Lub Nroog Madison tab tom tuav lub rooj sib tham los pib rau Kev Tshawb Fawb Txog Kev Khiav Tsheb Ciav Hlau Thauj Neeg Mus Los Rau Lub Kaum Ob Hlis Tim 7, 2022. Lub rooj sib tham muaj kev xaiv tuaj koom los ntawm tus kheej thiab hauv virtual.

Lub hom phiaj ntawm txoj kev tshawb fawb no yog txhawm rau txheeb xyuas txog kev qhia cov cim ntawm chaw khiav tsheb hauv lub nroog Amtrak yav tom ntej. Nrog rau txoj cai ntawm kev koom tes hauv ob tog, uas rau muaj pob nyiaj yav tas dhau los rau kev pab cuam kev khiav tsheb ciav hlau thauj neeg mus los mus rau lwm lub nroog tshiab. Nyob rau tib lub sij hawm no, Amtrak tau txheeb xyuas Madison yog ib feem ntawm kev sib txuas ntawm Hiawatha Kev Pab cuam yav tom ntej. Txoj kev tshawb fawb no yuav siv cov cib fim no thiab ua hauj lwm los nqis tes ua txhawm rau muab kev pab cuam cov neeg caij tsheb ciav hlau mus rau hauv Madison!

Cov Ntsiab Lus Ntawm Lub Rooj Sib Tham:
Lub rooj sib tham yuav suav nrog kev nthuav qhia piav qhia txog qhov dej num, nrog cov cib fim los muab tswv yim thiab nug cov lus nug txog kev nthuav qhia thiab cov cib fim los sib tham nrog cov neeg ua hauj lwm, Cov Neeg Ua Hauj lwm Hauv Nroog, Cov Neeg Ua Hauj lwm hauv Amtrak, thiab pab pawg neeg pab tswv yim ntawm cov dej num.

  • Hauv-tus kheej
    • Lub rooj sib tham yuav pib thaum 4:30 teev tsaus ntuj hauv chav 215 ntawm Madison Municipal Building, 215 Martin Luther King Jr Blvd.
  • Virtual hauv Zoom
    • Kev nthuav qhia yuav teeb tsa hauv Zoom thaum 6:30 teev tsaus ntuj. Thov tso npe rau hauv kev sib tham virtual los ntawm Lub Nroog Madison Kev Thauj Mus Los saib ntawm - Passenger Rail Station page

Kev Tiv Tauj


Lub Koom Haum: 
Transportation