Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Suav ua ib feem ntawm cov kev txhim kho kev nyob rau xyoo 2022 rau lub Zeem Muag Ntxaiv, cov kev txo kev khiav tsheb ceeb uas muaj ciam txwv tshiab yuav tshwm sim rau ntau txoj kev ntawm Madison uas qhia tias muaj kev ua tsheb sib tsoo uas tsim ua rau muaj kev raug mob ntau. Thawj qhov uas tau teeb tseg yuav pib nyob rau hnub Monday, Lub Xya Hlis Ntuj Tim 25, nyob rau feem ntawm East Washington Avenue. Feem no ntawm txoj kev, sab hnub tuaj ntawm txoj kev Stoughton Road, yuav pom muaj paib rhais tias tau txo kev khiav tsheb ceev uas muaj ciam txwv li 35 mph.

Ntaub ntawv qhia pom tias txij li xyoo 2015 los, cov kev ua tsheb sib nraus ua rau muaj cov neeg raug mob hnyav li kaum ob leej thiab cov tuag li plaub leej raws feem no ntawm txoj kev East Washington. Nyob rau xyoo 2020-2021, muaj ob leej neeg tuag uas yog hla txoj kev mus raws feem no ntawm txoj kev East Washington Avenue. Cov kev tshawb fawb qhia pom tias kev txo qhov kev khiav tsheb ceev uas muaj ciam txwv li 5 mph yuav pab ua rau txhua tus neeg uas siv peb lub nroog cov kev muaj kev nyab xeeb, tshwj xeeb tshaj yog cov neeg mus taw los sis caij tsheb kauj vab.

Kev khiav tsheb ceev muaj feem cuam tshuam tsis zoo loj cov kev ua tsheb sib nraus thiab kev raug mob loj.

 • Nws ua rau muaj ncua sib nrug ze thaum lub tsheb khiav saum txoj kev uas pib txij li lub sij hawm tus neeg tsav tsheb kuaj pom qhov xwm txheej txog rau lub sij hawm tus neeg tsav tsheb mus cheem tau lub tsheb.
 • Thaum tus neeg tsav tsheb tsuj npej uas nres lub tsheb nws tsim ua rau nres tau ze lwm lub tsheb.
 • Thaum lem lub tsheb zam kev nrau ub no yuav ua rau muaj kev pheej hmoo ntxiv uas yuav tsim ua rau tswj tsis tau lub tsheb.

Yang Tao, Tus Thawj Coj ntawm Lub Nroog Madison Feem Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Tawm Qauv Kev Khiav Tsheb Mus Los hais tias “Kev txo qhov kev khiav tsheb ceev uas muaj ciam txwv nyob rau hauv txoj kev no yuav ua rau muaj kev nyab xeeb zog rau txhua tus neeg uas nyob thiab taug kev mus los nyob rau hauv cheeb tsam no.” “Kev khiav tsheb qeeb yog qhov muaj kev nyab xeeb zog rau koj, cov neeg koj hlub thiab koj cov neeg zej zog. Peb tuaj yeem sib koom ua ke ua kom Madison yog qhov chaw uas muaj kev nyab xeeb zog rau kev taug kev-khiav tsheb mus los.”

Cov kev tsheb uas tau kom txo qhov kev khiav tsheb ceev ntxiv nyob rau xyoo 2022 muaj xws li:

 • John Nolen Drive
  • North Shore Dr mus rau Lakeside St (tau txo ua li 35 mph los ntawm 45 mph)
 • Mineral Point Rd
  • Whitney Way mus rau Beltline (tau txo ua li 35 mph los ntawm 40 mph)
 • Old Sauk Rd
  • Beltline mus rau Westfield Rd (tau txo ua li 30 mph los ntawm 35 mph)
 • Portage Rd
  • E Washington Ave mus rau Hanson Rd (tau txo ua li 25 mph los ntawm 30 mph)
 • Segoe Rd
  • University Ave mus rau Odana Rd (tau txo ua li 25 mph los ntawm 30 mph)

Rau txhua tej qhov kev hloov pauv no, nrog rau cov paib qhia kev ruaj khov uas tau hloov kho dua tshiab, cov neeg ua hauj lwm yuav nruab cov paib dis cis taus uas siv ib ncua sij hawm rau hauv cheeb tsam txhawm rau ceeb toom rau cov neeg tsav tsheb txog cov kev hloov pauv kev khiav tsheb ceev uas muaj ciav txwv.

Lub Zeem Muag Ntxaiv (Vision Zero) yog dab tsi?
Lub Zeem Muag Ntxaiv yog lub tswv yim kev tsav tsheb uas siv ntaub ntawv uas muaj hom phiaj ua kom txhob muaj neeg tuag rau kev khiav tsheb-taug kev mus los thiab txhob muaj kev raug mob loj nyob rau hauv lub Nroog cov kev uas tsis pub dhau xyoo 2035 thaum uas ua kom muaj kev nyab xeeb, kev noj qab nyob zoo, kev muaj vaj huam sib luag ntxiv rau txhua tus neeg. Rau ntaub ntawv kev paub ntxiv txog Nroog Madison li kev pib Lub Zeem Muag Ntxaiv thiab los rau npe txais cov kev hloov kho dua tshiab xov xwm txog Lub Zeem Muag Ntxaiv, thov mus saib www.cityofmadison.com/visionzero

Kev Tiv Tauj