Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Chaw Haujlwm Nres Tsheb tau txuas ntxiv kev ncua ntawm cov chaw nres tsheb uas nyob ntawm neeg cov tsev nyob thiab cov chaw nres ntawm kev uas tsis muaj muaj cov chaw nres tsheb lossis paib qhia kom nres 1-teev rau 2-teev xwb, nrog rau kev ncua ntawm cheb kev thiab tu kev thiab pas dej kom huv si cov kev txwv. Peb tseem yuav soj ntsuam txhua txoj cai uas tau hloov ib lim tiam mus rau ib lim tiam, thiab hloov kho kom tau raws li kev xav tau ntawm lub zej zos.

Mus xyuas https://www.cityofmadison.com/parking-utility/coronavirus kom paub txog txhua yam hloov ntawm cov cai txog chaw nres tsheb thiab kev pabcuam. Lub website no yeej hloov kho nrog txhua txoj cai tshiab.

Cov kev txwv tsis pub nres tsheb hauv qab no yuav muab ncua txog thaum qhia pauv tshiab, thiab neeg yuav tsis raug yuam:

  • Cov chaw nres tsheb uas pub rau cov neeg uas tau ntawv tso cai nres (residential permit only areas)
  • Cov chaw uas muaj paib qhia tias tsuas pub nres 1-teev mus rau 2-teev-sijhawm xwb
  • Cov kev uas muaj paib qhia tias muaj cheb ntawm ntug kev thiab tu kev kom huv thiab pab txwv thiab tu kom cov pas dej huv

Cov chaw nres tsheb uas raug tswj:

  • Cov chaw ntawm kev uas muaj ntsuas tus nqi thaum lub sijhawm 8 teev sawv ntxov mus txog 6 teev tsaus ntuj, Hnub Monday txog Saturday, tsuas pub zam tsis them rau lub zos cov hnub so xwb (City holidays). Cov sijhawm qhia tso cai thiab sijhawm pub nres ntawm cov chaw nres uas muaj ntsuas tus nqi (xws li pub nres 25 nas this, 1 teev, 2 teev) thov ua raws li cov paib qhia.
  • Txhua lwm cov paib txwv tsis pub nres tsheb.

Tej yam uas yuav tsum nco ntsoov:

  • Tsuas pub rau ib ntus xwb cov tsev nres tsheb uas yog lub zos cov thiab qhov chaw tsuas them $ 5 xwb rau ib hnub thiab hnub Saturday, thawj xuab moos nres tsheb pub dawb.
  • Cov chaw nres pub rau lag luam noj mov nres nqa khoom tawm tseem yuav muaj nyob li qub, thiab lub Chaw Haujlwm Nres Tsheb tseem yuav txuas ntxiv saib thiab pom zoo cov ntawv thov los ntawm cov lag luam rau cov chaw nres tsheb nqa khoom tawm.
  • Lub Chaw Haujlwm Nres Tsheb tseem raug kaw rau zej zos. Kev pabcuam hauv lub tsev Chaw Haujlwm Nres Tsheb tsis muaj tam sim no yog koj tuaj. Peb zoo ua tsaug rau koj ua siab ntev thaum peb tabtom npaj rov qhib tsev Chaw Haujlwm Nres Tsheb. Ntau yam kev pabcuam muaj nyob online.

Mus saib Chaw Haujlwm Nres Tsheb ntawm: www.cityofmadison.com/parking-utility

Kawm paub ntxiv txog Lub Nroog Madison tej cuab yeej thiab kevcai tiv thaiv zej zos ntawm tus kab mob Coronavirus (COVID-19) online ntawm: https://www.cityofmadison.com/health-safety/coronavirus

Thov nco ntsoov tias, nyob hauv tsev yog qhov uas zoo tshaj rau koj, tab sis yog tias koj yuav tsum tau tawm hauv koj lub tsev, yuavtsum hnav daim ntaub npog ntsej muag pab tiv thaiv tus kab mob sib kis.

Thov pab ua kom peb lub zej zog noj qab haus huv thiab nyab xeeb los ntawm kev ua raws li Chaw Haujlwm Pej Xeem Kev Noj Qab Hauv Huv hauv Nroog Madison thiab Cheeb Tsam Dane cov lus pom zoo thiab kevcai.

Kev Tiv Tauj


Lub Koom Haum: 
Parking
Ntawv Cim: 
COVID-19