Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Lub caij nplooj zeeg los txog lawm, thiab tab tom txog lub caij ua teb. Txawm hais tias qhov tseem ceeb ntawm peb cov zej zog yog peb cov lus teb rau COVID-19, kev ua liaj ua teb, tsis hais ua teb rau ntawm thaj av ntiav los sis yog thaj av hauv zej zog, los yeej yog ib yam kev nyab xeeb rau peb txoj kev tawm rooj thiab yeej yog ib qho chaw tsim nyog rau kev nrhiav zaub mov rau peb cov neeg ua teb. Raws li cov chaw rau khoom noj khoom haus, tej liaj teb hauv zej zog yeej yog ib yam uas zam tau rau txoj kev taum rooj nyob rau hauv tus kav nroog Governor Evers txoj cai nyob hauv tsev (FAQ HERE) thiab liaj teb yuav qheb rau sawv daws. Yog ib qhov chaw uas sawv daws siv, cov zej zog sawv daws yuav tsum muab ntsuas hais tias yuav nyob nrug li cas thiaj li yuav ua rau yus cov neeg ua liaj ua teb nyob nyab xeeb.

Cov neeg tsim tsa cov liaj teb zej zog yuav tsum tau tso txhua txhua cov kev tshwm sim thiab cov hnub ua hauj lwm thiab npaj lwm yam hauj lwm uas tseem ceeb rau cov neeg ua liaj ua teb tau ua. Ib qho hauj lwm tseem ceeb yuav kom ntseeg tau hais tias yuav tsum muaj cov khoom siv rau txhais thiaj hlua uas yuav tau ntxuav txhua zaus uas ib tus twg tau siv tas lawm. Feem ntau yog cov chaw uas tau tuav xws li lub pob qhov rooj qhe mus nqa twj ua teb, txoj yas ywg dej, thiab lub qhov rooj loj uas yuav nkag mus rau hauv teb yuav tsum tau so tas li. Dej yuav qheb saib li saib tau kom thiaj tau siv ntxuav, tiam si ua ntej yuav txog thaum ntawv, cov chaw uas rau tej twj siv ua teb yuav tsum muab kaw xauv ciam kom tsis txob muaj tus kab mob coronavirus mus kis rau. Tej yam ua tsis yooj yim rau ntxuav xws li xaim yas ywg dej yuav tsum muab xauv cia lub sij hawm tam sim no.

Qeb lub kawg rau cov neeg tsim tas: cov zej zog liaj teb yeej tseem ceeb tiam sis zoo li lwm yam thiab, xyoo no los yeej nyuab kawg rau lawv thiab. Kom koj nkag siab txog rau lwm tus neeg ua liaj ua teb thiab koj tus kheej. Tej zaum xyoo no yuav muaj cov liaj teb seem ntau dua txhuv xyoo vim tib neeg ntshai ntshai raug kab mob tsis xav tuaj ua teb. Los sis tej zau yuav muaj cov neeg tsiab tuaj ua teb coob vim tsis muaj hauj lwm ua lawm zaub mov noj yog ib yam ua tsis nyab xeeb ces liaj teb thiaj yog yam uas lawv ntshaw tua. Ntau cov kev pab cuam hauv nroog rau cov zej zog yuav txawv zog. Koj cov teb yuav txawv zog dua xyoo tas los lawm tam sis tsuv yog qheb teb rau cov zej zog tau ua rau lub sij hawm phom sij thiab tsis paub tseeb tias yog ib tseem ceeb nyob rau hauv zej zog.

Yog tias koj muaj siab xav pib ua teb, liaj teb tes hauj lwm (the Gardens Network), ib qhov kev koom tes ntawm lub nroog Madison, UW-Madison Extension Dane County, thiab Rooted muab kev pab txhawb rau cov neeg ua teb tshiab thiab cov uas ib txwv ua lawm. The Gardens Network website muaj ib daim ntawv teev txog cov chaw ua liaj teb nyob rau hauv lub nroog Madison – nyob rau tov muaj ntau tshaj 40 acres cov zej zog ua liaj ua teb nyob rau hauv Dane County, muaj ntau ntau thaj av uas tseem tsis tau muaj neeg ua. Tam sim no txog sij hawm cuv npe teb rau cov liaj teb lawm. Nyob rau hauv veb xaib no koj yuav pom cov lus qhiav txog kev ua liaj ua teb thiab muaj ntau ntxiv txog kev nyab xeeb rau cov pab neeg tsim tsa thiab cov neeg ua teb. Nyob rau tom qhov cag loj tab tom ua hauj lws nrog rau lub nroog Madison kev noj qab haus huv thiab Dane County thiab lwm txoj kev koom tes kom paub meej tseeb txog kev ua teb hais tias yuav pom zoo kom npaj li cas.

Ceeb toom rau cov neeg ua teb tshiab thiab ua teb qub, tsis txhob mus tom cov zej zog ua liaj ua teb los sis yog tom chaw ua si yog koj los sis ib tus neeg nyob rau hauv koj tsev neeg tsis muaj kev nyab xeeb – nyob ib leeg hauv tsev txog thaum koj tau mus kuaj mob los sis txog thaum tom qab 3 hnub uas koj tsis hnov hais tias koj muaj mob lawm thiab yam tsawg kawg nkaus los tom qab 7 hnub txij thaum thawj hnub koj muaj mob.

Txawm hais tias tsis muaj cov tsos mob los koj thiaj lwm tus neeg ua liaj ua teb yeej muaj peev xwm sib kis mob tau thiab. Thaum lub sij hawm tab tom ua teb ntawv, nco ntsoov xyaum tsis txhob nyob sib ze, nyob kom nrug li 6 kauj ruam ntawm tus tib neeg uas nws nrog koj. Yog hais tias ua tau no, nqa thiab siv koj cov twj uas koj yuav siv ua teb. Yog yuav siv cov twj ua sawv daws siv no ces, muab ntxuav – qhov uas yuav xuas tes tuav thiab tas nrho – nrog rau xub npum thiab daj ua ntej thaib tom qab siv tas lawm, thiab nco ntsoov tsis txhob kov koj lub ntsej muag thaum koj tab tom ua teb. Ntxuav koj cov zaub nrog dej thiab ntxuav koj txais tes tom qab koj los txog tsev.

Nco ntsoov hais tias cov txheej txheem no pab kom koj thiab lwm tus neeg muaj kev nyab xeeb. Tsis ua raws li cov txheej txheem no muaj peev xwm ua tau rau koj cov phooj ywg ua tej muaj kev phom sij tau. Ua kom tau kev nyab xeeb, txawm li cas los xij, kev ua liaj ua teb muaj peev xwm xyaum tau kev nyob sib nrug thaum tab tom tsim kho neeg zej zog thiab muab tau zaub mov rau koj tsev neeg noj.

The Gardens Network yog ib qho kev koom tes ntawm lub nroog Madison, UW-Madison Extension Dane County, thiab ntawm hauv paus loj. Cov tes hauj lwm ncav kev pab kev koom tes nrog rau ib pab tsim tsa, cov coj ua liaj teb, nom tswv, cov neeg tsim kho, cov neeg pab nyiaj, thiab cov kev pab cuam tab tom ua hauj lwm txog zej zog tej teeb meem zaub mov nyob rau hauv Dane County.

Kev Tiv Tauj

Ntawv Cim: 
COVID-19, Healthy Food