Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Lub chaw ua hauj lwm Thauj Mus Los, lub tsev ua hauj lwm ntawm Cov Feem Hauj Lwm Khiav Tsheb thiab Nres Tsheb (Divisions of Traffic and Parking), yuav rov qhib rau zej tsoom nyob rau hnub Tuesday, Lub Xya Hlis Ntuj Tim 6, 2021, thooj raws li kev rov qhib txhij txhua ntawm Tuam Tsev Madison Cheeb Tsam Kav Tswj Kev ua hauj lwm teem sij hawm hauv oos lais rau cov kev teem caij hauv lub chaw ua hauj lwm, "Tsis Tau Tos Sab Hauv", los kuj muaj rau zej tsoom siv ib yam nkaus. Lub khoos kas no yuav kam rau cov qhua los teem sij hawm rau cov kev pab cuam tshwj xeeb.

Thov nco ntsoov, nws tseem ceev tshaj thiab yooj yim tshaj los siv cov kev pab cuam muaj nyob hauv oos lais rau hauv qab no:

COV NTAWV TSO CAI:

  • Ntawv Tso Cai Siv Txoj Kev - Kho Kev, tshem tawm los sis khaws cia ib ncua sij hawm.

Xav kom cov neeg thov rau los thov hauv oos lais uas yog siv Accela Citizen Access. Yog tias koj ntsib teeb meem dab tsi los sis muaj lus nug thaum teeb koj tus as khauj koj tuaj yeem hu rau peb tus neeg ua hauj lwm IT ntawm 608-261-4293 los sis email elamsupport@cityofmadison.com. Tuaj yeem ua kev teem caij mus nqa tej ntaub ntawv, cov cuam tshuam txog kev tso cai thiab cov paib uas tau txais kev pom zoo siv lawm.

  • Lub Khoos Kas Tso Cai Rau Cov Neeg Nyob Hauv Nres Tsheb:

Kev lis ntaub ntawv thov thiab kev them nqi tuaj yeem ua tiav nyob hauv oos lais ntawm nov. Thaum tau txheeb xyuas thiab pom zoo rau lawm, daim ntawv tso cai yuav raug xa mus rau tus neeg thov. Yuav tsis tas mus rau hauv lub chaw ua hauj lwm kiag ntawm tus kheej. Yog tias daim ntawv tso cai xav tau sai, ib tus tuaj yeem mus teem sij hawm kiag ntawm tus kheej mus nqa ntawv.

  • Tsis Pub Muaj Cov Paib Nres Tsheb thiab Cov Paib Meter:

Pom zoo kom hu rau lub chaw ua hauj lwm ua ntej txog sij hawm los sib tham txog cov kev thov no. Qhov kev teem caij tuaj yeem ua tau thaum cov kev thov raug lis lawm.

  • Cov Ntawv Tso Cai Cov Muaj Ntawv Ua Hauj Lwm Nrog - siv rau meter

Cov ntawv thov thiab kev them nqi rau cov kev tso cai no los kuj xa tau los ntawm email los sis fev. Qhov kev teem caij tuaj yeem ua tau los yuav tej no los ntawm tus kheej.
Rau ntaub ntawv qhia ntxiv thiab cov foos rau cov hauv kev tso cai:
Feem Hauj Lwm Nres Tsheb Cov Ntawv Tso Cai thiab Tej Ntaub Ntawv
Txheej Txheem Tso Cai Nres Tsheb Raws Kev

COV CHAW NRES TSHEB THIAB COV KEM NRES TSHEB:
Cov chaw uas tawm deb ntawm txoj kev lawm yuav tau them nqi rau txhua zaus thaum nres tsheb. Muaj cov nqi siv txhua hnub, 24 teev ntawm ib hnub.

  • Tam sim no muaj chaw nres tsheb nyob hauv lub Nroog-txhua cov chaw thiab muaj ntaub ntawv txog tus nqi.
  • Cov chaw them nqi nres tsheb feem ntau muaj nyob ze rau ntawm cov neeg mus taw qhov chaw nkag uas muaj them tau ua nyiaj ntsuab los sis siv them nqi nres tsheb ua khes div, muaj hauv kev xaiv them siv npav credit/debit nyob ntawm cov rooj vag tawm.
  • Los txais kev tso cai them nqi nres tsheb ua hli, txuas lus nrog Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Nres Tsheb phoeth@cityofmadison.com los lis koj daim ntawv thov. Koj yuav muaj hauv kev xaiv tsis hais kom xa raws kev xa ntawv tuaj rau koj, los sis koj tuaj yeem nres mus nqa tau hauv peb lub chaw ua hauj lwm/them nqi rau koj cov sij hawm tso cai nres tsheb los ntawm ua kev teem caij ntawm nov.

Feem Hauj Lwm Tawm Qauv Kev Khiav Tsheb thiab Kev Nres Tsheb muaj ntau cov kev pab cuam ntxiv nyob hauv lub vev xaib:
Kev Tawm Qauv Khiav Tsheb: https://www.cityofmadison.com/trafficengineering
Siv Chaw Nres Tsheb: https://www.cityofmadison.com/parking-utility

Los sib tham nrog ib tus neeg sawv cev, txuas lus nrog 608-266-4761 ncua sij hawm thaum 7:30 teev sawv ntxov-4:30 tsaus ntuj, hnub Monday-Friday los sis txhua sij hawm los ntawm sau email rau: traffic@cityofmadison.com los sis parking@cityofmadison.com.

Kev Tiv Tauj


Lub Koom Haum: 
Parking, Traffic Engineering
Ntawv Cim: 
COVID-19