Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Pib txij hnub Monday, Kaum Hlis Ntuj Vas Thij 26, Lub Nroog Madison yuav hloov mus rau theem tom ntej ntawm kev hloov tsav tsheb nrawm hauv lub nroog los ntawm lub zeem muag rau Vision Zero. Cov paib khiav ceev ntawm Txoj Kev Prairie, pib ntawm Txoj Kev Raymond mus rau Txoj Kev Maple Grove yuav hloov los ntawm 30 mph mus rau 25 mph. Zoo ib yam li hloov txoj kev East Washington thiab Txoj Kev Milwaukee tsis ntev los no, cov paib digital yuav tso ib ntus hauv thaj chaw kom ceeb toom cov tsav tsheb ntawm kev hloov ceev.

Txoj kev Prairie yog txoj kev uas nyob ntawm ntau tus neeg cov tsev nyob, thiab nyob rau ntawm ib lub tsev kawm ntawv rau menyuam me, thiab nyob ze ib lub chaw uasi loj rau zej zos. Vim li no peb thiaj li txias txim siab txo tus lej pub tsheb khiav ceev mus rau 25 mph, qhov kev txo 5 mph yuav pab kom muaj kev nyab xeeb rau txhua tus neeg uas siv peb cov kev, tshwj xeeb tshaj yog menyuam yaus thiab cov neeg taug kev lossis caij tsheb kauj vab.

Cov kev ntxiv tom ntej uas yuav txo kom tsheb tsis txhob khiav ceev nyob rau xyoo 2020:

  • Gammon Road los ntawm Watts Road mus rau Colony yuav hloov ntawm 35 mph mus rau 30 mph
  • McKenna Boulevard los ntawm Raymond Road mus rau Watts Road yuav hloov ntawm 35 mph mus rau 30 mph
  • Post Road los ntawm Fish Hatchery Road mus rau Irvington Road los ntawm 30 mph mus rau 25 mph

Lub Nroog xov xwm tso tawm tsab ntawv tag los txog txwv tsheb khiav:
Lub Zeem Muag Xoom: Nroog rau Kev Txwv qis dua ntawm Txoj Kev Washington East Avenue (ua Lus Askiv)
Vision Zero: Lub Nroog Kev Txwv Tsav Tsheb Ceev Ntawm Milwaukee Street

Vision Zero yog dab tsi?
Lub Zeem Muag los ntawm Vision Zero yog los ntawm cov ntaub ntawv tshawb nrhiav los pab tswj thiab txhawb kom tsheb sib tsoo thiab neeg tag sim neej tsawg lossis tsis txhob muaj nyob rau hauv cov kev hauv nroog tam sim no mus txog rau thaum xyoo 2030, kom txhua tus tau kev nyab xeeb, noj qab nyob zoo thiab muaj peev xwm siv kev khiav sib luag rau txhua tus. Yog xav paub ntxiv txog Lub Nroog Madison’s Vision Zero thiab xav sau npe txais cov xov xwm tawm tshiab txog Vision Zero, thov saib www.cityofmadison.com/visionzero
 

Kev Tiv Tauj

Yam Xav Paub: 
Central, East, North, South, West