Tus kav nroog Satya Rhodes-Conway yuav nqis mus ntsib tus kws muab kev pab cuam saib xyuas me nyuam yaus ntawm Reach Dane tag kis, Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 11 txhawm los ua kev zoo siab National Community Development Week.

Lub chaw tshiab ntawm Latham Drive tau qhib thaum lub caij nplooj ntoo hlav dhau los, tso cai rau cov me nyuam mos kawm ntawv tau txais lub khoos kas tag hnub uas tsom mus rau kev noj qab haus huv ntawm lub siab, kev muaj vaj huam sib luag, thiab kev ywj pheej. Reach Dane muab kev pab cuam rau 1000 tus me nyuam yaus, hnub nyoog 0-5 xyoos, thiab feem ntau yuav yog qhov chaw nres kawg rau cov me nyuam yaus thiab cov tsev neeg uas muaj kev xaiv yuav los saib xyuas me nyuam tsawg heev. Reach Dane nqis tes ua lub khoos kas saib xyuas me nyuam yaus uas tau txais kev tswj hwm li 10 lub khoos kas hauv Cheeb Tsam Nroog Dane, suav nrog xya lub khoos kas hauv Lub Nroog Madison. Txhua lub khoos kas muaj kev ntsuas muab tsib lub hnub qub.

kev txhawb nqa los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws ntawm Lub Khoos Kas pab cuam Pob Peev Nyiaj Kev Txhim Kho Zej Zog (Community Development Block Grant, CDBG) thiab Cov Koom Tes Nqis Peev Rau Vaj Tse (Home Investment Partnerships, HOME) tau tso cai rau lub nroog muab pob nyiaj li $ 300,000 rau Reach Dane mus yuav ib lub tsev tshiab txhawm kom muaj chaw nthuav los pab cuam saib xyuas me nyuam uas cov tsev neeg tsis muaj lub cib fim yuav los saib xyuas hauv Madison.“Lub Nroog Ua tsaug rau qhov kev ua hauj lwm zoo kawg nkaus ntawm Reach Dane tab tom muab cov khoos kas saib xyuas me nyuam kom muaj txiaj ntsig siab rau cov niam txiv uas muaj kev pheej hmoo ntau tshaj plaws hauv lawv Lub Nroog. Xyoo tas los, Reach Dane tau muab kev pab cuam rau cov me nyuam uas tsis muaj vaj tse nyob tau ntau tshaj lwm qhov khoos kas pab cuam Head Start hauv Wisconsin. Peb cia siab rau tsoom fwv cov nyiaj pab CDBG txuas mus ntxiv txhawb nqa lub khoos kas zoo li no uas muab kev kawm ntxiv rau cov me nyuam yaus uas tsis tau txais kev pab cuam,” Tus kav nroog Satya Rhodes-Conway tau hais tseg.

Lub khoos kas CDBG muab cov peev nyiaj ntawm tsoom fwv rau txhua lub nroog los npaj vaj tse nyob yam tsim nyog thiab pheej yig, nthuav dav kev lag luam, thiab txhawb kev ua hauj lwm thiab cov chaw nyob ze ib puag ncig. Ntxiv rau kev pab Reach Dane yuav tsev tshiab lawm, Lub Nroog kuj tau siv cov nyiaj no hauv 2022 los pab ntau dua li 70 tus tswv tsev nrog cov hauj lwm rov txhim kho vaj tse, txhawb kev lag luam li 1,300 lub lag luam me nrog kev pab cuam fab tev niv thiab lwm yam.

Tsis tas li ntawd, qhov khoos kas HOME yog siv hauv kev koom tes nrog cov koom haum tsis vam txiaj ntsig los tsim, yuav, los sis kho vaj tse yam siv tus nqi pheej yig thiab muab kev pab cuam ncaj qha rau cov neeg xauj tsev uas khwv tau nyiaj tsawg. Hauv xyoo 2022, Madison tau siv cov nyiaj pab ntawm HOME no los txhawb kev txhim kho ACE Apartments nrog rau 84% ntawm nws cov chav nyob uas siv tus nqi pheej yig. HOME kuj tau pab 30 tsev neeg nrog kev daus los yuav tsev, thiab muab kev pab them nqi xauj tsev rau cov neeg tsis muaj tsev nyob.

Kev Tiv Tauj

Yam Xav Paub: 
South