Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Ib tsab ntawm tus Tswv Zos Rhodes-Conway

Lub tebchaws no tau rov ntsib dua qhov qub kev txhaum ntawm kev ua cev qhev (slavery) thiab kev ntxub ntxaug lwm haiv neeg.

Txawm hais tias muaj ntau zaus lub tebchaws no tau nhriav kev txhim kho los rhuav kev ntxub txaug lwm haiv neeg, los txoj kev ntxub txaug tseem muaj thiab lub tebchaws no yeej ua tsis tau raws li peb cov kev ntseeg tias txhua tus neeg tau tsim sib npaug thiab yeej muaj cai thiab muaj kev ywj pheej hauv lub neej ib yam nkaus, txawm yog lawv yog neeg dub los neeg dawb, txhua tus neeg yeej muaj cai tib yam nkaus. Cov kev sib koom ua ke los pab kom txhua tus haiv neeg tau kev ncaj ncees tib yam nkaus, peb pom hauv Madison, lub teb chaws, thiab thoob plaws ntiaj teb tau los sib koom tes uake pab rhuav txoj kev ntxub txaug lwm haiv neeg, qhov no ua pov thawj rau peb txhua tus pom tias tej zaum peb yeej yuav ntsib txoj kev ncaj ncees thiab kev ywj pheej kom txhua tus haiv neeg tau txoj kev no ib yam nkaus, thiab lub sijhawm no - tej zaum kev hloov pauv yuav muaj tiag.

Kuv mob siab heev los pab nhriav kev txhim kho hloov thiab pauv kevcai kom ncaj ncees rau txhua tus, thiab los ua ib feem ntawm qhov kev ua haujlwm ntawm tub ceev xwm hloov pauv kom lawv cov cai coj ncaj ncees rau txhua haiv neeg tam sim no thiab rau yav tom ntej.

Ob peb hnub tom ntej no, kuv yuav nrog tus Thawj Saib Tub Ceev Xwm thiab Tub Ceev Xwm Hluav Taws Kub (Police & Fire Chief) los tshawb nrhiav thiab xaiv tus thawj coj tus ceev xwm rau Madison Police Department uas yuav los ua cov haujlwm no mus tom ntej. Lub Rooj Tus Ceev Xwm thiab Hluav Taws Kub (PFC) yog lub chaw haujlwm uas ywj pheej uas tsis txuas rau lub chaw haujlwm Tus Ceev Xwm hauv Madison, qhov kev ywj pheej no muaj kev saib xyuas tshwj xeeb tshaj ntawm kev ntiav cov neeg uas yuav los soj ntsuam tub ceev xwm, pab txhawb kev ua haujlwm, thiab kev qhuab qhia. Lub Rooj Tus Ceev Xwm thiab Hluav Taws Kub muaj tsib tus neeg uas nyob hauv lub zos Madison --Tus Thawj (Chair) H. Nia Enemuoh-Trammell, thiab Jacquelyn Boggess, Kevin Gundlach, Mary Schauf, Fabiola Hamdan uas yog cov zaum hauv lub rooj no.

Dhau ntawm PFC txoj haujlwm, Lub Nroog Madison tseem muaj tswv yim thiab haujlwm ntau los pab rhuav kev ntxub txaug hauv peb lub zos. Ntau qhov xwm txheej phem los ntawm tib neeg txoj kev tuag ntawm Madison Tub Ceev Xwm tau ntau xyoo dhau, thaum xav txog qhov no uas rau peb Lub Nroog los kuaj xyuas tus kheej thiab xav txog vim li cas thiaj li muaj cov xwm txheej no. Lub Nroog tau ntiav OIR pab pawg los tshuaj ntsuam MPD cov cai thiab txheej txheem; koom nrog Pawg Tswj Hwm Hauv Nroog Tus Thawj Coj los mus tshuaj xyuas tub ceev xwm cov cai, thiab tom qab ntawd tau tsim tsa Pab Pawg Ad Hoc los soj ntsuam MPD Cov Cai thiab Cov Txheej Txheem seb puas ncaj ncees rau txhua haiv neeg. Pab pawg no tau tsim 177 cov lus pom zoo, uas yog kev coj los pab kom tub ceev xwm tsis txhob ua dhau cai. Lub Rooj Tswj Hwm (Common Council) hauv Madison tau los lees txais cov lus pom zoo no thaum Lub Ib Hlis Ntuj xyoo no.

Pawg Ad Hoc tau ua, txawm li cas los xij, qhov tseem ceeb tshab yog los nhriav thiab tsim lub chaw haujlwm uas tsis txuas nrog tus ceev xwm los kuaj tub ceev xwb tej kev coj thiab kev ua. Qhov no kuv qhia lawv tias yog qhov uas tseem ceeb tshaj thiab lawv yuav tsum mob siab nhriav cov kev cai uas pab tau lub zej zog tshaj plaws.

Txij li hais tawm tias yuav tsim txoj haujlwm Independent Monitor los pab soj ntsuam tub ceev xwm rau hauv lub nroog pob nyiaj lub caij ntuj no dhau los, kuv cov neeg tau ua haujlwm sib zog koom nrog cov kws tshaj lij, tshuaj xyuas cov kev coj ua zoo tshaj plaws hauv tebchaws los tsim qhov chaw haujlwm uas soj ntsuam tub ceev xwm - txoj haujlwm no tseem tabtom muab qhia rau Pawg Tswj Hwm, tos lawv pov ntawv pom zoo. Zoo ib yam li Pawg Ad Hoc - Kuv ntseeg tias qhov tseem ceeb tshaj plaws rau peb lub zos tam sim no thiab mus tom ntej yog cov haujlwm los ntawm cov neeg uas yuav los pab txhim kho tub ceev xwm kev coj cai, txoj haujlwm no yuav los pab txhim kho tau tus ceev xwm cov cai thiab yuav muaj hwj chim los soj ntsuam tau tub ceev xwm kom lawv hloov lawv cov cai thiab kev coj. Txoj haujlwm no yeej yog qhov zoo tshaj plaws rau Madison zej zog, thiab peb xav tau txhua tus kev pab thiaj li yuav mus tau.

NQIS TES UA: Lub Nroog Madison Lub Tuam Txhab Pabcuam Kev Ua Haujlwm yuav tshaj tawm txoj haujlwm no thaum Pawg Tswj Hwm (Common Council) pom zoo ntiav cov neeg los uas haujlwm, thiab peb npaj siab yuav ntiav ib tus neeg muaj kev cog lus ruaj khov rau kev ncaj ncees thiab kev paub tob los pab ua daim phiaj rau tub ceev xwm hloov kho rau Lub Nroog no. Tab sis peb xav tau koj kev pab thiaj ua kom tau li ntawd - thov pab peb nrhiav cov neeg zoo rau txoj haujlwm no. Yog tias koj paub ib tug neeg uas yuav zoo rau txoj haujlwm hloov txhim kho tub ceev xwm txoj cai, thov sau ntawv rau kuv lub chaw haujlwm, Mayor@CityofMadison.com.

NQIS TES UA: Ib yam li ntawd, peb xav tau cov neeg uas yuav los pab kom peb pom dav rau pawg neeg uas saib xyuas zej zog (civilian oversight committee). Yog tias koj muaj qhov peev xwm no, thov ua ntaub ntawv ntawm no lossis txhawb kom lwm tus ua ntawv ib yam nkaus. Peb yuav pib xaiv tib neeg sai li sai tau thaum Pab Pawg Tswj Hwm pom zoo tsim cov haujlwm no. Thiab thov qhia peb paub cov neeg koj xav tias yuav zoo rau lub luag haujlwm no, peb mas li tiv tauj lawv.

Thaum lub sijhawm peb tseem tos kom Pawg Tswj Hwm pom zoo ob txoj haujlwm tseem ceeb no, kuv lub chaw haujlwm tau ua haujlwm kom paub meej tias Madison Cov Tub Ceev Xwm feem kev siv txoj cai siv tau raug raws li Campaign Zero ‘8 Can’t Wait’ cov lus pom zoo. Cov kev 8 pom zoo no - txhawm rau txiav tsis pub tub ceev xwm yuam neeg kom ua rau lawv ua pas tsis tau (strangle holds); kom yuav tsum coj cov cai uas pab daws tau teeb meem ntawm lawv txoj kev siab ntev thiab lawv cov lus; kom yuav tsum siv cov lus ceeb toom thiab siv cov ncauj lus kom tsim nyog ua ntej lawv siv lawv lub zog yuam; txwv tsis pub tua phom raug tsheb thaum cov tsheb tseem muaj neeg tsav; yuav tsum txhawb thiab pub lwm tus tub ceev xwm los cuam tshuam thaum ib tug tub ceev xwm ua dhau cai; txhawb kev ceeb toom ntawm tub ceev xwm siv kev dag zog uas dhau cai thiab kev tswjfwm uas txuas ntxiv ntawm kev quab yuam neeg - cov no yog cov cai tsim nyog ua.

Tus Thawj Tub Ceev Xwm tam sim no Vic Wahl tau sau ntawm nws qhov blog nag hmo txog MPD’s perspective on 8 Can’t Wait. Kuv ua tsaug thiab nco nws txiaj ntsig thiab nws kev ua thawj coj uas pab txhawb kev txhim kho cov tub ceev xwm hauv zos, nws txoj kev coj no yuav pab rau MPD thiab peb lub zej zog rau ntau xyoo tom ntej, thiab kuv txaus siab rau MPD kev siv zog ua haujlwm thiab pab kev txhim kho txuas ntxiv mus. Kuv tau cog lus tshwj xeeb thiab ntseeg tau tias peb txoj cai siv dag zog yuam neeg yuav muaj ntau kev xaiv uas yuav pab tus ceev xwm xaiv cov kev yuam uas zoo tshab rau neeg.

Ntxiv mus, Kuv yuav txuas ntxiv ua haujlwm nrog Tus Thawj Coj Tus Ceev Xwm Wahl kom MPD txuas ntxiv hloov thiab pauv lawv cov kevcai kom ncaj ncees thiab zoo rau txhua tus haiv neeg, qhov no thiaj li yuav kav ntev.

Kev Tiv Tauj


Lub Koom Haum: 
Mayor's Office