Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Thaum lub Plaub Hlis Ntuj vas thib 21, xyoo 2020 lus Zos Madison Common Council cov coj tau tso cai rau $50,000 coj los mus pab rau 13 lub koom haum hauv zej zog (community-based organizations) ua hauj lwm pab kom muaj zaub mov (food security) thiab tau zaub mov noj (access issues) rau cov pej xeem muaj kev noj haus nyuab (economic fallout) thaum muaj tus kab mob COVID-19. Lub Zos Madison Pawg Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Zaub Mov (Madison Food Policy Council) tau muab qhov tswv yim ntawm qhov kev pab cuam NOOB Nyiaj qub (original SEED Grants program) coj los siv pab, uas yav tas pab nyiaj siv qhia ntawv txog zaub mov (food education) thiab ua cas thiaj tau zub mov noj (access projects) nyob rau lub Zos (City), thiab tsim ib qhov COVID-19 kev ua ntaub ntawv thov nyiaj (funding application) los mus pab cov koom haum muab lawv cov kev pab cuam (programs) ua hauj lwm pab cov pej xeem raug kev noj haus nyuab ntawm tus kab mov COVID-19.

Kaum peb qhov tswv yim sau tawm (proposals) kuj tau nyiaj pab, muaj tauj pais cov zej zog (spanning communities) hauv lub Zos (City) thiab tsim tau ntau yam kev pab raws li toob kas (needed resources) rau cov koom haum uas sib zog ua hauj lwm tsis so li pab rau lub Zos cov pej xeem uas muaj ntau yam kev nyuab txom nyem (vulnerable residents).

Cov nyiaj (funding) muab pab (awarded) rau cov koom huam Ii nram no:

Cov Thawv Ntim Taj Laj Khoom Noj Ub No thiab Kev TuamChoj Pab Taj Laj Khoom Noj Ub No (Grocery Boxes and FoodBridge Grocery Support), The River Food Pantry, Inc.

 • Pab txog li $5,000 pab them cov thawv ntim taj laj khoom noj ub no (grocery boxes) thiab Kev TuamChoj Qhov Kev Pab Cuam Khoom Noj Ub No (FoodBridge Program) cov pob khoom (packages) (rau cov neeg laus)
 • Ua hauj lwm pab rau tas nrho lub Nroog Dane County (Nyob Rau Thaj Tsam Chaw Sawv Cev 12 (Alder District 12))

Kev Xa Zaub Mov (Meal) thiab Khoom Zaub Ub No (Produce) Hauv Zos: Pab kev sib tiv tauj ntawm sab qaum zos Northside nrog rau Zej Zog Qhov Chaw Ua Teb (Community Farm), Rooted WI, Inc.

 • Pab txog li $4,500 pab them neeg cov sij hawm ua hauj lwm, zaub mov thiab cov nqi tes xa cov zaub mov rau tom neeg cov tsev thiab rau cov thawv zaub mov (food boxes) siv tej khoom zaub ub no cog hauv zos (local produce)
 • Thaj Tsam Chaw Sawv Cev 12 (Alder District 12))

Pab Zaub Mov Noj rau Cov Neeg Laus thaum lub sij hawm muaj kab mob COVID-19 Kub Tes Kub Taws (Emergency), Independent Living, Inc.

 • Pab txog li $4,500 pab them kev xa zaub mov-raws tsev qhov “Zaub Mov muaj Log” (“Meals on Wheels”) cov zaub mov (meals) thiab neeg cov sij hawm ua hauj lwm
 • Pab Tauj Pais-Rau Lub Zos (City-wide) (Nyob Rau Thaj Tsam Chaw Sawv Cev 11 (Alder District 11))

COVID-19 Kev Pib Ua Hauj Lwm Pab (Response Initiative), Urban Triage Incorporated

 • Pab txog li $5,000 pab them rau cov me nyuam ntawv yas siv ua khoom plig coj mus yuav khoom tom taj laj (grocery gift cards), khoom zaub mov (groceries), nqi tsheb (truck) mus thauj zaub mov (pick-up meals), thiab nqi xa thiab cov nuj nqi ua hauj lwm saib tej no (delivery/admin costs)
 • Ua hauj lwm pab rau Cov Thaj Tsam Chaw Sawv Cev 6, 12, 17, 18 (Alder Districts 6, 12, 17, 18) (Nyob Rau Thaj Tsam Chaw Sawv Ces 6 (Alder District 6))

Kev Pub Noj Haus Rau Madison (Just Feeding Madison), Madison-area Urban Ministry, Inc.

 • Pab txog li $3,000 pab them rau cov khoom siv ua noj (ingredients) thiab neeg cov sij hawm ua hauj lwm rau lub taj laj Just Bakery kom lawv thiaj li ua tau thiab pab tau ntau tshaj >150 cov thooj qhob ci (bread) rau thaj tsam chaw (area) cov chaw pab zaub mov noj (pantries)
 • Ua hauj lwm pab rau ob peb qhov chaw pab zaub mov noj (pantries) tauj pais-Lub Zos (City-wide) (Nyob Rau Thaj Tsam Chaw Sawv Cev 17 (Alder District 17))

PAB NOJ mus (FEED to Go): Pab zaub mov noj rau Lake View Zej Zog Tsev Kawm Ntawv Cov Tsev Neeg (Lake View Community School Families) nyob rau lub sij hawm kab mob COVID-19, Xyoo No (Fiscal): Madison Northside Planning Council, Inc.) c/o Lakeview Elementary School

 • Pab txog li $5,000 pab them rau qhov ‘Pab-Noj-Mus’ (‘Feed-to-Go’) cov zaub mov npaj los ntawm cov kws ua zaub mov noj hauv zej zog (local chefs) ces muab yais rau sab qaum zos Northside cov thaj tsam chaw neeg nyob (neighborhoods)
 • Ua Hauj Lwm Pab Rau Cov Thaj Tsam Chaw Sawv Cev 12 thiab 18 (Alder Districts 12 thiab 18) (Nyob Rau Thaj Tsam Chaw Sawv Cev 12 (Alder District 12))

Cov Neeg ntawm Thaj Tsam Chaw COVID-19 Qhov Kev Pab Cuam Xa Khoom Taj Laj (People on Premises (POP) COVID-19 Grocery Delivery Program), Mellowhood Foundation, Inc.

 • Pab txog li $5,000 pab them cov sij hawm neeg ua hauj lwm thiab tej khoom pab tiv thaiv kab mob (personal protective equipment) raws li kev xa khoom tom taj laj (grocery delivery) rau ntawm Meadowood, Hammersley/Theresa Terrace, Park Ridge, Wexford Ridge, thiab Prairie Hills cov thaj tsam chaw neeg nyob (neighborhoods)
 • Ua Hauj Lwm Pab Rau Cov Thaj Tsam Chaw Sawv Cev 9, 19 thiab 20 (Alder District 9, 19 thiab 20) (Nyob Rau Thaj Tsam Chaw Sawv Cev (Alder District 20))

Pab Kom Muaj Kev Tau Zaub Mov (Enhancing Food Access) thiab Tsim Kom Muaj Kev Txawj Noj Zoo nyob rau Thaum Rawm Pib Kawm Ntawv Hoob Qis (Establishing Healthy Eating Habit through Early Childhood Education), Young Men’s Christian Association of Dane County, Inc.

 • Pab txog li $2,000 pab them yuav cov zaub mov ntawm lub YMCA Kev Pab Cuam Ua Zaub Mov Noj Ntim Hnab Xim Kas Fes (YMCA Brown Bag Meal Program)
 • Ua hauj lwm pab tauj pais-Lub Zos (City-wide) (Nyob Rau Cov Thaj Tsam Chaw Sawv Cev 15 thiab 19 (Alder Districts 15 thiab 19))

Darbo Qhov Kev Pab Ncau Cov Chaw Pab Zaub Mov Noj (Darbo Pantry Project Expansion Plan), Center for Community Stewardship, Inc. c/o Darbo Pantry Project

 • Pab txog li $2,500 pab them cov sij hawm neeg ua hauj lwm kom tau tus Neeg Ua Hauj Lwm Saib thiab Pab Yais Tej Khoom Tawm (Project Manager and Distribution Coordinator) ntawm kev pab ncau Darbo Qhov Chaw Pab Zaub Mov Noj (Darbo Pantry Project), uas pab xa cov hnab khoom zaub ub no hauv zos (local produce) rau Darbo—thiab yog tau qhov kev pab ncau (expansion) – yuav mus tau ntxiv tauj rau cov Truax pej xeem (residents)
 • Ua Hauj Lwm Pab Rau Cov Thaj Tsam Chaw Sawv Cev 6 thiab 15 (Alder District 6 thiab 15) (Nyob Rau Thaj Tsam Chaw Sawv Cev Alder District 6)

COVID-19 Bayview Koog Tsev Qhov Kev Pab Cuam Kom ctty        t ytttTau Zaub Mov thiab Yais Tawm (COVID-19 Bayview Community Food Access and Distribution Program), Bayview Foundation, Inc.

 • Pab txog li $3,500 pab them cov zaub mov noj-ntim ua ntej (pre-packaged meals) pab rau Bayview-qhov chaw cov pej xeem (residents)
 • Thaj Tsam Chaw Sawv Cev 13 (Alder District 13)

Kev Pab Zaub Mov Thaum Muaj Kev Kub Tes Kub Taws (Food Emergency Initiative) pab rau qhov Kev Noj Zaub Mov Kom Zoo Thaum Me Nyuam Rawm Me (Early Childhood Healthy Eating), Kids Forward, Inc.

 • Pab txog li $4,500 pab them rau cov sij hawm neeg ua hauj lwm thiab me ntsis nyiaj (stipends) pab rau cov neeg ua hauj lwm pab Kev Kawm Ntawv Thaum Me Nyuam Rawm Me (Early Childhood Education (ECE) providers) pab saib xyaus ECE qhov kev yais cov zaub mov tawm (food distribution program)
 • Ua hauj lwm pab tauj pais-Lub Zos (City-wide) (Nyob Rau Thaj Tsam Chaw Sawv Cev 14 (Alder District 14))

Tus Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Teb Txhawb (Farm Manager Support) Madison Thaj Tsam Chaw Qhov Chaw Pab Zaub Mov Noj Qhov Teb Kev Ncau Mus Rau Yav Tom Ntej (Madison Area Food Pantry Gardens’ Forward Garden Expansion), Madison Area Food Pantry Gardens, Inc.

 • Pab txog li $4,000 pab them cov sij hawm neeg ua hauj lwm (tus ua hauj lwm saib xyuas teb (farm manager)) ntawm qhov chaw pab zaub mov noj (food pantry) qhov teb kev ncau mus rau yav tom ntej (gardens expansion)
 • Ua hauj lwm pab tauj pais-Lub Zos (City-wide) (Nyob Rau Thaj Tsam Chaw Sawv Cev 10 (Alder District 10))

Kev Tsim ntawm Mamie Qhov Chaw Ua Teb (Creation of Mamie’s Garden), Urban League of Greater Madison, Inc. c/o ‘Mamie’s Garden’

 • Pab txog li $1,500 pab them rau “zej zog qhov chaw ua teb cog qoob loo” (“neighborhood harvest garden”) cov nqi tsim teb (establishment costs) (tej yam khoom toob kas, cov noob, kev kho cov av kom zoo (soil amendments))
 • Thaj Tsam Chaw Sawv Cev 14 (Alder District 14)

“Thaum peb tauj xub (deal) cov kev nyuab (ramifications) ntawm tus kab mob COVID-19 hauv peb lus zos, muaj ib qhov peb pom tsheeb. Peb cov koom haum-hauv zej zog yog ib co tseem ceeb tshaj plaws kom thiaj li muaj kev cuag tau nrog rau Madison cov pej xeem—qhov tseeb yog ntawm cov uas toob kas kev pab ntau tshaj plaws—kom thiaj li tau tej ub no lawv toob kas coj mus pab rau lawv cov tsev neeg noj,” raws li Tswv Zos Mayor Satya Rhodes-Conway hais. “Lub Zos yij ua ib tug koom tes (partner) nrog rau cov koom haum no, pab kom tau thiab muaj tej ub no raws li toob kas (needed resources) kom lawv thiaj li rov qab ua tau hauj lwm thiab pab cov pej xeem kom ua dhau cov sij hawm nyuab heev no.”

Txij xyoo 2014 los, lub Zos Madison Cov NOOB Nyiaj Pab (SEED Grants) kuj tau muab $350,000 yais tawm mus rau ntau tshaj 60 lub koom haum ua huaj lwm pab txhawb kev qhia kawm txog zaub mov (food systems education) thiab ua kom muaj kev tau zaum mov noj ntau ntxiv (food access).

Kev Tiv Tauj

Ntawv Cim: 
COVID-19, Food