Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Nroog Madison qhov kev sib koom siv cov kev khiav (shared streets program) xyoo 2020 tau xaus rau tam sim no vim lub caij ntuj no los txog lawm. Txoj haujlwm, uas txwv tsis pub tsheb khiav qee cov kev khiav kom thiaj qhib tau kev rau cov neeg taug kev thiab neeg caij tsheb kauj vab thaum lub sij hawm muaj tus kab mob COVID-19, tau txais kev tawm tswv yim zoo los ntawm txhuas tus thoob plaws nroog.

Cov laj kab thiab kev txwv uas siv los tsim cov kev thaiv rau cov kev yuav raug tshem tawm Hnub Monday, Lub Kaum Ib Hlis Ntuj, Vas Thij 2. Cov neeg uas tsav tsheb ntawm cov kev no yuav tsum tsav kom qeeb thiab siv kev ceev faj vim cov neeg nyob hauv cov tsev ntawm cov kev no xav tau kev nyab xeeb thiab kev sib raug zoo rau txhua tus ua taug kev thiab caij tsheb kauj vab.

Cov kev ua raug tshem yog:

  • West Shore Boulevard
  • South Shore Boulevard
  • East Mifflin St
  • Sherman Ave
  • Atwood Ave (ze Olbrich Park)

Cov neeg ua haujlwm rau Chawj Haujlwm Soj Ntsuam Tsheb Khiav hauv nroog yuav siv lub caij ntuj no los ntsuas seb cov kev txwv tsim los ntawm Shared Streets Program puas pab tau txhim kho kom kev khiav zoo rau txhua tus neeg mus rau xyoo 2021. Lub Nroog tau tsim ib daim ntawv rau pej xeem txhua tus pab sau qhia seb cov kev txhim kho puas zoo rau lawv. Peb xav txhawb kom cov neeg zej zog txhua tus yuav tsum sau kom tiav Daim Ntawv Tshawb Xyuas Kev Sib Koom Pab Txhim Kho Cov Kev uas tau tsim thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj, Vas Thij 1.

Yog koj xav paub ntxiv txog cov xov xwm tso tawm tas los txog kev txhim kho kev khiav hauv nroog thov saib ntawm no
City Makes Adjustments to Path and “Shared Streets” to More Safely Accommodate Pedestrians and Bikers


Lub Koom Haum: 
Traffic Engineering
Ntawv Cim: 
COVID-19