Cov neeg pov npav tuaj yeem saib tus qauv daim ntawv pov npav xaiv tsa rau lawv qhov chaw nyob ntawm Wisconsin tus vev xaib MyVote.

Qhov kev xaiv tsa Ua Tus Coj yog nyob rau Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 8, 2022.

Muaj ntau lub chaw ua hauj lwm tau mus xaiv tsa nyob rau Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 8:

 • Thawj Coj Xeev/Lwm Thawj Coj Xeev
 • Thawj Kws Lij Choj
 • Tus Tuav Ntaub Ntawv Hauv Xeev
 • Lub Xeev Tus Tuav Nyiaj Txiag
 • Tus Tswv Cuab Xab Phas Qib Siab Hauv Teb Chaw Mes Kas
 • Tus Sawv Cev Xab Phas Hauv Teb Chaws Mes Kas – Cheeb Tsam 2
 • Tus Tswv Cuab Xab Phas Qib Siab Hauv Xeev – Cheeb Tsam 27
  • Cov neeg pov npav uas nyob rau hauv Cheeb Tsam 27 yuav pom lub chaw ua hauj lwm no nyob rau ntawm lawv daim ntawv pov npav
 • Tus neeg sawv cev rau xab phas hauv xeev – Cheeb Tsam 46, 47, 48, 76, 77, 78, 79, 80
  • Cov neeg pov npav uas nyob rau tej cheeb tsam yuav pom cheeb tsam qhov kev sib tw ntawd nyob rau ntawm lawv daim ntawv pov npav
 • Tus Tub ceev Xwm Saib Xyuas Ntawm Dane Khauj Tim
 • Tus Neeg Ua Hauj Lwm Tuav Ntaub Ntawv Ntawm Dane Khauj Tim ntawm Lub Tsev Hais Plaub

Txhua Tus Neeg Pov Npav Ntawm Dane Khauj Tim yuav pom peb nqe lus nug txog kev pov npav nyob rau ntawm lawv daim ntawv pov npav. Cov neeg pov npav uas nyob hauv Sun Prairie, Waunakee, Middleton/Cross Plains, los sis Verona Area School Districts kuj tseem yuav pom cov nqe lus nug txog kev pov npav ntawm cheeb tsam tsev kawm ntawv nyob rau ntawm lawv daim ntawv pov npav.

Koj tuaj yeem nrhiav tus qauv daim ntawv pov npav rau koj qhov chaw nyob ntawm www.MyVote.WI.gov.

Koj tau txais kev txhawb siab kom nrhiav koj qhov chaw nyob ntawm qhov chaw xaiv tsa uas siv Wisconsin tus vev xaib MyVote los sis mus rau ntawm www.cityofmadison.com/WhereDoIVote.

Kev Tiv Tauj


Lub Koom Haum: 
Clerk's Office
Hom Twg: 
City Hall