Cov Sij Hawm & Cov Nqi

Goodman Pool Cov Caij Ua Hauj Lwm

Thov mus saib rau sab nraum qab rau cov sij hawm tam sim no.


Goodman Pool Cov Nqi

Cov hau kev yuav kev nkag mus los sis cov kev kawm paub:

Kev Nkag Mus

Hom Htaub Ntawv Tus Neeg Zej Zos Tsis Yog Tus Neeg Nyob Hauv Zej Zos
Tsev Neeg Muaj txog 6 leej neeg $185 $310
Txhua tus tswv cuab muaj ntxiv hauva tsev neeg $30 $30
Cov Neeg Loj Hnub Nyoog Hnub 19-61 xyoos $85 $110
Cov tub ntxhais jluas, hnub nyoog 1-18 xyoo $60 $65
Cov Neeg Laus Muaj 62 xyoos & siab dua $65 $100

Kev Ua Luam Dej So Ua Si

Hom Ntaub Ntawv Tus Neeg Zej Zos Tsis Yog Tus Neeg Nyob Hauv Zej Zos
Cov Neeg Loj Hnub Nyoog 19-61 xyoos $5 $6
Cov tub ntxhais hluas, hnub nyoog 1-18 xyoo $3 $4

Cov Neeg Laus Muaj 62 syoos & siab dua

$4 $5

Kev Ua Luam Dej Siv Ceg

Hom Ntaub Ntawv Tus Nqi
Kev Ua Luam Dej Siv Ceg Thaum Sawv Ntxov Txhua Hnub $6
Kev Ua Luam Dej Siv Ceg Thaum Tsaus Ntuj Txhua Hnub $6
Cov kev nkag mus muaj xws li kev mus ua luam dej siv ceg.

Kev Kawm Paub Kev Ua Luam Dej thiab Pab Pawg Ua Luam Dej Thiab Dhia Dej

Hom Ntaub Ntawv Tus Nqi
Niam thiab Txiv/Tus Me Nyuam & Tsev Kawm Ntawv Me Nyuam Yaus $50
Theem 1-6 $50
Neeg Loj $50
Goodman Pool Pab Pawg Ua Luam Dej Thaum Dej Foo $180
Goodman Pool Pab Pawg Dhia Dej Thaum Dej Foo $180
Goodman Pool Pab Pawg Ua Luam Dej & Dhia Dej Thaum Dej Foo $275
Tsab Ntawv Pov Thawj Rau Tus Neeg Saib Xyuas Cov Neeg Da Dej $250

Cov Dej Siv Cua Auv Xis Ntsees Rau Cov Neeg

Hom Ntaub Ntawv Tus Nqi
Tus Neeg Zej Zos & Tus Neeg Tsis Nyob Hauv Hauv Zej Zos: Kev Tuaj Mus nkag kawm Txhua Hnub $8/ib chav
Tus Neeg Zej Zos & Tus Neeg Tsis Nyob Hauv Zej Zos: Kev Kawm Tau 10 Chav Txhua Hnub $65