Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Cov sijhawm txwv tsis pub nres tsheb thaum neeg ua haujlwm tu cov kev thiab cov pas dej cov sijhawm qhia thiab cai nyob rau ntawm no Tu Cov Kev/Tu Cov Pas Dej Kevcai Txwv Nres Tsheb rau lub Kaum Hlis Ntuj Vas Thij 5, 2020.

Tu Cov Kev/ Tu Cov Pas Dej cai txwv tsis pub nres tsheb rau ib sab ntawm txoj kev rau plaub xuab moos ib lub sijhawm. Cov cai txwv nres tsheb yuav pab rau cov neeg ua haujlwm tu cov kev, tu kev thaum muaj daus, thiab lwm yam haujlwm tu kev. Cov cai no twb muaj thawm xyoo nyob hauv feem ntau cov kev hauv Madison.

Mus saib www.cityofmadison.com/parking-utility/coronavirus yog koj xav paub txog txhua yam hloov chaw nres tsheb thiab kev pabcuam.

Lwm Yam Cai Txwv Tshiab Nres Tsheb thiab Tej Yam Kev Qhia Kom Nco Qab Ua

  • Cov kev txwv tsis pub nres tsheb hauv qab no yuav muab ncua txog thaum qhia pauv tshiab, thiab neeg yuav tsis raug yuam:
    • Cov chaw nres tsheb uas pub rau cov neeg uas tau ntawv tso cai nres (residential permit only areas)
    • Cov chaw uas muaj paib qhia tias tsuas pub nres 1-teev mus rau 2-teev-sijhawm xwb
  • Txhua qhov chaw nres tsheb ntawm txoj kev ua muaj cov ntsuas sijhawm nyob rau hnub Monday-Saturday, thaum 8 teev sawv ntxov-6 teev tsaus ntuj.
  • Tej yam kev qhia nres tsheb thaum lub caij ntuj no txog cov kev thoob plaws lub nroog, suav nrog yog koj xav taum ntawv qhia los ntawm email thiab saum ntawv ntawm xov tooj qhia nhriav tau ntawm: www.cityofmadison.com/residents/winter/parking/
Cov ntawv ceeb toom yuas muaj xws li:
Tshaj Tawm Txog Cov Lus Ceeb Toom Thaum Los Daus
Kev Hloov Chaw Nres Ntawm Txhua Hnub
Thaum Tu Kev Vim Muaj Daus Snow
  • Cov tsev nres tsheb tseem muaj nqi $ 5 them rau ib hnub; thawj xuab moos nres tsheb rau ntawm Hnub Saturday yog pub dawb.
  • Lub Chaw Haujlwm Nres Tsheb tseem raug kaw rau zej zos. Kev pabcuam hauv lub tsev Chaw Haujlwm Nres Tsheb tsis muaj tam sim no yog koj tuaj. Peb ua tsaug rau koj ua siab ntev thaum peb tabtom npaj rov qhib tsev Chaw Haujlwm Nres Tsheb kom nyab xeeb rau txhua tus.

Mus saib ntxiv ntawm: www.cityofmadison.com/parking-utility lossis hu rau 608-266-4761 yog xav paub ntxiv.

Kawm paub ntxiv txog Lub Nroog Madison tej cuab yeej thiab kevcai tiv thaiv zej zos ntawm tus kab mob Coronavirus (COVID-19) online ntawm: https://www.cityofmadison.com/health-safety/coronavirus.

Thov nco ntsoov tias, nyob hauv tsev yog qhov uas zoo tshaj rau koj, tab sis yog tias koj yuav tsum tau tawm tsev, nco ntsoov hnav daim ntaub npog ntsej muag pab tiv thaiv tus kab mob sib kis.

Thov pab ua kom peb lub zej zog noj qab haus huv thiab nyab xeeb los ntawm kev ua raws li Chaw Haujlwm Pej Xeem Kev Noj Qab Hauv Huv hauv Nroog Madison thiab Cheeb Tsam Dane cov lus pom zoo thiab kevcai.

Kev Tiv Tauj

Caij Nyoog: 
Fall, Winter