Lub Nroog Madison tau xa daim ntawv thov txhawm rau thov kev muab peev nyiaj pab ntawm tsoom fwv Lub Khoos Kas Hauv Kev Xaiv Kev Thauj Mus Los (Transportation Alternatives Program, TAP) los ua kom tiav ncua kawg ntawm Txoj Kev Capital City. Teg dej num no tseem ceeb heev nyob rau hauv kev kaw kis khoob ncua ntawm Madison thiab Txoj Kev Glacial Drumlin State nyob rau hauv Cottage Grove.

Los ntawm kev koom tes ncua ntawm Wisconsin DNR, Wisconsin DOT, lub Nroog Madison thiab Dane Khauj Tim, txoj kev taug uas tseem ceeb nyob rau hauv Txoj Kev Hla Xeev 39/90 muaj kev ruaj ntseg uas yuav txuas sab hnub tuaj ntawm Txoj Kev Hla Xeev nrog rau Txoj Kev Wagon. Daim Ntawv Tso Cai Ua Kev Rau Zej Tsoom, tau txais kev tso cai los ntawm Wisconsin DOT, yuav tso cai kev tsim kho txoj kev mus taw nyob rau hauv Txoj Kev Hla Xeev raws txoj kev tsheb ciav hlau.

Tus Thawj Coj Kev Thauj Mus Los Ntawm Nroog Madison, Tom Lynch tau hais tias, “Cov pej xeem neeg nyob rau hauv Dane Khauj Tim tau tos qhov kev nthuav dav ntawm Madison mus rau Txoj Kev Glacial Drumlin State uas tseem ceeb no ntev dhau lawm”. “Nws yog ib qhov kev lis hauj lwm uas ntev thiab peb thov ua tsaug rau cov kev koom tes uas ua rau muaj qhov kev cog lus no rau kev tsim ua txoj kev mus taw thiab lub peev xwm txog rau kev txav mus tom ntej. Peb zoo siab heev uas yuav thov kev pab nyiaj ntawm tsoom fwv los txhim kho teg dej num no thiab kaw kis khoob no.”

Tus Thawj Coj Feem Kev Saib Xyuas Kev So Ua Si Ntawm DNR, Brigit Brown tau hais tias, “Qhov no yog qhov kev sib txuas uas tseem ceeb nyob rau hauv Wisconsin lub nev vawj kev mus taw. DNR zoo siab heev uas yuav tau ua hauj lwm nrog rau cov khub hauv lub xeev, khauj tim, thiab hauv zos los ua kom teg dej num no tiav nyob rau thaum kawg”.

Dane Khauj Tim Feem Kev Hauj Lwm Txog Chaw Ncig Ua Si tab tom ua hauj lwm yam tsis tu ncua nrog rau lub Nroog thiab Wisconsin DNR los tsim kho txoj kev mus taw sab hnub tuaj ntawm Txoj Kev Hla Xeev. Teg dej num ntawd raug muab ncua tos kev pom zoo tso cai rau lub Nroog los mus hla Txoj Kev Hla Xeev. Lub Zos Cottage Grove tau ua tiav cov feem txhab ntxiv nyob rau xyoo 2021 los txuas Lub Ncauj Kev Glacial Drumlin nrog rau Txoj Kev Tsheb Vilas. Thaum ua tiav lawm, txoj kev no yuav yog ib feem ntawm txoj kev caij tsheb kauj vab thiab txoj kev mus taw hla lub xeev uas deb tshaj li 100-mais.

Lub Khoos Kas Hauv Kev Xaiv Kev Thauj Mus Los muab peev nyiaj los ntawm tsoom fwv rau cov teg dej num uas tau teeb tseg tias yog cov hauv kev xaiv rau kev thauj mus los uas suav nrog kev tsim kho cov kev mus taw thiab caij tsheb kauj vab. Wisconsin DOT saib xyuas kev muab peev nyiaj pab ntawm TAP thiab Greater Madison MPO xaiv cov teg dej num rau kev muab peev nyiaj pab nyob rau hauv cheeb tsam nroog Madison. Yog hais tias tau txais peev nyiaj pab, vam tias yuav muaj teg dej num kev tsim kho nyob rau xyoo 2025 los sis xyoo 2026.

Kev Tiv Tauj