Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Pib txij hnub Monday, Kaum Hlis Ntuj Vas Thij 12, Lub Nroog Madison yuav hloov mus rau theem tom ntej ntawm kev hloov tsav tsheb nrawm hauv lub nroog los ntawm lub zeem muag rau Vision Zero. Cov paib khiav ceev ntawm Milwaukee Txoj Kev txij li sab hnub tuaj ntawm Fair Oaks Avenue mus rau Thompson Drive yuav hloov los ntawm 35 mph mus rau 25 mph. Zoo ib yam li hloov txoj kev East Washington tsis ntev los no, cov paib digital yuav tso ib ntus hauv thaj chaw kom ceeb toom cov tsav tsheb ntawm kev hloov ceev.

Tsib xyoos dhau los rau tam sim no tau muaj 9 tus neeg raug mob hnyav vim tsheb sib nraus ntawm Milwaukee St. Ob tug neeg ntawm cov neeg raug mob hnyav tau taug kev hla Milwaukee Street. Qhov kev txo tsheb khiav ceev yog ib qhov tseem ceeb ntawm kev hloov pauv pab rau kom tsheb sib tsoo tsawg thiab neeg thiaj li tsis raug mob hnyav.

Cov kev ntxiv tom ntej uas yuav txo kom tsheb tsis txhob khiav ceev nyob rau xyoo 2020:

  • Gammon Road los ntawm Watts Road mus rau Colony yuav hloov ntawm 35 mph mus rau 30 mph
  • Prairie Road los ntawm Raymond Road mus rau Maple Grove Rd hloov ntawm 30 mph mus rau 25 mph
  • McKenna Boulevard los ntawm Raymond Road mus rau Watts Road yuav hloov ntawm 35 mph mus rau 30 mph
  • Post Road los ntawm Fish Hatchery Road mus rau Irvington Road los ntawm 30 mph mus rau 25 mph

Lub Nroog xov xwm tso tawm tsab ntawv tag los txog txwv tsheb khiav ceev ntawm txoj kev East Washington Avenue
Vision Zero: City to Lower Speed Limit on East Washington Avenue

Vision Zero yog dab tsi?
Lub Zeem Muag los ntawm Vision Zero yog los ntawm cov ntaub ntawv tshawb nrhiav los pab tswj thiab txhawb kom tsheb sib tsoo thiab neeg tag sim neej tsawg lossis tsis txhob muaj nyob rau hauv cov kev hauv nroog tam sim no mus txog rau thaum xyoo 2030, kom txhua tus tau kev nyab xeeb, noj qab nyob zoo thiab muaj peev xwm siv kev khiav sib luag rau txhua tus. Yog xav paub ntxiv txog Lub Nroog Madison’s Vision Zero thiab xav sau npe rau cov xov xwm tawm tshiab txog Vision Zero, thov saib www.cityofmadison.com/visionzero

Kev Tiv Tauj