Skip to main content

Sijhawm thiab Nqi Them

Sijhawm Qhib

Sijhawm Pub Uasi Luam Dej

 • Monday - Thursday, 1:00 pm - 5:45 pm
 • Friday, 12:00 pm - 7:00 pm
 • Saturday - Sunday, 12:00 pm - 7:00 pm
Ceebtoom:
 • Yuav muaj ob 15 feeb sov txhua hnub (Two 15 minute safety breaks each day).
 • Cov sij hawm yuav hloov pauv vim huab cua thiab/los yog nyob ntawm pistsawg tus neeg tuaj koom. Kev ceeb toom tau muab tso rau ntawm qhov homepage.
Cov Hnub Luam Dej Pauv Lossis Hloov (vim Dive lossis Swim Meets; cov xuab moos mas li qhia paub tom ntej)
 • June 17, 24, 25 thiab July 8

Cov Hnub Chaw Uasi Luam Dej Kaw

Goodman Chaw Uasi Luam Dej yuav muaj qhov All-City Dive Sib Tw thaum July. Cov nub qhia no chaw uasi luam dej yuav raug kaw rau txhua yam kev luam dej uasi.

 • Sunday, July 24
 • Monday, July 25
 • Tuesday, July 26
 • Wednesday, July 27 (yog tias los nag)
Thaum cov nub no, yog tias koj muaj qhov Goodman Uasi Luam Dej season pib, koj mus tau rau lwm cov chaw uasi luam dej hauv nroog thiab yuavtsum nqa koj daim season pib qhia rau lawv pom koj thiaj tsis tau them. Ua ntej koj tuaj, thov saib cov chaw uasi luam dej kevcai pub pestsawg tus neeg uasi luam dej. Saib ntawm no rau cov chaw uasi luam dej hauv nroog Local Participating Pools.

Sijhawm Rau Luam Dej Lap (Lap Swim)

Tsuas pub siv ntev li 30 feeb xwb, rau ib tug neeg, raws li nyob ntawm pis tsawg tus neeg xav sib lap luam dej.

 • Monday - Friday: 6:00 - 8:00 am
 • Saturday - Sunday: 8:00 - 11:30 am

Uasi Luam Dej Rau Menyuam Yaus

Lub sijhawm no yog teem uasi luam dej rau cov menyuam yaus ua muaj 10 xyoo rov hauv xwb kom cov niam thiab txiv/lossis tus saib menyuam thiaj tso siab coj lawv cov menyuam tuaj luam dej uasi vim tsis muaj cov neeg laus tshaj 10 xyoo rov sauv luam dej thaum lub sijhawm no. Cov niam thiab txiv lossis tus neeg saib menyuam yuav tsum nrog nyob thiab saib yus tus menyuam txhua lub sijhawm

 • Friday - Sunday: 8:00 - 11:30 am

Tsis Muaj Luam Dej Lap thiab Uasi Luam Dej Rau Menyuam Yaus Thaum Cov Nub Nov

 • Friday, June 10 (uasi luam dej qhib thaum 12pm)
 • Saturday, June 18 (vim muaj Dive thiab Swim Meets)
 • Saturday, June 25 (vim muaj Dive thiab Swim Meets)
 • Saturday, July 9 (vim muaj Dive thiab Swim Meets)
 • Sunday - Tuesday, July 24-26 (vim muaj All-City Dive), Wednesday, July 27 (yog tias los nag)


Nqi Them

Tus Nqi Them Rau Ib Xyoo (Season Pass)

Pis Tsawg Tus Neeg & Nub Nyoog Cov Neeg Nyob Nroog Madison Cov Neeg Tsis Nyob Nroog Madison
Tsev Neeg uas muaj 6 tus neeg thiab tsawg zog $185 $310
Ntxiv ib tug neeg $30 $30
Hnub Nyoog 19-61 $85 $115
Menyuam Yaus & Cov Hluas 1-18 xyoo $60 $60
Neeg Laus 62 xyoo rov sauv $65 $105

Uasi Luam Dej (Recreation Swim)

Pis Tsawg Tus Neeg & Nub Nyoog Cov Neeg Nyob Nroog Madison Cov Neeg Tsis Nyob Nroog Madison
Hnub Nyoog 19-61 $6 $6
Menyuam Yaus & Cov Hluas 1-18 xyoo $3 $4
Neeg Laus 62 xyoo rov sauv $4 $5

Luam Dej Lap (Lap Swim)

Hom Luam Dej Nqi
Luam Dej Lap (Lap Swim) $6
CYog tias koj them tus nqi them rau ib xyoo, luam dej sib tw qhov nqi twb suav rau nrog tus nqi them rau ib xyoo.

Kawm Luam Dej & Dive Team Nqi

Hom Ntaub Ntawv Nqi
Goodman Pool Waves Swim Team $180
Goodman Pool Waves Dive Team $180
Goodman Waves Swim & Dive Team $275

Kev Them Pib Uasi Luam Dej

Them li cas:
 1. Them Online
 2. Them tim Chaw Luam Dej Goodman, qhib txhua nub nyob ntawm seb huab cua puas zoo.
 3. Hu xovtooj (608) 264-9292 them credit card.
 4. Ntawv thov nyiaj them pib rau thaum sijhawm uasi luam dej thiab rau Waves Swim thiab Dive Team
Yog koj xav paub ntxiv thiab sau npe luam dej: Season Pib lossis them nqi rau ib xyoo pib tom qab June 10, thaum chaw uasi luam dej qhib rau caij luam dej.