Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Nrog rau kev txwv tsis pub nres tsheb li cov paib tau qhia ntawm cov kev, uas yuav pib rau hnub Monday, Kaum Ib Hlis Ntuj Vas Thij 16, kev tswj kom nruj ntawm cov chaw nres tsheb yuav rov qab muaj li qhov qub thiab yuav rov muaj pib sau nqi yog nres tsheb tsis raws cai. Txawm hais tias qhov kev txwv no yeej tsis tau tshem tawm, tau raug txo vim tias tsheb khiav tau qis dua nyob rau hauv zos txij li thaum lub Peb Hlis Ntuj.

Tabsis nrog rau lub caij ntuj no yuav los tom ntej, vim yuav los daus cov kab kev tsheb khiav siab tshaj plaws thaum tawm daus tsim nyog tseg cov kev no rau kev tshem tawm daus hauv cov chaw no. Tseg cov kab kev no tsis pub nres tsheb yuav ua rau kom muaj kev khiav zoo dua thaum los nag thiab los daus.

Yuav tsum nco ntsoov:

  • Thaum sijhawm muaj tsheb khiav coob yuav raug txwv tsis pub tsheb nres ntawm cov kev uas muaj paib qhia txwv. Cov paib tau tshaj tawm txog cov kev txwv no nrog rau sijhawm thaum sawv ntxov mus txog yav tsaus ntuj.
  • Cov chaw lag luam tseem siv tau cov chaw uas muaj paib tiv qhia siv cov chaw rau lawv cov neeg nres tsheb thau tawm khoom.
  • Thov saib cov paib qhia txwv tsis pub tsheb nres kom zoo koj thiaj tsis raug nplua.
  • Cov chaw nres tsheb uas nyob ntawm cov tsev neeg nyob uas muaj paib qhia pub nres 1-hr & 2-hr yuav tsis raug txwv rau tam sim no.
  • Txhua txoj kev uas muaj cov ntsuas sijhawm nres tsheb ntawm txoj kev yuav raug tswj nub Monday mus txog Saturday thaum 8 teev sawv ntxov mus txog 6 teev tsaus ntuj.

Yog koj xav paub ntxiv txog caij ntuj no kev txwv nres tsheb, thov mus saib ntawm City of Madison Winter Parking website.
Yog koj xav paub txog chaw nres tsheb hauv zos, thov saib City of Madison Parking Division website.