Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Hnub no Breonna Taylor, nrog rau nws cov phooj ywg thiab tsev neeg, tsim nyog ua kev zoo siab nco txog hnub yug nws. Tsim nyog ua—tab sis lawv ua tsis tau vim nws raug muab yuam cai coj pais ntawm lawv lawm. Breonna Taylor tsim nyog yuav tsum ciaj sia hnub no. George Floyd tsis nyog yuav tsum ciaj sia hnub no. Qhov mob siab thiab tu siab – ntawm ob tug no thiab lwm cov coob coob – muaj qhov nco txog tauj pais hauv lub teb chaws tib yam li qhov kev xav nco txog hauv peb lub Zos (City).

Peb zoo siab rau cov kev sawv daws tauj xub tsis muaj teeb meem (peaceful demonstrations) ua kev zoo siab nco qab txog Breonna hnub yug. Yij tsis muaj ib qhov dab tsi yuav pauv tau ib txoj sia xiam lawm, tab sis peb xav kom lub Zej Zog Dub (Black Community) paub tias peb yij nrog nraim nej thaum nej tu siab nco txog Breonna lub neej thiab ho ua kev zoo siab hawm txog hnub nws yug. Peb tu siab nrog nej thiab sawv ua ke tauj xub kev tsim txom ua phem kom raug mob puas tsuaj rau lub zej zog peb nyiam ntawm peb cov As Me Lis Kas Dub (Black Americans).

Thov kom nws cov phooj ywg thiab tsev neeg nrhiav tau ib qhov kev kaj siab me me nyob rau qhov kev sib koom siab ua ke raws li pom.

Kev Tiv Tauj


Lub Koom Haum: 
Mayor's Office
Hom Twg: 
City Hall