Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Nroog Madison pawg Kws Tawm Qauv Kev Tsheb ziag no tau txais kev muaj yeej ntawm teb chaws thiab 2021 Transportation Systems Management & Operations Council Organization Award los ntawm Lub Koom Haum Tawm Qauv Kev Tsheb (Institute of Transportation Engineers, ITE). ITE yog lub chaw hauj lwm uas muaj coob tshaj 16.000 leej neeg ua hauj lwm nyob 78 lub teb chaws, suav nrog kws hauj lwm txog kev tawm qauv kev tsheb, kws tawm tswv yim, kws sab laj, kws qhia ntawv, kws hauj lwm ntiag tug thiab kws tshawb fawb. Koom xoos teeb tsa kev muaj yeej ntawm ITE muaj txoj kev saib siab txog pawg hauj lwm kev tsheb, tau nce lees kev muaj yeej thoob nriaj teb rau tus tau txais thiab saib siab txog lub tswv yim ntawm zej tsoom txog lub luag hauj lwm thiab lub laj lim tswv yim ntawm cov kws tshaj lwm txog kev tsheb. Qhov khoom plig tshwj xeeb uas Madison txais tau yog txhawm rau kom cov chaw hauj ua paub tau tseeb txog kev muaj yeej txog kev siv Lub Lab Npauv Kev Tswj Kev Tseb Tau Yam Txawj Ntse (Intelligent Transportation System, ITS) txhawm kom ua rau tej tsheb mus los mus yooj yim nrog rau kev ua kom zej tsoom mus los tau zoo.

Nyob rau cheeb tsam ntawm Madison muaj neeg coob tshaj 500.000 leej thiab suav tau tias yog lub nroog muaj kev vam meej ceev tshaj ntawm cov nroog hauv Lub Lav Wisconsin. Txawm tias muaj kev vam meej sai tab sis qhov tseem ntawm ntawm Madison cov kev tsheb nws muaj kev txwv txog yuav ua kom loj vim tias muaj qee qhov av nyuaj thiab siv av lawm. Zej tsoom kuj tau muaj lus nqua hu kom muaj tej kev tsheb uas nws zoo dua nov. Madison Txoj Hauj Lwm Tswj Xyuas thiab Kev Siv Cov Kev Tsheb (Transportation Systems Management and Operations, TSMO) nws tau muaj kev sib txuas nrog cov software tshiab los tswj kev khiav tsheb thiab cov neeg mus los sib cuam tshuam. Cov cuab yeej no yuav tso cai rau kev saib xyuas tej thaj chaw dej thiab pab rau kom tej kev khiav tsheb mus tau txhua sij hawm. Kws tawm tswv yim kev tsheb tuaj yeem siv tej cuab yeej thiab technology muaj kev vam meej los pab daws qhov ua kom tsheb mus los tau zoo, muaj kev nyab xeeb thiab hloov kho tej kev mus los ntawm Madison kom muaj kev vam meej lag luam tau txais txiaj ntsig mus rau kev nruaj ntseg zoo.

Tus yawm sij tseem ceeb ntawm Madison Txoj Hauj Lwm Tswj Xyuas thiab Kev Siv Cov Kev Tsheb (Transportation Systems Management and Operations, TSMO) suav nrog:

  1. Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Mus Los thiab Tus Nqi Qis, ib thaj chaw nyob rau ntawm Lub Nroog Qhov Chaw Hauj Lwm Txog Kev Tsheb, muaj phab ntsa saib thiab cuab yeej tswj rau cov kws saib xyuas thiab tus tswv cuab tshwj hwm nyob deb txog kev mus los thiab muaj kev hloov pauv nyob rau ntawm cheeb tsam.
  2. Siv Fiber Network Sib Txuas Lus, tej chaw ntoj ncig nce rau lub Nroog uas xa tej ntaub ntawv nkag mus rau cov cuab yeej thiab ib puag ncig lub Nroog.
  3. Ntsuam xyuas tej kev mus los, kom paub tau tej xwm txheej thiab kev mus los uas ua los ntawm daim phiaj hauv online thiab cov koob kaw yeej yaj uas muab txawb rau txhua txhia qhov hauv lub nroog.
  4. Lub Software Soj Ntsuam Kev Mus Los Txawj Ntse, yog ib lub uas tso cai rau cov kws saib xyuas kev mus los tawm lus thiab hloov kho cov kev mus los.
  5. Kev Ceev Tswj Khoom Siv, kev sib koom tes txog tej tub hauj lwm thiab ntaub ntawv muaj feem cuam nrog tej kev mus los ntawm lub Nroog.
  6. Cov Ntaub Ntawv Txog Cov Neeg Ntoj Ncig, yog ib lub cuab yeej ua los ntawm Waze tso cai rau cov tub hauj lwm hauv Nroog sib faib tej ntaub ntawv raws sij hawm rau cov neeg siv txoj kev.

Madison tau txais kev lees paub rau kev muab cov kev daws teeb meem uas tsis tshua kom rau kev siv technology thiab kev tswj xyuas cov tsheb khiav kom txo qis qhov tsheb sib txiv, pab tau kev nyob nyab xeeb thiab hloov kho txiaj ntsig txog tej kev mus los hauv Madison kom muaj kev loj hlob rau cheeb tsam muaj txiaj ntsig raws tus nqi thiab ruaj ntseg ntev. Madison kuj tau lees txais vim tau muaj tus qauv zoo rau lwm thaj chawj hais txog tej kev mus los thiab kev tswj hwm tej kev zoo dua qub.

Tsis ntev los no, kuj muaj lub khoos kas uas tseem ceeb rau txoj kev ntoj ncig muaj kev hloov pauv uas yog los ntawm tus kab mob COVID-19. Lub khoos kas nws muaj ntau feem ntawm Lub Lab Npauv Kev Tswj Kev Tsheb Tau Yam Txawj Ntse (Intelligent Transportation System, ITS) thiab tseem pab txhawb nqa kom tej kev cai thiab kev siv nws muaj txiaj ntsig nrog tej kev mus los txhawm los qib dav tej kev khwv noj haus ntawm zej zog. Lub khoos kas no tsis yog los txhawm rau txoj kev uas muaj tus kab mob COVID-19, nws tseem yuav pab kom Madison muaj lub fwv cheej zoo nrog rau kev loj hlob thiab cov kev nyiaj fab technology nyob rau yav tom ntej.
Lub Chaw Tawm Qauv Kev Tsheb Hauv Nroog thov muaj lus ua tsaug ntau rau cov koom tes pab txhawb tej cuab yeej thiab cov muaj feem cuam ntawm cov nroog koom nrog lub khoos kas, suav nrog Ntaub Ntawv Hauv Thev Naus Laus Zis, Kev Tawm Qauv Hauv Lub Nroog, Nyiaj Txiag thiab Chaw Hauj Lwm Ntawm Kws Lij Choj. Nroog Madison pawg Kws Tawm Qauv Kev Tsheb, uas yog Dr. Yang Tao, ntaus ntej, tau txais qhov khoom plig no rau ntawm ITE Lub Rooj Sib Tham Txhua Xyoo thiab Kev Nthuav Tawm lub rooj sib tham uas tau teeb tsa nyob rau lub xyoo tshiab no.

Kev Tiv Tauj