Kev txhim kho kev nyob rau xyoo 2022 tom ntej yog tau teeb tsa los ntawm kev pib Lub Zeem Muag Ntxaiv uas yuav ua nyob rau hnub Monday, Lub Yim Hlis ntuj Tim 29 mus rau feem Mineral Point Rd, pib ntawm S Whitney Way mus txog rau Beltline. Txoj kev tseem ceeb no yog qhov chaw rau khw txhem muag khoom, uas suav nrog khw West Towne, cov tsev kawm ntawv thiab yog txoj kev tseem ceeb mus rau txoj kev beltline. Kev txo qhov kev khiav tsheb ceev no uas pib txij li 40 mph txog rau 35 mph yuav tsis muaj feem cuam tshuam cov sij hawm kev taug kev nyob rau hauv txoj kev no.

Ua ke nrog rau cov kev hloov pauv kev khiav tsheb ceev yav tag los uas tshwm sim thaum pib lub xyoo no nyob rau hauv East Washington Avenue thiab John Nolen Drive, qhov kev txo kev khiav tsheb ceev uas tshiab tshaj plaws no tseem muaj kev tsom kwm mus ntxiv rau lub hom phiaj ua kom Madison muaj kev nyab xeeb zog. Kev txo qhov kev khiav tsheb ceev uas muaj ciam txwv li 5 mph nyob rau hauv txoj kev no tsis yog yuav txo qhov muaj feem muaj kev ua tsheb sib tsoo hnyav los sis tsim ua rau tuag xwb, tab sis kuj tseem ua rau muaj kev nyab xeeb ntxiv rau txhua tus neeg siv txoj kev thiab.

Txij thaum xyoo 2016 los, muaj tib neeg raug mob hnyav raws li txoj kev Mineral Point Road li kaum tsib leej thiab thoob plaws txoj kev no muaj cov tuag li plaub leej. Muaj ob leej neeg mus taw raug tsheb tsoo thiab muaj ib leej neeg caij tsheb kauj vab sib nraus tuag.

Yang Tao, Tus Thawj Coj Ntawm Lub Nroog Feem Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Tawm Qauv Kev Khiav Tsheb Mus Los tau hais tias “Peb tu siab heev uas peb plam ib tug neeg ntawm lub zej zog thaum nws caij nws lub tsheb kauj vab mus ua hauj lwm nyob rau hauv txoj kev no, tom qab nws raug tsheb nrau nyob rau Lub Rau Hlis Ntuj Tim 7”. “Kev txo qhov kev khiav tsheb ceev uas muaj ciam txwv thiab kev txhim kho yam pab kev yooj yim rau neeg mus taw thiab caij tsheb kauj vab nyob ntawm no yuav pab pov thaiv tau tej kev tu siab zoo ib yam li qhov no uas rov qab tshwm sim dua.”

Muaj cov phiaj xwm nyob rau yav tom ntej uas nyob rau xyoo 2023 thiab 2024 rau cov kev txhim kho raws txoj kev Mineral Point Rd no, uas suav nrog txoj kev sib koom siv uas yuav ua rau muaj kev pov thaiv tau ntxiv rau cov neeg uas tsis caij tsheb. Cov kev txhim kho no yuav ua kom ntseeg siab tias muaj kev taug kev mus los uas muaj kev nyab xeeb zog rau cov neeg mus taw thiab cov neeg caij tsheb kauj vab raws txoj kev Mineral Point Rd, tab sis kuj tseem ua rau cov tsheb muaj kev pov thaiv kev nrau cov neeg uas muaj kev pheej hmoo siab tshaj plaws. Kev Tawm Qauv Kev Khiav Tsheb Mus Los Ntawm Lub Nroog los kuj tau thov thiab tau txais nyiaj pab los ntawm tsoom fwv txhawm rau txhim kho kev nyab xeeb nyob ntawm kev sib tshuam ntawm txoj kev Mineral Point Rd thiab High Point Rd.

Cov kev tsheb uas tau kom txo qhov kev khiav tsheb ceev ntxiv nyob rau xyoo 2022 muaj xws li:

  • Old Sauk Rd
    • Beltline mus rau Westfield Rd (tau txo ua li 30 mph los ntawm 35 mph)
  • Portage Rd
    • E Washington Ave mus rau Hanson Rd (tau txo ua li 25 mph los ntawm 30 mph)
  • Segoe Rd
    • University Ave mus rau Odana Rd (tau txo ua li 25 mph los ntawm 30 mph)

Rau txhua tej qhov kev hloov pauv no, nrog rau cov paib qhia kev ruaj khov uas tau hloov kho dua tshiab, cov neeg ua hauj lwm yuav nruab cov paib dis cis taus uas siv ib ncua sij hawm rau hauv cheeb tsam txhawm rau ceeb toom rau cov neeg tsav tsheb txog cov kev hloov pauv kev khiav tsheb ceev uas muaj ciav txwv li 35 mph txog 30 mph

Lub Zeem Muag Ntxaiv (Vision Zero) yog dab tsi?
Lub Zeem Muag Ntxaiv yog lub tswv yim kev tsav tsheb uas siv ntaub ntawv uas muaj hom phiaj ua kom txhob muaj neeg tuag rau kev khiav tsheb-taug kev mus los thiab txhob muaj kev raug mob loj nyob rau hauv lub Nroog cov kev uas tsis pub dhau xyoo 2035 thaum uas ua kom muaj kev nyab xeeb, kev noj qab nyob zoo, kev muaj vaj huam sib luag ntxiv rau txhua tus neeg. Rau ntaub ntawv kev paub ntxiv txog Nroog Madison li kev pib Lub Zeem Muag Ntxaiv thiab los rau npe txais cov kev hloov kho dua tshiab xov xwm txog Lub Zeem Muag Ntxaiv, thov mus saib lub Nroog Madison lub Vision Zero Website.

Kev Tiv Tauj