Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Yav tav su no, Tsev Hais Plaub Loj Hauv Xeev Wisconsin txo Tswv Xeev Evers Tsab Cai tsis pub rau tag kis rau kev xaiv tsa rau pej xeem sawv daws kev nyab xeeb, txhais tau tias lub Plaub Hlis Tim 7 no kev xaiv tsa muaj tshwm sim li kev npaj tseg lawm.  Ntxiv ntawd, Tsoom Fwv Tsev Hais Plaub kuj hais tseg rau yav lig hnub no los txiav txim rau cov neeg pov npav rau suav ntawv sij hawm ntau zog kom lawv cov ntawv kom txog coj los suav thiab.

Nyob rau qhov 5-4 kev txiav txim, Tsoom Fwv Tsev Hais Plaub hais tias tus neeg txiav txim William Conley ntawm sab Hnub Poob Kev Hais Plaub hauv Xeev Wisconsin ncua sij hawm ntxiv cov kev txais cov ntawv pov npav (Absentee ballets) kom txog rau lub Plaub tim 13, tab sis tsis yog lub sij hawm xa rau los sis ntaus tawm. Cov ntawv pov npav (Absentee ballots) yuav tsum ntaus tawm los sis nqa tuaj rau tag kis, Plaub Hlis tim 7, hnub tim uas sawv daws tuaj pov npav xaiv ntawd. Muaj ntau cov ntawv pov npav, phij xej yog cov xa tawm lub as thiv tag no, tseem tsis tau txais los cov neeg pov npav ntawd.

Raws li tus Assembly Thawj Coj Gordon Hintz hais, tsuas yog 55 feem pua cov ntawv pov npav (absentee ballots) thoob plaws hauv xeev no niam qhuav tuaj txog xwb thiab tseem tshuav 565,000 cov ntawv tsis tau tuaj txog. Ib nrab ntawm ib lab tus neeg yuam kom nyob tom tsev yuav tsum npaj tag sim no cov npav hauv tsev xa ntawv pov npav los sis yuam mus rau cov chaws pov npav uas muaj tsawg dua lawm.

Nyob cov kev txiav txim tshiab no, cov kev saib xyuas cov ntawv pov npav (absentee ballots) yuav muab tso rau cov tub rau (drop box) pem cov chaw saib ntawv: Pinney Library, Sequoya Library, los sis Central Library, rau yav tav sus tag kis, los sis lawv muab ua pov thawj thiab tso cov chaw pov npav txog 8:00 teev tsaus ntuj tag kis. Yog koj tsis tau txais koj daim ntawv pov npav koj tseem tuaj mus rau cov chaw pov npav thiab pov rau. Lub Zos yuav saib kev nyab xeeb kom zoo los saib xyuas kev xaiv tsa nyab xeeb ntxiv rau li pov rau kaum kev, rau tsev kaus rau cov neeg ua hauj lwm thiav cov neeg pov npav, tua tshuaj rau cov rooj tom ib tug neeg twg pov npav tag lawm, thiab kos kab rau hauv av kom cia sawv daws sib nrug rau daj (feet). Mus saib seb koj yuav mus pov npav qhov twg, mus rau: www.cityofmadison.com/clerk/where-do-i-vote
Plaub Hlis Tim
Nplooj Ntawv

Hauv qab no yog ib sab lus los ntawv Tus Tswv Zos Rhodes-Conway:

Lub Tsev Hais Plaub Loj cia txiav txim siab mus ua ntej rau kev xaiv tsa rau Lub Plaub Hlis Tim 7 tsis saib xyuas zoo txog cov pej xeem kev noj qab haus huv thiab tsab cai (constitutionally) tiv thaiv kev muaj cai los pov npav. Nrog rau lub zos Milwaukee cov chaw pov npav txo tsawg heev li 180 rau 5, thiab lwm lub zej zog ua ib yam li, Lub Tsev Hais Plaub Loj yuav yuam phav tus neeg tuaj pov npav nrog neeg coob rau lub sij tus kab mob no tshwm sim loj no, los sis yuam coob leej nyob rau pem tsev thiab tsis txhob mus koom qhov twg.

Txhua yam ua yuav tsis zoo yuav ua tsis zoo nrog kev xaiv tsa zaum no, tsis yog vim cov kab mob xwb, tab sis vim txoj kev xaiv tsis zoo ntawm cov Republican thawj coj thiab lawv cov neeg uas txiav txim plaub. Vim li no, tib neeg uas tau txais cov ntawv pov npav (absentee ballots), yuav ua tsis tau li lawv qhia rau qhov txawm yog lawv xa cov ntawv pov npav mus los yuav tsis thas lub sijhawm ua tso cai, yog li ntawd cov ntawv pov npav yuav tsis suav. Ntau tshaj 20,000 cov ntawv pov npav (absentee ballots) tseem tsis tau xa tuaj txog hauv nroog Madison, thiab ntau tshaj ib nrab ntawm ib lab daim nyob thoob plaws hauv xeev no. Tam sim no cov neeg pov npav yuav tau muab yuam txog lawv kev noj qab haus huv thiab lawv kev muaj cai pov npav, ib qhov uas cov nom tswv yuav tsum saib xyuas kom tsis txhob ua kom muaj. Tiam sis Cov Tsev Hais Plaub thiab Cov Nom Tswv txwv peb lub peev xwm ua qhov kev xaiv tsa no kom yog ib qhov nyab xeeb li peb tau npaj.

Kev Tiv Tauj

Ntawv Cim: 
COVID-19, Elections