Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

A Message from Mayor Rhodes-Conway

Thaum lub sijhawm peb txhua tus tau nyob hauv tsev vim COVID-19, coob tus tau pom hais tias ua teb hauv tsev yog ib qhov ua txaus siab thiab zoo. Coob leej ntau tus neeg nyob hauv tsev tab tom nrhiav yam uas yuav ua kom lawv tus kheej - thiab lawv cov menyuam - kom thiaj tsis dhuav nyob hauv tsev.

Zoo sib xws li thaum lub sijhawm tua rog WWI thiab WWII, coob leej tau cog thiab ua teb ntawm cov Victory Garden thiaj muaj zaub mov los txhawb cov tub rog kom tau zaub rau lawv tsev neeg. Txawm hais tias ntau xyoo no tom qab los, kev ua teb tseem yog ib qhov ua zoo heev thiab pab rau yus tsev neeg. Tsis tas li ntawv xwb, zaub ua yus cog, zoo rau yus lub cev dua cov yuav tom khw, thiab kev ua teb yog ib txoj hauv kev zoo rau yus tsev neeg thiaj tau nyob nraum zoov hauv huab cua huv, thiab pab nrog rau yus lub cev kom nquag. Txawm cuv npe mus ua teb hauv zej zog thaj teb (Community Gardens), lossis ua teb ntawm yus qab tsib tog, nraum qaum tsev, qhov chaw tiaj ntawm txoj kev taug taw, lossis cov tais ntim khoom hauv tsev (containers), muaj ntau txoj hauv kev cog zaub thiab ua teb.

Yog xav paub ntxiv txog kev cog zaub thiab ua teb, mus saib hauv UW-Madison Cov Kev Kawm Extension Learning Store https://learningstore.extension.wisc.edu/ cov ntawv tshaj tawm los ntawm UW-Madison Extension cov kws tshaj li. Daim Ntawv Tshaj Tawm A1989, Lub Vaj Zaub (Publication A1989, The Vegetable Garden), yog ib daim ntawv qhia uas zoo thiab tseem ceeb pab txog kev cog zaub thiab ua teb. Tsis tas li ntawv xwb tseem muaj ntau qhov kev tshaj tawm uas hais txog: kev cog zaub, kev cog kom txiv hmab thiab zaub tsis tuaj ntawm cov av (trellising and caging), cog lus kom zoo nkauj, kev cog ntau yam txiv lws suav, thiab ntau yam txuas ntxiv. Yog koj xav tau cov ntawv qhia nov, koj yeej luam tawm hauv tsev tau (print at home) thiaj tsis tau them nqi, lossis yuav cov ntawv luam tawv (hard copies).

Txawm hais tias yus tsis tau cog teb dua los, yog yus sim ua, yeej cog tau lub vaj zaub ua zoo thiab ntxim qab heev. Zaub mas thaum cog, feem ntau qhov tsawg kawg yuav tsum nyob ntawm qhov tshav ntuj 6 teev rau ib hnub, tab sis qee cov zaub ntsuab xws li zaub xas lav thiab zaub ntsuab (spinach) qhov tsawg kawg, yuav tsum nyob ntawm qhov tshav ntuj 4 teev rau ib hnub. Zaub xas lav, zaub ntsuab (spinach), thiab kale kuj yog cov zaub cog yooj yim tshaj plaws. Txawm yog cog rau hauv cov av tso rau hauv laujkaub, cog hauv qab cov taws teeb ci (grow lights), lossis sab nraum zoov, cov zaub nov yeej cog yooj yim heev. Cov zaub: radishes, peas, xas lav, zaub ntsuab (spinach), thiab kale yog cog thaum nruab nrab Lub 4 Hlis Ntuj, yog lub sijhawm zoo tshab. Cov noob taum ntsuab yog ib cov qoob loo yooj yim thiab yeej loj hlob zoo yog cog rau sab nraud thaum xaus lub 6 Hlis Ntuj.

Koj tsis tas yuav muaj lub vaj loj lossis av ntau. Qee hom 'noob hav zoov’ (bush type crops)' xws li taum, taub, dib thiab txiv lws suav, yog cog hauv ib lub thoob 5 nkas loos (5 gallon bucket) thiab tho qhov hauv qab kom dej tawm, yeej tuaj zoo thiab yooj yim heev. Yog tias koj xav siv ib lub menyuam yaus dab luam dej cog ib lub 'pizza vaj' (cov tshuaj ntsuab thiab txuj lom noj nrog pizza) tsuas yog tho qhov hauv qab kom dej tawm xwb, los yeej tuaj thiab hlob zoo yooj yim.

Yog tias koj xav paub txog cov chav kawm cog zaub thiab ua teb, hauv Dane County Extension muaj cov hoob qhia cog zaub thiab ua teb (Green Thumb Gardening) rau hnub Thursday hmo ntuj txij lub 10 Hlis - mus rau lub 12 Hlis. Yeej pub tuaj kawm cov hoob tagnhro, lossis xaiv cov chav kawm tshwj xeeb ua yus xav kawm xwb los yeej tau. Cov hoob no tej zaum yuav muaj nyob online xwb xyoo 2020. Cov hoob thiab qhuab qhia kawm pib cog noob kuj tseem muaj rau thaum lub sijhawm caij nplooj ntoo hlav, thiab yuav sib ntsib hauv hoob chav kawm lossis kawm online los yeej tau. Dane County Extension tseem muaj qhov Master Gardener Volunteer training program (kev cob qhia), uas qhia neeg ntsis txog cov txuj ci thiab kev xyaum cog zaub thiab ua teb, nyob rau txhua xyoo txij Lub 2 Hlis txog Lub 8 Hli.

Zoo Siab Ua Teb!

COV KEV PAB THIAB KHOOM SIV

Kev Tiv Tauj

Ntawv Cim: 
COVID-19, Food