Kev txhim kho txoj kev nyob rau xyoo 2022 tom ntej no yuav tau teeb tsa los ntawm kev pib Lub Zeem Muag Ntxaiv uas yuav ua nyob rau hnub Monday, Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 12 nyob rau ntu kev Old Sauk Rd, txij ntawm Westfield Rd mus txog rau Beltline. Txoj kev no feem ntau lawm yog txoj kev nkag mus rau hauv Beltline los ntawm cov zej zog uas nyob ze ib puag ncig ntawv thiab ua ib txoj kev mus rau cheeb tsam hauv Middleton cov chaw ua lag luam thiab cov khws noj mov.
Nrog rau cov kev hloov pauv kev khiav tsheb ceev yav tag los uas tshwm sim thaum pib ntawm lub xyoo no nyob rau hauv txoj kev sab hnub tuaj ntawm Washington, John Nolen Drive , thiab Mineral Point Rd, Qhov kev txo kev khiav tsheb ceev no yog ib kauj ruam rau pem hauv ntej mus rau lub hom phiaj ntxaiv tsis pub kom muaj neeg tuag. Txawm li cas los xij, kev txo kev khiav tsheb ceev tuaj yeem txhais tias yog qhov sib txawv ntawm qhov yuav ua tsheb sib nraus loj los sis me. Txawm hais tias kev nthuav dav hauv nroog qhias tau hais tias cov neeg zej zog saib kev nyab xeeb tseem ceeb tshaj kev yooj yim, qhov kev txo kev khiav tsheb ceev nqi los ntawm 35 mph ua 30 mph yuav tsis cuam tshuam rau lub sij hawm taug kev ntawm txoj kev no.

Raws lis ib nrab xyoo ntawm 2022, muaj tsheb sib nraus thoob lub nroog yog nqi li 5% nyob rau tib lub sij hawm piv rau xyoo tas no. Ib yam uas tseem ceeb tshaj plaws lawm, cov neeg uas tau tag lub neej txoj sia thiab raug mob hnyav los ntawm kev tsev tsheb sib nraus yog nqi los 29% nyob hauv lub Nroog Madison. Kev txo kev khiav tsheb no. Thiab lwm yam kev txhim kho kev nyob nyab yeeb, yog tab tom pib txhim kho kev nyab yeeb rau cov neeg uas siv txoj kev nyob ntawm txoj kev Madison thiab cov ntaub ntawv qhias qhov no. Cov kauj ruam uas tseem ceeb ntawm no yuav yog ib txoj hauv kev ntawm lub hom phiaj ntxaiv uas yuav los pab daws kev ua tsheb sib nraus nyob raws cov kev tsheb hauv nroog.

Lwm txoj kev uas yuav tau los pab txo kev khiav tsheb ceev nyob rau xyoo
2022 muaj xws li:

  • Portage Rd
    • E Washington Ave mus rau Hanson Rd (tau txo nqi los ua 25 mph ntawm 30 mph)
  • Segoe Rd
    • University Ave mus rau Odana Rd (tau txo nqi los ua 25 mph ntawm 30 mph)

Raws lis txhua cov kev hloov pauv no, nrog rau cov cim hloov tshiab, kom cov neeg ua hauj lwm yuav tsum tau tso cov ntawv cim digital rau ib ntus hauv cheeb tsam txhawm rau ceeb toom kom cov neeg khiav tsheb hloov pauv kev khiav tsheb ceev tau txo nqi los ua 35 mph ntawm 30 mph.

Lub Zeem Muag Ntxaiv (Vision Zero) yog dab tsi?
Lub Zeem Muag Ntxaiv (Vision Zero) yog lub tswv yim kev khiav tsheb uas siv ntaub ntawv uas muaj hom phiaj ua kom txhob muaj neeg tuag rau kev khiav tsheb-taug kev mus los thiab txhob muaj kev raug mob hnyav nyob rau hauv lub Nroog cov kev uas tsis pub dhau xyoo 2035 thaum uas ua kom muaj kev nyab xeeb, kev noj qab nyob zoo, kev muaj vaj huam sib luag ntxiv rau txhua tus neeg. Cov ntaub ntawv kev paub ntxiv txog lub Nroog Madison li kev pib Lub Zeem Muag Ntxaiv thiab los rau npe txais cov kev hloov kho dua tshiab xov xwm txog Lub Zeem Muag Ntxaiv, thov mus saib hauv lub Nroog Madison Vision Zero Website.

Kev Tiv Tauj

Yam Xav Paub: 
Central, East, North, South, West