Skip to main content

Sijhawm thiab Nqi Them

Sij Hawm

Qhib txhua hnub, pib lub Rau Hlis Ntuj Tim 9, uas yog muaj huab cua zoo.

Qhib Rau Ua Luam Dej Ua Si

Lub Rau Hlis Ntuj thiab Lub Xya Hlis Ntuj

 • Hnub Monday txog Hnub Thursday: 1:00 teev tav su dua txog 5:45 teev tsaus ntuj
 • Hnub Friday: 1:00 teev tav su dua txog 7:00 teev tsaus ntuj
 • Hnub Saturday txog Hnub Sunday: 12:00 teev tav su txog 7:00 teev tsaus ntuj

Lub Yim Hlis Ntuj

 • Hnub Monday txog Hnub Thursday: 12:30 teev tav su txog 5:45 teev tsaus ntuj
 • Hnub Friday, Saturday, thiab Sunday: 12:00 teev tav su txog 7:00 teev tsaus ntuj

Cim Tseg

 • So rau kev nyab xeeb 20 feeb ob zaug txhua hnub.
 • Cov sij hawm ua hauj lwm yuav muaj kev hloov vim huab cua thiab/los sis kev tuaj koom. Kev ceeb toom qhia yuav muab tso rau hauv homepage.

Cov Sij Hawm Mus Hom Cia (Tej zaum yuav raug hloov pauv)

 • Hnub Monday txog Hnub Friday, 2:30 teev tsaus ntuj txog 5:30 teev tsaus ntuj
 • Hnub Saturday txog Hnub Sunday, 1:00 teev tav su dua - 6:00 teev tsaus ntuj

Raug Kaw Lawm

Lub Pas Ua Luam Dej Goodman thiab Goodman Waves yog tus tswv cuab qhib qhov kev sib tw Ua Luam Dej Thoob Plaws Lub Nroog (All-City Swim) nyob rau Lub Xya Hlis Ntuj Tim 27-29, 2023. Thaum lub pas ua luam dej tau kaw rau pej xeem siv ua luam dej lawm, zoo siab txais tos cov neeg tuaj saib.
 • Hnub Thursday, Lub Xya Hlis Ntuj Tim 21 txog Hnub Tuesday, Lub Xya Hlis Ntuj Tim 31
 • Yog xav paub ntxiv saib ntawm All City Swim Meet
 • Cov Neeg Tuav Daim Npav Hla Lub Caij Nyoog (Season Pass Holders) tuaj yeem nkag mus tau rau cov pas ua luam dej hauv lwm lub zos thaum ncua sij hawm ntawd. Thov mus saib cov neeg tuaj koom nrog hauv Lub Pas Ua Luam Dej Goodman yog xav paub ntau ntxiv.

Caim Txwv los sis Txo Kev Nvag Txog

 • Goodman Waves Swim Meets: Ncua Kev Ua Luam Dej Daj Teg los sis Qhia Me Nyuam Yaus Ua Luam Dej nyob rau hnub Saturday tom ntej.
  • Lub Rau Hlis Ntuj Tim 17 thiab Tim 24, thiab Lub Xya Hlis Ntuj Tim 8
  • Kev Ua Luam Dej So Ua Si Tseem Qhib.
 • Goodman Waves Dive Meets: lub pas ua luam dej daj teg (lap pool) thiab lub pas ua luam dej ploj tob (deep end) kaw thaum 2:45 teev tsaus ntuj hnub Friday tom ntej.
  • Lub Rau Hlis Ntuj Tim 16 thiab Tim 30, thiab Lub Xya Hlis Ntuj Tim 7
  • Lub pas ua luam dej uas maj mam tob zuj zus, dej nta, thiab qhov chaw swb mus los tseem qhib.
 • Cov dej num Kev Ua Luam Dej Hloov Cev (Adaptive Swim): kev ua luam dej ua si yuav xaus ntxov, thaum 4:45 teev tsaus ntuj hnub Friday tom ntej.
  • Lub Rau Hlis Ntuj Tim 23, Lub Xya Hlis Ntuj Tim 14, thiab Lub Yim Hlis Ntuj Tim 18
  • MSCR Kev Ua Luam Dej Hloov Cev Nrog Tsev Neeg Yam Tsis Poob Nqi. Yog xav paub ntxiv, thov tiv tauj rau Michelle Borkovec

Kev Ua Luam Dej Daj Teg

Txoj kab ua luam dej muaj ciam txwv nyob rau lub sij hawm no. Thov npaj siv txoj kab ua luam dej ua ke thaum ncua sij hawm uas muaj neeg coob. Cov Kev Ua Luam Dej Daj Teg Thaum Sawv Ntxov yuav tau ncua nyob rau lub Rau Hlis Ntuj Tim 17, Tim 24, thiab Lub Xya Hlis Ntuj Tim 8.

Lub Rau Hlis Ntuj thiab Lub Xya Hlis Ntuj

 • Hnub Monday txog Hnub Thursday: 6:00 teev sawv ntxov txog 8:00 teev sawv ntxov
 • Hnub Monday, Tuesday, thiab Wednesday: 10:30 teev sawv ntxov txog 11:45 teev sawv ntxov
 • Hnub Friday: 6:00 teev sawv ntxov txog 11:30 teev sawv ntxov (Kev Ua Luam Dej Daj Teg yuav hloov pauv lub zeej thaum 8:00 teev sawv ntxov)
 • Hnub Saturday txog Hnub Sunday: 8:00 teev sawv ntxov txog 11:30 teev sawv ntxov

Lub Yim Hlis Ntuj

 • Hnub Monday txog Hnub Friday: 8:00 teev sawv ntxov txog 11:30 teev sawv ntxov
 • Hnub Saturday txog Hnub Sunday: 8:00 teev sawv ntxov txog 11:30 teev sawv ntxov

Qhia Xyaum Ua Luam Dej

Yooj yim, sij hawm nyob ntsiag to rau niam txiv los sis tus saib xyuas me nyuam thiab tus me nyuam muaj 10 xyoo thiab qis dua ntawd. Ncua sij hawm ntawd yuav tsum muaj neeg laus nyob saib. Qhov kawg tob thiab qhov pib yog ntiav nrog cov yam ntxwv ntawm cov neeg ua si. Tsis muaj qhov chaw swb mus los . Lub pas ua luam dej Uas Muaj Qhov Tuav tsuas yog tuaj yeem siv nyob rau lub Rau Hlis Ntuj Tim 16, Lub Xya Hlis Ntuj Tim 7, thiab Lub Yim Hlis Ntuj Tim 4, 11, 18, 25. Lub Sij Hawm Xyuam Ua Luam Dej tsis tuaj yeem siv tau nyob rau lub Rau Hlis Ntuj Tim 17, 24, thiab Lub Xya Hlis Tim 8.
 • Hnub Friday txog Hnub Sunday: 8:00 teev sawv ntxov txog 11:30 teev sawv ntxov


Nqi Them

Tus Nqi Them Rau Ib Xyoo (Season Pass)

Pis Tsawg Tus Neeg & Nub Nyoog Cov Neeg Nyob Nroog Madison Cov Neeg Tsis Nyob Nroog Madison
Tsev Neeg uas muaj 6 tus neeg thiab tsawg zog $185 $310
Ntxiv ib tug neeg $30 $30
Hnub Nyoog 19-61 $85 $115
Menyuam Yaus & Cov Hluas 1-18 xyoo $60 $60
Neeg Laus 62 xyoo rov sauv $65 $105

Uasi Luam Dej (Recreation Swim)

Pis Tsawg Tus Neeg & Nub Nyoog Cov Neeg Nyob Nroog Madison Cov Neeg Tsis Nyob Nroog Madison
Hnub Nyoog 19-61 $6 $6
Menyuam Yaus & Cov Hluas 1-18 xyoo $3 $4
Neeg Laus 62 xyoo rov sauv $4 $5

Luam Dej Lap (Lap Swim)

Hom Luam Dej Nqi
Luam Dej Lap (Lap Swim) $6
CYog tias koj them tus nqi them rau ib xyoo, luam dej sib tw qhov nqi twb suav rau nrog tus nqi them rau ib xyoo.

Kawm Luam Dej & Dive Team Nqi

Hom Ntaub Ntawv Nqi
Goodman Pool Waves Swim Team $180
Goodman Pool Waves Dive Team $180
Goodman Waves Swim & Dive Team $275

Kev Them Pib Uasi Luam Dej

Them li cas:
 1. Them Online
 2. Them tim Chaw Luam Dej Goodman, qhib txhua nub nyob ntawm seb huab cua puas zoo.
 3. Hu xovtooj (608) 264-9292 them credit card.
 4. Ntawv thov nyiaj them pib rau thaum sijhawm uasi luam dej thiab rau Waves Swim thiab Dive Team
Yog koj xav paub ntxiv thiab sau npe luam dej: Season Pib lossis them nqi rau ib xyoo pib tom qab June 10, thaum chaw uasi luam dej qhib rau caij luam dej.