Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

A Message from Mayor Rhodes-Conway

Lub lim tiam tam los no, Tus Thawj Coj Tebchaws Mekas Dhau Los President Barack Obama tau thov kom txhua tus tswv zos hauv Tebchaws Meskas los tshuaj xyuas lawv cov tub ceev xwm txoj cai siv thiab nhriav kev los txhim kho thiab hloov tub ceev xwm txoj cai.

Kuv zoo siab los teb tsab xov no thiab cog lus los pab txhim kho tub ceev xwm txoj cai. Kuv ua tsaug rau Madison Alders uas tau cog lus nrog kuv txhim kho tub ceev xwm txoj cai, suav nrog rau Pawg Thawj Tswj Hwm (Council President) Sheri Carter thiab Alders Keith Furman, Marsha Rummel, Shiva Bidar, Patrick Heck, Donna Moreland, Mike Verveer thiab Grant Foster.

Obama tau txhawb cov nroog kom lawv yuavtsum pab txhawb thiab koom uake rau kev txwv tsis pub tub ceev xwm siv lawv lub zog yuam neeg thaum lawv daws teeb meem hauv lawv txoj kev daws teeb meem thoob tebchaws. Nws xav kom cov nroog koom uake los:

  1. Saib thiab txhim kho tub ceev xwm txoj cai siv dag zog yuam.
  2. Koom tes nrog cov zej zog thiab txhua tus neeg kom muaj ntau cov suav los pab qhia lawv cov kev paub dhau los (experiences) thiab lawv cov lus hais thiab lawv txoj kev paub thiab txoj kev xav, muab tagnrho cov neeg cov suab los pab txhawb nrog kev soj ntsuam.
  3. Tshaj tawm thiab qhia rau zej zog cov kev tshawb pom thiab kev soj ntsuam thiab nug lawv seb lawv puas muaj tej lus nug lossis tej kev pab txhim kho.
  4. Hloov thiab pauv cov tub ceev xwm txoj cai siv dag zog yuam los ntawm zej zog cov tswv yim.

Tom qab lub lim tiam dhau kev tawm tsam kev ntxub ntxaug thiab kev tsis muaj thaj yeeb , Obama tau hais cov lus txhawb nqa rau cov neeg ua haujlwm rhuav kev ntxub txaug. "Kuv tau hnov ​​me ntsis txog …….. yuavtsum siv kev pov npav lossis kev tawm tsam los pab rhuav kev ntxub ntxaug. Kev pov npav lossis kev sib koom los tawm tsam kev ntxub txaug thiab kev txiav txim nqis tes los pab txhim kho ncaj qha," nws hais. "Qhov no tsis yog tias yuavtsum xaiv ib qhov xwb. Yuavtsum ua ob qho tib si. Yuav kom muaj kev hloov tiag tiag, peb txhua tus yuav tsum muab cov teeb meem no tso rau qhov siab tshab, thiab ua rau cov neeg nyob saum toj uas yog cov nom tswv kav cov kevcai, peb yuavtsum ua rau lawv nyob tsis zoo thiab txo lawv lub hwjchim lawv thiaj xav pab daws cov teeb meem, tab sis nrog rau qhov ntawm peb kuj yuav tsum pab tswv yim los txhim kho thiab nrhiav kevcai tshiab los pab daws cov teeb meem thiab tsim cov cai uas tuaj yeem siv tau.”

Lub Nroog Madison tabtom txhim kho cov “kev daws teeb meem thiab cov kev cai lij choj” - pib ntawm ntiav lub nroog thawj tug neeg ua yuav los Saib Xyuas Tub Ceev Xwm cov kev coj (Independent Police Auditor). Ib daim nqi los txhawb txoj haujlwm no, uas yog cov lus pom zoo tshaj plaws ntawm Ad Hoc Task Force ntawm Tub Ceev Xwm Txoj Cai thiab Cov Txheej Txheem, yuav raug pom zoo los ntawm Lus Thawj Tswj Rooj (Common Council) nyob rau hnub Tuesday. Ib qhov ntxiv, Lub Rooj Saib Tub Ceev Xwm thiab Saib Hluas Taws Kub lub lim tiam no yuav nqis tes los tshawb nrhiav Tus Thawj Coj Tub Ceev Xwm tshiab rau peb lub nroog.

Kuv caw tagnhro cov neeg uas ua haujlwm rau Lub Thawj Tswj Rooj (Common Council) uas tseem tsis tau los nrog kuv koom tes, cov neeg nyob hauv Lub Rooj Saib Tub Ceev Xwm thiab Siab Hluas Taws Kub, thiab Lub Rooj Saib Kev Noj Qab Haus Huv (Public Safety Committee) los koom nrog kuv ua txoj hauj lwm thiab kev cog lus no. Thiab kuv xav hu rau txhua tus Thawj Tswv Zos nyob thoob plaws hauv lub tebchaws no los koom nrog kuv los teb Tus Thawj Coj Tebchaws Mekas Dhau Los President Obama txoj kev thov nqis tes ua cov haujlwm txhim kho no.

Kev Tiv Tauj


Lub Koom Haum: 
Mayor's Office