Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Pib nyob rau Lub Rau Hlis Ntuj Tim 1, 2021, lub Nroog Madison yuav rov pib yuam siv cov kev txwv rau kev nres tsheb nyob rau txoj kev, xaus cov kev txwv txog Kev Tso Cai Nres Tsheb Rau Hauv Chaw Nyob uas muab ncua ib ncua sij hawm thiab kev txwv lub sij hawm nyob rau cov cheeb tsam tsis sau nqi. Nrog rau qhov kev tag sij hawm ntawm Dane Khauj Tim Lub Chaw Saib Xyuas Zej Tsoom Kev Noj Qab Haus Huv (Dane County Public Health) cov lus txib thiab qhov kev tshem tawm cov ciam txwv nyob rau Lub Rau Hlis Ntuj Tim 2, yuav tsum tau muaj kev rov yuam siv cov kev txwv uas tau muab ncua tseg tam sim no ntxiv.

Saib raws li Feem Hauj Lwm Ntsig txog Chaw Nres Tsheb (Parking Division) lub phiaj xwm txhim kho qhov kev sib kis mob loj ntawm kab mob COVID-19 thiab tau teem caij rov mus siv cov nqi nres tsheb raws li tus qauv cai, tus nqi siab tshaj plaws uas raug txo ib ncua sij hawm $5 rau ib hmo/txhua hnub so ntawm lub vij yuav tig rov mus siv tus nqi siab tshaj plaws raws tus qauv cai $8 rau ib hmo/txhua hnub so ntawm lub vij ntawm lub Nroog cov tsev nres tsheb, muaj kev pib siv tau txij Lub Rau Hlis Ntuj Tim 1 mus.

Thaum uas feem cuam tsis zoo ntawm qhov kev sib kis mob loj nyob rau lub zej zog muaj kev hloov pauv tig rov mus rau qhov zoo li ib txwm thoob plaws lub nroog, kev xav nres tsheb thiab qhov ti ntawm kev nres tsheb los kuj nce ntau tuaj. Kev rov txhim kho cov kev txwv uas tau muab ncua tseg tam sim no yog tau npaj los daws cov teeb meem kev xav nres tsheb uas muaj kev hloov pauv thiab cov cwj pwm kev taug kev kom tau raws li zej tsoom cov kev xav tau uas zoo tshaj plaws.

Cov kev txwv chaw nres tsheb txuas mus no raug muab ncua tseg lawm thiab yuav raug rov txhim kho kom zoo li qub thiab yuav raug yuam siv pib txij Lub Rau Hlis Ntuj Tim 1, 2021:

 • Cov ciam txwv lub sij hawm tau tso tawm 1 xuab moos thiab 2 xuab moos nyob rau cov cheeb tsam tsis sau nqi.
  • Cov phiaj qhia kev uas pom cov chaw no thiab ntaub ntawv kev paub ntxiv txog chaw nres tsheb uas tsis sau nqi nyob ntawm no.

Lwm cov ntaub ntawv hloov kho dua tshiab thiab cov kev hloov pauv uas yuav tau saib:

 • Tus nqi raws tus qauv cai $8 rau ib hmo thiab txhua hnub so ntawm lub vij nyob rau lub Nroog txhua cov tsev nres tsheb rau zej tsoom yuav tig rov mus siv cov nqi ua ntej thaum muaj kab mob COVID, uas qhia pom tias nce me-me ntawm tus nqi siab tshaj plaws ib ncua sij hawm $5 rau txhua hnub tam sim no. Cov nqi ib xuab moos ib zaug uas tau muaj dhau los tau tig rov mus siv cov nqi ua ntej thaum muaj kab mob COVID lawm.
 • Thaum Lub Rau Hlis Ntuj Tim 1, 2021, txhua cov kev txwv kev nres tsheb rau txoj kev yuav raug pib siv thiab raug yuam siv.
 • Park Smarter, yog lub app chaw nres tsheb hauv xov tooj uas tsis tas siv tes kov los them nyiaj rau cov cuab yeej sau nyiaj, uas muaj rau zej tsoom siv!
 • Cov cheeb tsam ntim khoom ib ncua sij hawm ntawm khw noj mov tseem yuav muaj kev siv tau nyob rau lub sij hawm no.
 • Lub Chaw Ua Hauj Lwm Txog Kev Thauj Mus Los (Transportation Office) tseem raug kaw muab kev pab cuam rau tus neeg uas tsis muaj kev teem caij ua ntej thiab yuav tau muaj kev tshab xyuas cov txheej txheem tshiab txhawm rau qhib muab kev pab cuam rau lub xyoo tom ntej no.
  • Tam sim no yuav tsis muaj kev pab cuam rau tus neeg tsis muaj kev teem caij ua ntej thaum uas Madison Lub Tsev Ua Hauj Lwm Kav Tswj Nroog (Madison Municipal Building) tseem kaw kev pab cuam rau zej tsoom.
  • Yuav muaj kev tsim kho kev pab cuam teem caij sib ntsib rau cov neeg uas xav tuaj ntsib lub chaw ua hauj lwm tim ntsej tim muag. Vam tias qhov no yuav muaj nyob rau cov hli uas tab tom yuav los no.
  • Peb thov ua tsaug rau koj li kev ua lub siab ntev thaum uas peb npaj rov qhib cov chaw ua hauj lwm yam uas muaj kev nyab xeeb. Txhua cov kev pab cuam tam sim no muaj nyob rau hauv oos lais los sis los ntawm kev hu xov tooj rau lub Nroog lub chaw ua hauj lwm txog Kev Khiav Tsheb Mus Los thiab Chaw Nres Tsheb ntawm tus xov tooj (608) 266-4761.

Kawm paub ntxiv txog lub Nroog Madison li kev tiv thaiv qhov kev sib kis loj ntawm tus kab mob Khaus Laus Nas Vais Lav (COVID-19) hauv oos lais ntawm: https://www.cityofmadison.com/health-safety/coronavirus

Thov pab ceev peb lub zej zog kom muaj kev noj qab nyob zoo thiab kev nyab xeeb los ntawm kev ua raws li Lub Chaw Saib Xyuas Zej Tsoom Li Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Madison thiab Dane Khauj Tim cov lus pom zoo thiab cov lus qhia.

Kev Tiv Tauj


Lub Koom Haum: 
Parking
Ntawv Cim: 
COVID-19