Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Tsis muaj ib qho dab tsi yuav tsis txawv txog qhov pov npav (election) zaum no. Kuv xav ua tsaug rau peb Cov Neeg Ua Hauj Lwm Pab Tsev Hais Plaub (City Clerk) thiab pua pua cov Neeg Ua Hauj Lwm rau lub Zos (City staff) thiab cov neeg pab ua hauj lwm dawb (volunteer) uas sawv daws tau pab kom peb cov pej xeem nyob hauv Madison thiaj li tau pov npav tsis muaj teeb meem nyob rau zaum no uas yog ib zaug pov npav txawv tshaj tsis tau muaj dua (unprecedented election).

Rawm tias muaj ntau yam nyuab uas peb tau tauj xub xws li muaj coob leej ntau tus pov npav xa ntawv tuaj vim tuaj mus pov npav tsis tau (absentee voting), nws yog ib qho ua rau peb pom tseeb raws li cov leb qhia tias cov pej xeem hauv Wisconsin – tsis hais pab neeg twg ntawm kev coj xaiv neeg ua hauj lwm ua nom ua tswv (political persuasions) – kuj tau koom tes rau qhov no. Qhov peb raug zaum no yog ib qho kev kawm ua rau peb paub tias qhov twg yog qhov ua hauj lwm tau zoo ntawm kev-xa cov ntawv pov npav tuaj (mail-in voting), thiab tshuas qhov twg peb yuav tau kho ntxiv. Yog npaj ua ntej, xa tas nrho cov neeg muaj npe pov npav (registered voters) ib leeg ib daim ntawv pov npav (ballot) ua ntej kom ntxov, thiab pab kho tej yam nyuab txog qhov toob kas kom muaj ntawv pov npav (ID) thiaj li pov npav tau, peb yuav kho tau ntau cov teeb meem peb pom xyoo no nrog rau lwm yam ub no. Peb yuav tsum tau tsim ib qhov kev pov npav (voting system) uas cia txhuas tus neeg tuaj mus pov npav tau kom tsis muaj teeb meem nyob rau txhuas Hnub Pov Npav (Election Day) – tsis hais nyob rau lub caij muaj kab mob thoob ntiaj teb (pandemic), thaum lub caij los te snow loj (snowstorm), dej nyab los yog lwm yam kev nyuab (challenges).

Qhov tias peb nyuam qhuav raug qhov kev yuav tau xa ntawv pov npav tuaj vim tuaj mus tsis tau (mail-in voting), qhov no peb yuav pom neeg koom tes coob ntxiv yav tom ntej ntawm cov kev pov npav (future elections). Peb yij yauv pab tau qhov no, thiab yij yuav pab ua kom tau kom nws yog ib qho ua rau txhuas tus neeg siv tau (universally accessible), yog tias peb npaj rau qhov no ua ntej thiab kawm tej yam zoo ntawm lwm cov xeev uas twb ua tau ua ntej lawm.

Kev Tiv Tauj

Ntawv Cim: 
COVID-19, Elections