Kev sau npe tus neeg pov npav uas muaj nyob ntawm cov chaw pov npav tus uas tsis tuaj koom tim ntsej tim muag kom txog tag kis.

Hnub Friday, Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 4 yog hnub kawg ua ntej Qhov Kev Xaiv Tsa Ua Tus Coj uas tus neeg pov npav tuaj yeem sau npe pov npav ua ntej Hnub Xaiv Tsa. Tus neeg pov npav qhov kev sau npe tsis muaj nyob Hnub Saturday, Sunday, los sis Monday ua ntej hnub xaiv tsa. Tus neeg pov npav tuaj yeem sau npe nyob ntawm lawv qhov chaw pov npav nyob rau Hnub xaiv tsa.

Koj tuaj yeem ntsuam xyuas koj tus neeg pov npav qhov kev sau npe nyob rau hauv Wisconsin tus vev xaib MyVote. Yog tias koj txav tawm mus rau hauv los sis ua ntej Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 11 – txawm tias mus rau ntawm chav tsev tshiab nyob rau hauv tib lub tuam tsev – koj yuav tsum hloov kho dua tshiab koj tus neeg pov npav qhov kev sau npe. Yog tias koj txav tawm nyob rau 28 hnub ntawm qhov kev xaiv tsa (tom qab Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 11), koj yuav tsis tau nyob ntawm koj qhov chaw nyob tshiab kom ntev txaus yuav tsim qhov chaw nyob rau cov hom phiaj kev pov npav. Koj yuav muaj cai pov npav nyob ntawm qhov chaw pov npav rau koj qhov chaw nyob yav tag los nkaus xwb.

Yuav tsum muaj qhov pov thawj chaw nyob thaum qhov kev sau npe txhawm rau pov npav, thiab tej zaum nws yuav raug nthuav tawm hauv es les taus niv.  Lub npe thiab qhov chaw nyob - nyob rau hauv cov ntaub ntawv yuav tsum yog tam sim no, thiab yuav tsum nyob kom sib ncaj lub npe thiab lub xeem uas koj teev npe rau hauv daim foos teev npe tus neeg pov npav. Tej cov ntaub ntawv txuas mus no tuaj yeem raug siv ua qhov pov thawj qhia chaw nyob:

  • Nqi dej hluas tawv xob uas tau tso tawm nyob rau 90 hnub dhau los (dej, roj, es les taus niv, xov tooj, xov hlua ntsia hluav taws xob, los sis is taws nev)
  • Daim ntawv qhia txog nyiaj hauv txhab rau nyiaj (txhab rau nyiaj, koom haum khes div, daim npav khes div, nyiaj qiv yuav tsev)
  • Wisconsin daim ntawv tsav tsheb/daim npav ID tam sim no thiab raug
  • Cov ntaub ntawv hais txog nom tswv (tsoom fwv, xeev, khauj tim, tuam ceeb nroog, tsav neeg, UW, Madison lub Tsev Kawm Ntawv Khos Lej, los sis lub tsev kawm ntawv nce rau tsoom fwv)
  • Daim tshev nyiaj
  • Kev xauj tsev nyob yuav muaj feem zoo nyob rau hnub sau npe
  • Daim npe qhov chaw nyob uas muaj ntawv pov thawj los ntawm UW-Madison los sis Edgewood Lub Tsev Kawm Ntawv Khos Lej (muaj ntawv qhov kev pov npav nyob rau Hnub Xaiv Tsa)
  • Daim ntawv pov thawj los ntawm lub koom haum qhov kev pab cuam zej tsoom muab kev pab cuam rau tus uas tsis muaj tsev nyob
  • Cov ntaub ntawv cog lus los sis cov ntaub ntawv txais nkag los ntawm lub laus los sis qhov chaw saib xyuas chaw nyob

Txhawm rau txiav txim koj qhov chaw pov npav, mus saib ntawm www.cityofmadison.com/WhereDoIVote.

Kev Tiv Tauj


Lub Koom Haum: 
Clerk's Office
Hom Twg: 
City Hall