Tus txwv kav lub nroog Satya Rhodes-Conway thiab Pawg Sab Laj tau tshaj tawm hnub Saturday, Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 15, Xyoo 2022 yog hnub "Kev Nyab Xeeb Rau Kev Nrig Pas Dawb" hauv nroog Madison. Hnub Kev Nyab Xeeb Rau Kev Nrig Pas Dawb (White Cane Safety) ua kev zoo siab rau kev ua tiav ntawm cov neeg uas dig muag los sis qhov muag tsis pom kev. Tau txhawb kev paub txog cov neeg taug kev uas siv cov pas nrig dawb los sis coj cov dev los pab lawv thiab kom paub txog kev cai Kev Nrig Pas Dawb hauv Wisconsin (Wisconsin’s White Cane Law), xav kom cov neeg tsav tsheb nres tsheb kom tag nrho deb dua 10 feet rau cov neeg taug kev uas siv tus pas nrig los sis cov tsiaj uas muab kev pab cuam.

Thaum uas paub tseeb tias tus pas nrig yog ib qho uas tseem ceeb tshaj plaws pab rau peb tus kheej thiab coob leej lawm, tus pas nrig los kuj tseem muab kev pab cuam rau lub hom phiaj uas tseeb tiag. Tus pas nrig yog ib qho uas tswj xeeb tshaj plaws rau tus neeg uas dig muag los sis qhov muag tsis pom kev ua raug kev cai. Qhov no yog ib qho uas tseem ceeb tshaj plaws uas qhia tau rau cov neeg tsav tsheb kom pom thiab paub tias tus neeg taug kev tsis tuaj yeem ntsia pom.

Rebecca Hoyt, Tus Kws Feem Kev Muaj Vaj Huam Sib Luag Zej Tsoom thiab Muab Kev Pab Cuam hauv Lub Nroog Madison tau hais tias "hnub nrig pas dawb yog ib lub zoo cib fim rau cov neeg los kawm paub txog kev nyab xeeb rau cov neeg taug kev, tab sis qhov tseem ceeb tshaj no lawm, nws yog hnub zoo siab rau cov neeg dig muag."

Lub Nroog Madison tau koom nrog cov yam ntxwv siv hauv cov kev thauj mus los pab los ua kom muaj kev nyab xeeb rau cov neeg taug kev uas dig muag los sis qhov muag tsis pom kev. Ib qho piv txwv li kev pab ntawm daim phiaj qhia rau cov neeg taug kev thaum mus txog ntawm qhov chaw hla kev hauv thoob plaws nroog yuav tau thov kev pab los ntawm cov neeg nyob ze ntawv. Cov cuab yeej no pab tau rau cov neeg tsis pom kev kom tuaj yeem tshawb pom lub pob nias rau cov neeg taug kev thiab txheeb xyuas kom lawv paub tseeb thaum lub sij hawm uas tsim nyog rau lawv pib hla kev los ntawm kev siv lub suab nrov ntawm lub pob nias, cov lus uas tau hnov thiab ua rau tseeb tsam ntawv nrov nqaj to. Lub Nroog los kuj tau pib teeb tsa daim phiaj rau cov neeg taug kev tuaj yeem siv tau ua ke nrog Daim Phiaj Plaub Fab Uas Muaj Lub Teeb Ntsais (Rectangular Rapid Flashing Beacons), uas muab lub suab qhia txog qhov chaw nyob saum lub pob nias rau cov neeg taug kev thiab ua rau muaj suab nrov thaum qhib daim phiaj plaub fab. Cov neeg nyob hauv tuaj yeem thov kom siv tau cov phiaj qhia taug kev los ntawm kev ua tiav daim ntawv rau Audible Pedestrian Signal thiab xa email Traffic Engineering.

"Hnub Kev Nyab Xeeb Rau Kev Nrig Pas Dawb (White Cane Safety Day) yog ib lub zoo cib fim los qhia txog lub luag hauj lwm uas peb txhua tus yuav tau ua kom peb txoj kev taug muaj kev nyab xeeb rau cov neeg taug kev, tshwj xeeb tshaj yog cov neeg dig muag los sis qhov muag tsis pom kev,"Yang Tao, Lub Nroog Feem Hauj Lwm Tawm Qauv Khiav Tsheb (City Traffic Engineer) tau hai tseg cia li ntawv. “Raws li Lub Zeem Muag Ntxaiv (Vision Zero) hauv Lub Nroog yog pib tsom mus rau peb txoj kev cog lus los txo tag nrho cov kev raug mob hnyav thiab tuag thaum ncua sij hawm nce kev txav mus los yooj yim thiab kev ncaj ncees rau txhua tus neeg, qhov no yog ib qho uas peb yuav tsom mus ntxiv rau yav tom ntej. ”

Lub Nroog tau pab txhawb nqa cov neeg nyob hauv nroog thiab cov neeg tuaj ntoj ncig kom los kawm paub txog lub Khoos Kas Nrig Pas Dawb thiab koom tes tsim kho cov zej zog muaj neeg dig muag kom tau txais kev nyab xeeb thiab.

Xav paub ntau ntxiv txog Lub Khoos Kas Nrig Pas Dawb tuaj yeem nrhiav tau ntawm White Cane Safety Day website.

Kev Tiv Tauj