Kev txo kev khiav tsheb ceev ntawm Lub Zeem Muag Ntxaiv 2022 (Vision Zero) tom ntej no, thiab zaum kawg yuav muaj nyob rau hnub Monday, lub Kaum Hlis Ntuj Tim 10 ntawm Segoe Rd, los ntawm University Ave mus rau Odana Rd. Txwv kev khiav tsheb ceev ntawm Segoe Rd tag nrho txoj kev yauv raug txo ntawm 30 mph los ua 25 mph. Thaj chaw no tau raug xaiv kom txwv txo kev khiav ceev vim muaj tsev kawm ntawv, chaw ua si thiab ntau lub khw muag khoom thiab khw noj mov ntawm Hilldale Shopping Mall. Cov chaw no yog cov chaw taug kev thiab caij tsheb kauj vab ntawm cov tib neeg uas nyob ze ib puag ncig ntawv, cov tsev so loj loj thiab cov tsev ua hauj lwm

Txua nrog cov kev hloov pauv kev khiav tsheb ceev uas twb tau pib ua los ua ntej no hauv lub xyoo no lawm nyob rau hauv txoj kev sab hnub tuaj ntawm Washington,, John Nolen Drive, thiab , Mineral Point Rd Qhov kev txo no yog lwm kauj, ruam rau pem hauv ntej mus rau lub hom phiaj ntxaiv. Cov neeg taug kev thiab caij tsheb kauj vab yog ib qhov tseem ceeb heev nyob rau ntawm txoj kev no, vim txoj kev no yog txoj kev tsheb kauj vab uas tseem ceeb rau kev mus nram sab hnub poob hauv lub nroog Madison thiab yog ib txoj kev taug rau cov tsev neeg mus rau ntawm tsev kawm ntawv Van Hise Elementary thiab Hamilton Middle Schools.

Rau txhua tej qhov kev hloov pauv no, nrog rau cov paib qhia kev ruaj khov uas tau hloov kho dua tshiab, cov neeg ua hauj lwm yuavb nruab cov paib dis cis taus uas siv ib ncua sij hawm rau hauv cheeb tsam txhawm rau ceeb toom rau cov neeg tsav tsheb txog cov kev hloov pauv kev khiav tsheb ceev uas muaj ciav txwv li 30 mph txog 25 mph.

"Ua tsaug rau Pab Pawg Vision Zero uas tau pab txog cov teem meem tseem ceeb nrog rau kev nyab xeeb ntawm peb txoj kev taug," tus kav nroog Satya Rhodes-Conway tau hais. “Txhua leej neeg yuav tsum muaj kev nyab xeeb thaum mus ncig hauv lub nroog Madison, txawm tias koj taug kev, caij tsheb kauj vab, caij tsheb npav los sis tsav koj lub tsheb. Cov kev txwv txo kev khiav tsheb ceev thiab txhim kho txoj kev no tau qhias paub txog qhov sib txawv hauv kev nyab xeeb ntawm peb lub nroog."

Segoe Rd tau muaj 8 leej raug mob txij li xyoo 2017 nrog rau 3 tus neeg caij tsheb kauj vab los sis taug kev. Cov no tsis yog tus lej xwb; cov no yog cov tswv cuab hauv peb cov zej zog raug mob ntawm txoj kev hauv peb lub nroog. Kev txwv txo kev khiav tsheb ceev thiab kev txhim kho ntawm peb txoj kev taug ua kom muaj kev nyab xeeb rau txhua tus neeg uas siv txoj kev no. Los ntawm keb pib Lub Zeem Muag Ntxaiv (Vision Zero), Lub Nroog yuav ua txuas ntxiv cov kev txhim kho uas tseem ceeb thiab txo kev khiav tsheb ceev rau hauv lub nroog rau hauv xyoo tom ntej thiab txuas ntxiv mus rau peb lub hom phiaj ntxaiv tsis pub kom muaj neeg tuag thiab raug mob hnyav nyob rau xyoo 2035.

Lub Zeem Muag Ntxaiv (Vision Zero) yog dab tsi?
Lub Zeem Muag Ntxaiv yog lub tswv yim kev tsav tsheb uas siv ntaub ntawv uas muaj hom phiaj ua kom txhob muaj neeg tuag rau kev khiav tsheb-taug kev mus los thiab txhob muaj kev raug mob loj nyob rau hauv lub Nroog cov kev uas tsis pub dhau xyoo 2035 thaum uas ua kom muaj kev nyab xeeb, kev noj qab nyob zoo, kev muaj vaj huam sib luag ntxiv rau txhua tus neeg. Cov ntaub ntawv kev paub ntxiv txog lub Nroog Madison li kev pib Lub Zeem Muag Ntxaiv thiab los rau npe txais cov kev hloov kho dua tshiab xov xwm txog Lub Zeem Muag Ntxaiv, thov mus saib hauv lub Nroog Madison Vision Zero Website.

Kev Tiv Tauj