Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Tau ob peb hnub no, peb yeej pom tej xwm txheej uas ua rau peb nyuaj siab heev rau peb lub nroog thiab peb lub tebchaws. Thaum peb cov thawj coj uas saib kev coj noj coj ua hauv cov nroog thiab zos tseem tabtom ua haujlwm hnyav pab koom tes nrog cov zej zog kom txhua tus tau kev nyab xeeb, peb Tus Nai kav lub tebchaws tam sim no tsis yog uas haujlwm pab kom txhua tus sib koom tes uake, tabsis nws ua haujlwm los rhuav thiab pab sib faib peb txhua tus.

Nag hmo tav su ntawm txoj kev John Nolen muaj coob leej tau tuaj taug kev cuam tshuam tsheb los tawm tsam cov kev cai uas tsis ncaj, cov neeg uas tuaj coob heev, muaj zog heev, thiab lawv kev tawm tsam thaj yeeb. Kuv tau nrog cov neeg taug kev tawm tsam tham thiab mloog lawv tej kev txhawj xeeb. Coob tus tub ntxhais hluas uas tuaj koom tau los tham ncaj qha rau kuv, lawv cov lus nug nyuaj thiab hnyav heev rau kuv, thiab lawv cov lus thov, uas lawv ntseeg tias, yuav pab txhim kho tau kev kub ntxhov thiab kev tsis sib haum los ntawm tub ceev xwm tej kev coj, thiab pab nrhiav lub hauv paus tiag tiag uas vim li cas thiaj li muaj kev ntxub ntxaug thiab kev tsis sib haum ntau ua luaj li. Qhov kev tawm tsam no, tsim los ntawm Freedom Inc. thiab Urban Triage, tau xaus thaj yeeb heev thiab tom qab cov neeg tau mus tsev. Hnub no, tib pab no tau teeb tsa kev tawm tsam thaj yeeb dua nyob ntawm txoj kev Beltline.

Nag hmo, ib pawg neeg tau sib sau ua ke ntawm capitol square tuaj tawm tsam kom muaj kev thaj yeeb thiab lawv txoj kev tawm tsam yeej nyab xeeb, lawv siv lawv txoj cai first amendment los hloov txhim kho kom lub tebchaws ncaj thiab nyab xeeb rau txhua tus. Cov nai coj cov kev tawm tsam tau sib zog ua haujlwm los thawb tsis pub neeg taug kev ntawm txoj kev State Street, lawv thaiv txoj kev ntawm nrog lawv cov tsheb, nyem lawv cov tswb hauv tsheb kom nrov, thiab nce saum lawv cov tsheb hais tawm paj taub qhia cov neeg kom zam dhau txoj kev State Street. Thaum cov nai coj kev tawm tsam tau mus tsev lawm, tau muaj ib cov neeg thaum ib tag kis sawv ntxov, cov neeg ntawv, tsuas yog qee tus neeg thiaj tsis kam ua li cov nai qhia thiab tau mus ua lim hiam rau ntawm txoj kev State St. Lawv tawg sai heev rau hauv cov pawg me me thiab kis thoob plaws thaj chaw ntawv.

Lawv siv Molotov cocktails (ib lub raj uas ntim cov roj tsim tau hluav taws kub heev thaum tawg), siv rauj thiab pas ntaus npas los ntaus iav kom tawg lawv thiaj nyiag tau khoom ntawm cov khw muag khoom, lawv tua phom, thiab siv cov pas hlau ntaus neeg. Qhov no tsis yog kev tawm tsam ua thaj yeeb thiab zoo. Qhov no yog tus cwj pwm tub sab thiab txaus ntshai heev, thiab vim tias cov neeg no tsis yog nrog ib pawg neeg sib koom uake, thiab thaum lawv khiav thoob plaws hauv plawv nroog, lawv tsawg heev tabsis khiav tau ntau pawg, tshwj xeeb tshab qhov no tsim ib qhov nyuaj rau tub ceev xwm los ntes thiab pab nres tau cov neeg ua phem, tsis tas li ntawv lub lim tiam dhau los, cov neeg no tau ntaus tub ceev xwm thaum lawv nyob ib leeg lossis muaj ob tug nyob uake xwb. Tu siab heev, ntau lub khw muag khoom uas nyob ntawm txoj kev State St. tau raug puas tsuaj ntau heev.

Txoj kev ua txhaum cai no yeej tsis zoo thiab yuav tsum tsis txhob pub muaj li. Nws ua rau cov pej xeem uas nyob sab saud ntawm cov tsev khw, thiab cov pej xeeem nyob ntawm txoj kev State St. thiab ib puag ncig ntshai heev. Nws rhuav tshem cov kev ua neej thiab kev lag luam ntawm cov tswv lag luam thiab cov neeg ua haujlwm rau lawv. Kuv txhawb cov tub ceev xwm hauv lawv txoj kev los daws qhov kev tawm tsam uas nyuaj heev thiab txaus ntshai heev no. Cov tub ceev xwm tau raug pob zeb thiab lwm yam pov raug lawm. Kuv vam tias txhua tus txaus siab thiab vam cov tub ceev xwm no txoj kev pab cuam, yog vim lawv, Lub Nroog thiaj tsis muaj neeg coob tau raug mob loj heev tau 3 hmo uas tau muaj cov xwm txheej no.

Cov xwm txheej no yuav tsum xaus tam sim no. Thov nyob tsev hmo no. Kuv zoo siab tso cai kom txhua tus tuaj tawm tsam - xwb li thaum nruab hnub - tab sis kuv tsis xav kom muaj kev tawm tsam thaum tsaus ntuj txuas ntxiv uas tso cai rau neeg tuaj ua phem thiab tsis raug cai. Kuv nkag siab thiab to taub vim li cas neeg thiaj li npau taws, tab sis kuv ntseeg tias yuav tsum tsis txhob pub neeg los ua lim hiam thiab dhau cai kom ua rau lwm tus nyuaj siab thiab ntshai, txawm yog tias tej zaum cov neeg ua dhau cai tsis xav ua li ntawv los qhov ntawd yog qhov uas tshwm sim. Thov, ib zaug ntxiv - nyob hauv tsev hmo no, thiab tag kis tsaus ntuj.

Thiab rau txhua leej txhua tus nyob hauv Madison, thov tsis txhob hnov ​​qab tias peb tseem nyob rau qhov xwm txheej uas muaj tus kabmob kis loj. Nco ntsoov ntxuav koj ob txhais tes, thiab npog koj lub ntsej muag thiab nyob sib nrug deb lwm tus li 6 taws thaum koj tsis nyob hauv tsev. Thov tuaj kuaj kab mob COVID-19 - muaj pub kuaj dawb nyob ntawm Alliant Energy Center. Thov kom koj noj qab nyob zoo, thiab cov ntsoov saib xyuas ib leeg. Peb lub zej zog muaj zog heev - thiab txawm hais tias ntau tus raug kev nyuaj siab, los peb yeev yuav hlav dhau yog peb sib koom tes ua ke los sib pab txhim kho.

Kev Tiv Tauj


Lub Koom Haum: 
Mayor's Office