Skip to main content

Sijh Hawm

Sijh Hawm

Qhib Rau Luam Dej Ua Si

 • Hnub Monday - Thursday, 1:00 teev tav su - 5:45 teev tsaus ntuj
 • Hnub Friday, 1:00 teev tav su - 7:00 teev tsaus ntuj
 • Hnub Saturday - Sunday, 12:00 teev tav su - 7:00 teev tsaus ntuj
Ncog Tseg:
 • So rau kev nyab xeeb 15 feeb ob zaug txhua hnub.
 • Cov sij hawm ua hauj lwm yuav muaj kev hloov vim huab cua thiab/los sis kev tuaj koom. Kev ceeb toom qhia yuav muab tso rau hauv homepage.

Lub Pas Ua Luam Dej Cov Caij Ua Hauj Lwm Uas Hloov Kho

 • Lub pas ua luam dej qhov chaw raug kho vim kev sib tw ncua ua luam dej: 3:30 - 8:00 teev tsaus ntuj:
  - Hnub Tuesday, Lub Rau Hlis Ntuj Tim 22
  - Hnub Thursday, Lub Xya Hlis Ntuj Tim 1
  - Hnub Friday, Lub Xya Hlis Ntuj Tim 9
  - Hnub Friday, Lub Xya Hlis Ntuj Tim 23

Kev Ua Luam Dej Daj Teg

Cov kab luam dej tseem tsis txaus luam li 30-feeb, rau ib tus neeg, saib raws qhov xav siv.
 • Hnub Monday - Friday: 6:00 - 9:00 sawv ntox
 • Hnub Saturday - Sunday: 9:00 - 11:30 sawv ntxov

Qhia Xyaum Ua Luam Dej

Yooj yim, sij hawm nyob ntsiag to rau niam txiv los sis tus saib xyuas me nyuam thiab tus me nyuam muaj 10 xyoo thiab qis dua ntawd. Ncua sij hawm ntawd yuav tsum muaj neeg laus nyob saib.
 • Hnub Friday - Sunday: 9:00 - 11:30 sawv ntxov

Cov Nqi

Caij Nyoog Kev Nkag Mus

Hom Ntaub Ntawv Tus Neeg Zej Zos Tsis Yog Tus Neeg Nyob Hauv Zej Zos
Tsev Neeg Muaj txog 6 leej neeg $185 $310
Txhua tus tswv cuab muaj ntxiv hauv tsev neeg $30 $30
Cov Neeg Loj Hnub Nyoog 19-61 xyoos $85 $115
Cov tub ntxhais hluas, hnub nyoog 1-18 xyoo $60 $60
Cov Neeg Laus Muaj 62 xyoos & siab dua $65 $105

Kev Ua Luam Dej So Ua Si

Hom Ntaub Ntawv Tus Neeg Zej Zos Tsis Yog Tus Neeg Nyob Hauv Zej Zos
Cov Neeg Loj Hnub Nyoog 19-61 xyoos $6 $6
Cov tub ntxhais hluas, hnub nyoog 1-18 xyoo $3 $4
Cov Neeg Laus Muaj 62 xyoos & siab dua $4 $5

Kev Ua Luam Dej Daj Teg

Hom Ntaub Ntawv Tus Nqi
Kev Ua Luam Dej Daj Teg $6
Cov kev nkag mus muaj xws li kev mus ua luam dej siv ceg.

Swim Lesson Prices

Hom Ntaub Ntawv Tus Nqi
Niam thiab Txiv/Tus Me Nyuam & Tsev Kawm Ntawv Me Nyuam Yaus $50
Goodman Pool Pab Pawg Ua Luam Dej Thaum Dej Foo $180
Goodman Pool Pab Pawg Dhia Dej Thaum Dej Foo $180
Goodman Pool Pab Pawg Ua Luam Dej & Dhia Dej Thaum Dej Foo $275
Tsab Ntawv Pov Thawj Rau Tus Neeg Saib Xyuas Cov Neeg Da Dej $300

Cov Hauv Kev Mus Yuav

Mus yuav cov zaj qhia kawm ua luam dej:

 1. Yuav hauv online
 2. Hu rau (608) 266-4711 txhawm rau yuav cov zaj qhia kawm ua luam dej uas siv npav rho nyiaj.
 3. Thov rau nyiaj pab kawm.