Kev txhim kho kev nyob rau xyoo 2022 tom ntej yog tau teeb tsa los ntawm kev pib Lub Zeem Muag Ntxaiv uas yuav ua nyob rau hnub Monday, Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 26 mus rau ntu kev Portage Rd, txij ntawm Txoj Kev East Washington txog Lub Chaw Ua Si Churchill Heights. Qhov kev khiav tsheb ceev yuav raug txo los ua 25 mph los ntawm 30mph. Txoj kev Portage yog txoj kev muaj zej zog ze rau tshav dav hlau uas yog muaj tej zej zog thiab vaj tsev ntau, nrog rau tseem muaj ib lub tsev kawm ntawv thiab ib lub chaw ua si.

Nrog rau qhov kev hloov kev khiav tsheb ceev nyob rau lub qab xyoo no saum cov kev East Washington Avenue, John Nolen Drive, Mineral Point Rd, thiab Old Sauk Rd kev txo qhov khiav tsheb ceev nyob rau cov kev uas muab kos no yuav pab kom muaj kev nyab xeeb rau cov neeg taug kev yam tsis tau hloov lub sij hawm ntau pes tsawg. Qhov kev txhim kho tom ntej no yuav muaj xws li ua ib lub pov txwv ntawm qhov kev nkhaus ntawm txoj kev Portage Rd, uas yog yuav pab kom cov tsheb khiav qeeb nyob rau qhov kev nkhaus ntawm txoj kev no.

Muaj xya leej neeg raug mob nyhav txij xyoo 2016 saum txoj kev Portage Rd nrog rau muaj coob leej ua tsheb sib tsoo rau mob me ntswb me ntsis. Qhov kev txo qhov khiav tsheb ceev thiab npaj phiaj xwm ua pov txwv ntxiv ze ntawm Clove Drive yog ib txoj hau kev tseem ceeb uas yuav zam cov tej kev uas tsheb sib tsoo nyhav. Kev txo kev khiav tsheb ceev kuj tseem ua rau muaj kev nyab xeeb ntau ntxiv rau cov tib neeg taug kev thiab caij tsheb kauj vab mus ntawm chaw ua si thiab tsev kawm ntawv nyob rau ntawm cov zej zog uas loj zuj zus.

Qhov kev txo kev khiav tsheb ceev zaum tag los nyob rau xyoo 2022:

  • Segoe Rd
    • University Ave mus rau Odana Rd (tau txo ua li 25 mph los ntawm 30 mph)

Rau txhua tej qhov kev hloov pauv no, nrog rau cov paib qhia kev ruaj khov uas tau hloov kho dua tshiab, cov neeg ua hauj lwm yuav nruab cov paib dis cis taus uas siv ib ncua sij hawm rau hauv cheeb tsam txhawm rau ceeb toom rau cov neeg tsav tsheb txog cov kev hloov pauv kev khiav tsheb ceev uas muaj ciav txwv li 30 mph txog 25 mph.

Lub Zeem Muag Ntxaiv (Vision Zero) yog dab tsi?
Lub Zeem Muag Ntxaiv (Vision Zero) yog lub tswv yim kev tsav tsheb uas siv ntaub ntawv uas muaj hom phiaj ua kom txhob muaj neeg tuag rau kev khiav tsheb-taug kev mus los thiab txhob muaj kev raug mob loj nyob rau hauv lub Nroog cov kev uas tsis pub dhau xyoo 2035 thaum uas ua kom muaj kev nyab xeeb, kev noj qab nyob zoo, kev muaj vaj huam sib luag ntxiv rau txhua tus neeg. Rau ntaub ntawv kev paub ntxiv txog Nrog Madison li kev pib Lub Zeem Muag Ntxaiv thiab los rau npe txais cov kev hloov kho dua tshiab xov xwm txog Lub Zeem Muag Ntxaiv, thov mus saib lub Nroog Madison Lub Vev Xaib Txog Lub Zeem Muag Ntxaiv.

Kev Tiv Tauj