Qhov Kev Pov Npav Tus Uas Tsis Tuaj Koom Tim Ntsej Tim Muag Yuav Pib Hnub Tuesday, Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 25, nyob ntau qhov chaw thoob plaws hauv Nroog Madison.

Koj yuav tsum coj dab tsi nrog koj yog tias koj tab tom pov npav uas tus neeg tsis tuaj koom tim ntsej tim muag?

  • Daim npav ID ua duab uas tuaj yeem lees txais tau rau qhov kev pov npav nyob rau hauv Wisconsin.
  • Yog tias koj xav sau npe thawj zaug los sis hloov kho dua tshiab koj qhov kev sau npe vim tias kev txav tawm los sis hloov pauv npe, koj yuav tsum coj qhov pov thawj ntawm cov ntaub ntawv chaw nyob nrog koj, ib yam.

Vim tias peb muaj hom ntawv pov npav ntau lum thoob plaws nroog, peb siv qhov cuab yeej kos cim rau daim ntawv pov npav uas tuaj yeem nkag tau rau ExpressVote rau qhov kev pov npav tus uas tsis tuaj koom tim ntsej tim muag.

Cov neeg pov npav uas tau thov daim ntawv pov npav tus uas tsis tuaj koom los ntawm kev xa ntawm tuaj yeem xa rov qab lawv daim ntawv pov npav tus uas tsis tuaj koom kom tiav rau qhov chaw pov npav tus uas tsis tuaj koom tim ntsej tim muag ncua sij hawm qhov chaw cov teev sij hawm pov npav.

Thaum xaus sij pov npav nruab hnub, koj daim ntawv pov npav tus uas tsis tuaj koom yuav raug coj mus rau Tus Neeg Ua Hauj Lwm Tuav Ntaub Ntawv Lub Chaw Ua Hauj Lwm nyob rau lub hnab ntim khoom xa uas muaj lub cim lo rau.  Tus nab npawb xias lias uas tsis thooj li lwm tus nyob rau hauv daim ntawv uas muaj ib lub cim lo yog tau sau tseg nyob rau ntawm foos qhov kev saib xyuas, xws li yog tus nab npawb ntawm cov hnab ntim daim ntawv npav tus uas tsis tuaj koom tau kaw nyob rau lub hnab ntim khoom xa.

Qhov kev pov npav yuav siv qhov chaw ntawm cov chaw uas tau teev tseg hauv qab no.

Madison Municipal Building, 215 Martin Luther King Jr Blvd
8:30 am – 4:00 pm weekdays, Oct. 25 - Nov. 4

Olbrich Gardens, 3330 Atwood Ave
10:00 am – 4:00 pm weekdays, Oct. 25 - Nov. 4

Warner Park Community Recreation Center, 1625 Northport Dr
8:30 am - 7:30 pm weekdays, Oct. 25 - Nov. 4
8:30 am – 5:00 pm Saturdays, Oct. 29 & Nov. 5
11:30 am - 5:30 pm Sundays, Oct. 30 & Nov. 6

East Madison Community Center, 8 Straubel Court
11:00 am – 4:00 pm weekdays, Oct. 25 - Nov. 4

Edgewood College - Wingra Commons, 1000 Edgewood College Dr
11:00 am – 3:00 pm weekdays, Oct. 31 - Nov. 4

UW-Madison Union South, 1308 W Dayton St
11:00 am – 5:00 pm weekdays, Oct. 25 - Nov. 4

UW-Madison Memorial Union, 800 Langdon St
11:00 am – 5:00 pm weekdays, Oct. 25 - Nov. 4

Madison College Truax Campus, 1701 Wright St
11:00 am - 3:30 pm weekdays, Oct. 31 - Nov. 4

Madison College South Madison Campus, 2429 Perry St
11:00 am - 3:30 pm weekdays, Oct. 31 - Nov. 4

Alicia Ashman Library, 733 N High Point Rd
11:00 am - 5:00 pm weekdays, Oct. 25 - Nov. 4
10:00 am - 4:00 pm Saturdays, Oct. 29 & Nov. 5

Central Library, 201 W Mifflin St
10:00 am - 4:00 pm Saturdays, Oct. 29 & Nov. 5
2:00 - 4:00 pm Sundays, Oct. 30 & Nov. 6

Goodman South Madison Library, 2222 S Park St
11:00 am - 7:00 pm weekdays, Oct. 25 - Nov. 4
10:00 am - 4:00 pm Saturdays, Oct. 29 & Nov. 5
2:00 - 4:00 pm Sundays, Oct. 30 & Nov. 6

Hawthorne Library, 2707 E Washington Ave
11:00 am - 7:00 pm weekdays, Oct. 25 - Nov. 4
10:00 am - 4:00 pm Saturdays, Oct. 29 & Nov. 5

Lakeview Library, 2845 N Sherman Ave
10:00 am - 4:00 pm Saturdays, Oct. 29 & Nov. 5
2:00 - 4:00 pm Sundays, Oct. 30 & Nov. 6

Meadowridge Library, 5726 Raymond Rd
11:00 am - 7:00 pm weekdays, Oct. 25 - Nov. 4
10:00 am - 4:00 pm Saturdays, Oct. 29 & Nov. 5

Pinney Library, 516 Cottage Grove Rd
11:00 am - 7:00 pm weekdays, Oct. 25 - Nov. 4
10:00 am - 4:00 pm Saturdays, Oct. 29 & Nov. 5

Sequoya Library, 4340 Tokay Blvd
11:00 am - 7:00 pm weekdays, Oct. 25 - Nov. 4
10:00 am - 4:00 pm Saturdays, Oct. 29 & Nov. 5

Hmong Institute, 4402 Femrite Dr
11:00 am - 3:30 pm Tuesdays, Oct. 25 & Nov. 1
11:00 am - 3:30 pm Thursdays, Oct. 27 & Nov. 3
10:00 am - 3:30 pm Fridays, Oct. 28 & Nov. 4

Global Market & Food Hall, 2161 Zeier Rd
11:00 am - 7:00 pm weekdays, Oct. 25 - Nov. 4
10:00 am - 4:00 pm Saturdays, Oct. 29 & Nov. 5
10:00 am - 1:00 pm Sundays, Oct. 30 & Nov. 6

Lussier Community Education Center, 55 S Gammon Rd
6:00 - 8:00 pm Wednesdays, Oct. 26 & Nov. 2
10:00 am - noon Saturdays, Oct. 29 & Nov. 5

Urban League Southwest Employment Center, 1233 McKenna Blvd
11:00 am - 5:00 pm Wednesdays, Oct. 26 & Nov. 2
11:00 am - 5:00 pm Fridays, Oct. 28 & Nov. 4
11:00 am - 5:00 pm Monday, Oct. 31

Boys & Girls Club - Allied, 4619 Jenewein Rd
10:30 am - 5:30 pm weekdays, Oct. 25 - Nov. 4

Catholic Multicultural Center, 1862 Beld St
1:00 - 5:00 pm Tuesdays, Oct. 25 & Nov. 1
1:00 - 5:00 pm Thursdays, Oct. 27 & Nov. 3

Tenney Park Shelter, 402 N Thornton Ave
10:00 am - 4:00 pm Friday, Nov. 4

Eagle Heights Community Center, 611 Eagle Heights Dr
10:00 am - 5:00 pm Fridays, Oct. 28 & Nov. 4

Bridge - Lake Point - Waunona Neighborhood Center, 1917 Lake Point Dr
9:00 am - 5:00 pm Thursdays, Oct. 27 & Nov. 3
9:00 am - 3:00 pm Fridays, Oct. 28 & Nov. 4

Rebalanced - Life Wellness Association Men's Health & Education Center, 588 Grand Canyon Dr
9:30 am - 4:30 pm Tuesdays, Oct. 25 & Nov. 1
9:30 am - 4:30 pm Wednesdays, Oct. 26 & Nov. 2
9:30 am - 4:30 pm Fridays, Oct. 28 & Nov. 4
9:30 am - 4:30 pm Saturdays, Oct. 29 & Nov. 5

Wisconsin Youth Company, 1201 McKenna Blvd
11:00 am - 1:00 pm Tuesdays, Oct. 25 & Nov. 1
4:00 - 6:00 pm Thursdays, Oct. 27 & Nov. 3

Christ the Solid Rock Baptist Church/Lake Edge United Church of Christ, 4200 Buckeye Rd
9:00 am – 2:00 pm Sundays, Oct. 30 & Nov. 6

Fountain of Life Church, 633 W Badger Rd
9:00 am – 2:00 pm Sundays, Oct. 30 & Nov. 6

Badger Rock Neighborhood Center, 501 E Badger Rd
By appointment only, 10:00 am Wednesday, Oct. 26
Contact the Clerk's Office in advance to make appointment.

Ho-Chunk Nation Community Center, 4724 Tradewinds Pkwy
By appointment only, 2:00 pm Wednesday, Oct. 26
Contact the Clerk's Office in advance to make appointment.

*No voter registration on Saturday and Sunday, Nov. 5 – 6, per state law.

Kev Tiv Tauj


Lub Koom Haum: 
Clerk's Office
Hom Twg: 
City Hall