Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Suav ua ib feem ntawm cov kev txhim kho kev nyob rau xyoo 2022 rau lub Zeem Muag Ntxaiv, cov kev txo kev khiav tsheb ceev uas muaj ciam txwv tshiab yuav tshwm sim rau ntau txoj kev ntawm Madison uas qhia tias muaj kev ua tsheb sib tsoo uas tsim ua rau muaj kev raug mob ntau. Thawj qhov kev txo kev khiav tsheb ceev ntawm lub xyoo yog ib feem ntawm txoj kev tsheb East Washington Avenue, sab hnub tuaj ntawm Txoj Kev Stoughton Road, uas tau txo los ua 35 mph los ntawm 40 mph. Nyob rau Hnub Monday, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 15, John Nolen Drive yuav pom ib feem ntawm txoj kev tsheb, uas txij li ntawm North Shore Drive mus rau txoj kev East Lakeside Street, uas tau txo los ua 35 mph los ntawm 45 mph.

Txij thaum xyoo 2016, muaj tib neeg raug mob nyav li tsib leeg raws txoj kev John Nolen Drive thiab muaj ntxiv li kaum tsib leeg raug mob me ntsis los ntawm qhov teeb meem kev ua tsheb sib tsoo nyob rau feem no ncua ntawm txoj kev tsheb East Lakeside Street thiab Shore Drive.

Qhov kev tsav tsheb uas ceev zog yuav tsim ua rau yuav tsum tau siv sij hawm nres ntev zog ntxiv. Thaum tsav qeeb zog, cov kws tsav tsheb yuav muaj kev ntsia pom dav zog thiab muaj feem pom lwm cov neeg siv txoj kev tsheb. Lub sij hawm cheem lub tsheb kuj yuav ua rau lub tsheb qeeb zog ntxiv, uas tsim ua rau muaj kev zam qhov kev sib tsoo yooj yim zog.

Tus Tswv Nroog Mayor Satya Rhodes-Conway tau hais tias “Kev khiav tsheb qeeb me ntsis thiab kev tawm qauv kho cov kev tsheb dua tshiab txhawm rau pab txhawb qhov kev tsav tsheb kom muaj kev nyab xeeb zog yog qhov tseem ceeb rau kev xaus cov teeb meem kev ua tsheb sib tsoo uas raug mob hnyav thiab tuag nyob rau ntawm peb lub nroog cov kev.” “John Nolen Drive yog ib txoj kev nkag uas zoo nkauj tshaj plaws nkag mus rau hauv Plawv Nroog Madison- nws tsim nyog yuav muaj kev nyab xeeb ib yam.”
Feem no ntawm txoj kev John Nolen Drive yuav tau txais cov kev txhim kho txoj kev tsheb ua ib feem ntawm qhov tsim dua tshiab ua raws li phiaj nyob rau xyoo 2026. Khoos kas yav tom ntej no suav nrog kev rov tsim kho cov choj dua tshiab, cov kev hloov pauv kev tawm qauv ntawm cov kev mus los, thiab cov kev hloov pauv kev sib tshuam uas muaj feem tshwm sim. Tam sim no lub khoos kas nyob rau ntu muaj kev koom tes thiab tawm qauv uas muaj cov phiaj xwm rau kev muab tswv yim ntawm zej tsoom ntxiv nyob rau lub qab xyoo 2022 los sis thaum pib xyoo 2023. Ntaub ntawv kev paub ntxiv txog lub khoos kas no muaj nyob hauv Lub Nroog Lub Chaw Tawm Qauv Plooj Vev Xaib Khoos Kas Txoj Kev John Nolen Drive

Cov kev tsheb uas tau kom txo qhov kev khiav tsheb ceev ntxiv nyob rau xyoo 2022 muaj xws li:

 • Mineral Point Rd
  • Whitney Way mus rau Beltline (tau txo ua li 35 mph los ntawm 40 mph)
 • Old Sauk Rd
  • Beltline mus rau Westfield Rd (tau txo ua li 30 mph los ntawm 35 mph)
 • Portage Rd
  • E Washington Ave mus rau Hanson Rd (tau txo ua li 25 mph los ntawm 30 mph)
 • Segoe Rd
  • University Ave mus rau Odana Rd (tau txo ua li 25 mph los ntawm 30 mph)

Rau txhua tej qhov kev hloov pauv no, nrog rau cov paib qhia kev ruaj khov uas tau hloov kho dua tshiab,
cov neeg ua hauj lwm yuav nruab cov paib dis cis taus uas siv ib ncua sij hawm rau hauv cheeb tsam txhawm rau ceeb toom rau cov neeg tsav tsheb txog cov kev hloov pauv kev khiav tsheb ceev uas muaj ciav txwv.

Lub Zeem Muag Ntxaiv (Vision Zero) yog dab tsi?
Lub Zeem Muag Ntxaiv (Vision Zero) yog lub tswv yim kev tsav tsheb uas siv ntaub ntawv uas muaj hom phiaj ua kom txhob muaj neeg tuag rau kev khiav tsheb-taug kev mus los thiab txhob muaj kev raug mob loj nyob rau hauv lub Nroog cov kev uas tsis pub dhau xyoo 2035 thaum uas ua kom muaj kev nyab xeeb, kev noj qab nyob zoo, kev muaj vaj huam sib luag ntxiv rau txhua tus neeg. Rau ntaub ntawv kev paub ntxiv txog Nrog Madison li kev pib Lub Zeem Muag Ntxaiv thiab los rau npe txais cov kev hloov kho dua tshiab xov xwm txog Lub Zeem Muag Ntxaiv, thov mus saib lub Nroog Madison Lub Vev Xaib Txog Lub Zeem Muag Ntxaiv.

Kev Tiv Tauj