntau Tua Neeg (Office of Violence Prevention) thiab cov neeg ua hauj lwm kuaj mob tom tsev kawm ntawv luam (public school nurses) los mus ua cov hauj lwm pab taug qab kab mob (contact tracers).

Nyob hauv lub Nroog Dane County, cov ua hauj lwm pab saib xyuas kev noj qab haus huv (public health) twb yij ua hauj lwm taug qab kab mob (contact tracing) txij thaum muaj thawj tug neeg pib mob (first case) nyob rau lub Ob Hlis Ntuj vas thib 5. Txij thaum no los ces lub hoob kas saib xyaus kev noj qab haus huv (public health) yij sib zog ua hauj lwm kom muaj coob tus pab (ramped up) ua tau cov hauj lwm no ntxiv (capacity), pib ntawm ob peb tug neeg (handful) ua hauj lwm taug qab kab mob (contact tacers) los mus rau coob tus neeg (dozens) ob peb lub hlis dhau los no. Hoob Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (Public Health) tab tom txais ntxiv plaub tug neeg ua hauj lwm taug qab kab mob (contact tracers) tau kev pab los ntawm nom tswv loj Qhov Kev Pab Coronavirus, Zaub Mov Lwm Yam, thiab Kev Saib Xyuas Ruaj Ntseg Ua Lag Luam Khwv Noj Khwv Haus Txoj Cai pab nyiaj txiag (federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act funding), ces tas nrho ua kev muaj 34. Qhov muaj neeg coob ua hauj lwm ntxiv (capacity) yuav pab kom peb muaj qhov xam maj mus tiv tauj tau puas (hundreds) cov neeg tauj ib vas thiv. Peb yuav ua twb zoo taug qab saib kuaj xyuas cov leb (numbers) thiab yij npaj nrhiav neeg ua hauj lwm pab ntxiv (ramp up) yog toob kas.

Taj haj ntawm kev taug qab kab mob (contact tracing), peb toob kas kom muaj kev pab txhawb txaus (adequate support) rau cov neeg uas nws yuav tau nyob nws ib leeg (isolating) los yog cais nws tus kheej nyob twj ywm (quarantine). Ntau cov neeg lawv kuj yuav nyob tau lawv-ib leeg (self-isolate) ntawm ib qhov chaw hauv lawv lub tsev es tsis muaj lwm cov nyob rau, ces qhov no yog ib qho zoo yog lawv ua tau. Tab sis rau lwm cov uas nyob ua tsis tau li no (tuas yaj, tas nrho sawv daws siv ib lub tsev viv xwb) thiab rau cov uas tsis muaj vaj tsev nyob (homeless), peb yuav tsum tau pab kom muaj kev nyob txaus siv (adequatic facilities). Cov chaw zoo li Lowell Hall thiab tej cov tsev xauj pw nyob hauv zos (area hotels) kuj pab kom muaj chaw txaus rau cov neeg uas toob kas kev nyob siv tam sim no, thiab Lub Hoob Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (Public Health) tab tom ua hauj lwm tsim kom muaj kev ua hauj lwm (processes) pab txog tej yam dab tsi cov neeg nws nyob nws ib leeg (isolation) los yog nws cais nws ib leeg nyob twj ywm (quarantine) toob kas.

Kev taug qab kab mob (contact tracing) yog ib qhov kev toob kas kom tsim muaj ua tau (gating criteria) ntawm Tswv Xeev Governor qhov Badger Thaws Rov Qab (Badger Bounce Back) kev npaj ua (plan). Ib qhov ntxiv yog qhov kom peb muaj qhov xam maj kuaj tau (test) txhua cov neeg muaj tus kab mob COVID-19 ua tej yam mob tshwm sim (symptoms). Koj muaj qhov kawm tau ntxiv txog qhov no nyob rau hauv kuv qhov blog sau ntawv tso tawm (blog posts) lub vas thiv dhau los. Ib qhov toob kas kom muaj ub tau ntxiv (criteria note) yog qhov tias peb yuav tsum muaj cov khoom tiv thaiv kab mob kom txaus (personal protective equipment) kom thiaj li pab qhov raug kis kab mob (exposure) nws tsawg li tsawg tau (minimum); peb yauv tsum muaj qhov pom tau tias nws muaj qhov 14-hnub nqis tas nqis dua (sustained decline) ntawm tus leb ntsuas neeg mob tshiab (new cases) thiab neeg mus pws tshiab tim tsev kho mob loj (new hospitalizations). Thiab qhov kawg, qhov Badger Thaws Rov Qab (Badger Bounce Back) kuj ntseeg tau (stipulates) tias cov tsev kho mob loj (hospital) yuav muaj cov neeg ua hauj lwm ntau txaus (adequate capacity) los mus pab tau tas nrho cov neeg mob COVID-19 uas toob kas kev pab kuaj kho mob (care).

Yij ua mus tau zoo nyob rau ntawm txhua cov kev pab no (fronts). Ces yog tias muaj kev pab koom tes ntxiv (continued cooperation) ntawm sawv daws kom nyob tau zoo tsis muaj mob (safe) thiab nyob rau hauv tsev kom ntau li ntau tau, peb yij yuav ua tau mus rau tom ntej ntxiv (moving forward). Koj muaj qhov raws qab tau saib seb lub Nroog Dane County ub no muaj li cas (status) thiab ua tau mus ntxiv li cas (progress) ntawm tus kab mov COVID-19 hauv peb qhov website cov ntaub ntawv (on our website), thiab raws qab tau lub Hoob Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv hauv Madison thiab lub Nroog Dane County (Public Health Madison & Dane County) hauv Twitter, Facebook, thiab Instagram yog xav tau paub ntaub ntawv zoo ntxiv.

Kev Tiv Tauj

Ntawv Cim: 
COVID-19