Hmong

Goodman Pool Cov Sij Hawm Qhib

Lub Caij Qhib Da Dej Ua Si
Zwj Kuab (Friday), Lub Rau Hli Ntuj Tim 8 - Zwj Hli (Monday), Lub Cuaj Hli Ntuj Tim 3, 2018

Cov Zwj Sij Hawm
Zwj Hli (Monday) thiab Zwj Feej (Wednesday) 1:00 - 5:45 tsaus ntuj
Zwj Quag (Tuesday), Zwj Teeb (Thursday), thiab Zwj Kuab (Friday) 1:00 - 8:00 tsaus ntuj
Zwj Cag (Saturday) 12:15 - 7:00 tsaus ntuj
Zwj Hnub (Sunday) 12:00 - 7:00 tsaus ntuj
 • Yuav muaj so ob zaug 15-feeb los xyuas txog kev nyab xeeb.
 • Cov sij hawm mas tej zaum yuav muaj pauv mus los, yam uas tsis qhia paub, vim kev pauv hloov hauv huab cua, qhov neeg tuaj coob tsawg thiab cov sij hawm hnub tawm.

Cov Sij Hawm Qhib Ntawm Pas Dej Uas Tau Hloov Lawm nyob rau cov hnub tim raws li qhia nram qab no.

 • Zwj Hli (Monday), Lub Cuaj Hli Ntuj Tim 3, Labor Day
  12:00 tav su - 7:00 tsaus ntuj
 • Zwj Feej (Wednesday), Lub Xya Hli Ntuj Tim 4, Independence Day
  12:00 tav su - 8:00 tsaus ntuj
 • Pool Space yuav hloov mus rau 3:30 tsaus ntuj txog 8:00 tsaus ntuj vim muaj sib tw dhia dej nyob rau Lub Rau Hli Ntuj Tim 15, Lub Xya Hli Ntuj Tim 6 thiab Lub Xya Hli Ntuj Tim 21

Lub Sij Hawm Ua Luam Dej Ib Ncig
Zwj Hli (Monday), Lub Rau Hli Ntuj Tim 11 - Zwj Kuab (Friday), Lub Yim Hli Ntuj Tim 24, 2018

Cov Zwj Sij Hawm
Zwj Hli (Monday) - Zwj Kuab (Friday) sawv ntxov 6:00 - 9:00 tsaus ntuj
Zwj Hli (Monday) - Zwj Kuab (Friday) tsaus ntuj 4:45 - 6:00 tsaus ntuj
Zwj Cag (Saturday) sawv ntxov 9:00 - 11:45 sawv ntxov
 • Tag nrho cov sij hawm ua luam dej ib ncig yuav hloov mus los thaum lub sij hawm pas dej qhib.
 • Kev Ua Luam Dej Ib Ncig mas tsuas pub ua rau 2 txoj kab xwb.
LUS CIM: Tsis Pub Ua Luam Dej Ib Ncig nyob rau Lub Rau Hli Ntuj Tim 15, 23, 29, thiab Lub Xya Hli Ntuj Tim 6, 7, 20, 21.

2018 Goodman Pool Cov Nqi

Cov kev yuav daim pib siv raws ib cim caij ntuj los sis cov chav kawm:

Daim Pib Siv Raws Ib Cim Caij Ntuj

Pawg Neeg Nyob Hauv Zos Neeg Tsis Nyob Hauv Zos
Tsev Neeg Txog 6 tus neeg $185 $310
Ib tug neeg twg hauv tsev neeg ntxiv $30 $30
Neeg Laus Hnub Nyoog 19-61 $80 $110
Cov Me Nyuam Yaus, hnub nyoog 1-18 $55 $55
Cov Laus Hnub Nyoog 62 & rov saud $65 $100

Ua Luam Dej Ua Si

Pawg Neeg Nyob Hauv Zos Neeg Tsis Nyob Hauv Zos
Neeg Laus Hnub Nyoog 19-61 $5 $6
Cov Me Nyuam Yaus, hnub nyoog 1-18 $3 $4
Cov Laus Hnub nyoog 62 & rov saud $4 $5

Ua Luam Dej Ib Ncig

Pawg Tus Nqi
Ua Luam Dej Ib Ncig Txhua Tag Kis $6
Ua Luam Dej Ib Ncig Txhua Hmo $6
Cov pib siv raws ib cim caij ntuj muaj qhov ua luam dej ib ncig

Cov Nqi Kawm Ua Luam Dej

Pawg Tus Nqi
Niam txiv/Me nyuam & Cov pib yuav mus kawm ntawv $48
Theem 1-6 $48
Tus Laus $50
Goodman Pool Waves Pawg Ua Luam Dej $150
Goodman Pool Waves Pawg Dhia Dej $150
Goodman Waves Pawg Ua Luam Dej & Dhia Dej $245

Hmong

Subscribe to Email List

Subscribe to the Madison Parks Goodman Pool email list:

By participating on this list the Wisconsin Public Records Laws may subject your email address to disclosure to third parties. By selecting "Yes" you are requesting that we treat your email address that you have provided to this list as confidential and you are also stating that you would not participate in this service if the City is obligated to release your email address to such third party requesters.

You can also get Goodman Pool & other Parks Updates by finding us on Facebook and Twitter.