Hmong

Goodman Pool Cov Nqi - 2017

Ib cim ntuj sov rau tsev neeg muaj kev lom zem

Cov Pib Siv Raws Ib Cim Caij Ntuj

Pawg Neeg Nyob Hauv Zos Neeg Tsis Nyob Hauv Zos
Tsev Neeg Txog 6 tus neeg $185 $310
Ib tug neeg twg hauv tsev neeg ntxiv $30 $30
Neeg Laus Hnub Nyoog 19-61 $80 $110
Cov Me Nyuam Yaus, hnub nyoog 1-18 $55 $55
Cov Laus Hnub Nyoog 62 & rov saud $65 $100

Ua Luam Dej Ua Si

Pawg Neeg Nyob Hauv Zos Neeg Tsis Nyob Hauv Zos
Neeg Laus Hnub Nyoog 19-61 $5.00 $6.00
Cov Me Nyuam Yaus, hnub nyoog 1-18 $3.00 $4.00
Cov Laus Hnub Nyoog 62 & rov saud $4.00 $5.00

Ua Luam Dej Ib Ncig

Pawg Tus Nqi
Kev Ua Luam Dej Ib Ncig Txhua Tag Kis $6.00
Kev Ua Luam Dej Ib Ncig Txhua Hmo $5.00
Cov pib siv raws ib cim caij ntuj muaj qhov ua luam dej ib ncig

Cov Nqi Kawm Ua Luam Dej

Pawg Tus Nqi
Niam Txiv/Me Nyuam & Cov Pib Yuav Mus Kawm Ntawv $45
Theem 1-6 $45
Neeg Laus $50
Goodman Pool Pawg Neeg Ua Luam Dej Hauv Cov Nthwv Dej Rau Npe Ntxov (txog Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 15) $190
Rau Npe Lig (tom qab Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 15) $200
Daim Ntawv Kawm Tiav Ua Ib Tug Neeg Saib Xyuas Neeg Da Dej $250

Sij Hawm Qhib Ua Si thiab Ua Luam Dej Ib Ncig

Hnub Zwj Kuab (Friday), Lub Rau Hli Ntuj Tim 9 yog pib lub caij qhib rau 2017 - mam ntsib koj rau ntawm pas dej!

Lub Caij Da Dej Ua Si
Zwj Kuab (Friday), Lub Rau Hli Ntuj Tim 10 txog Zwj Hli (Monday), Lub Cuaj Hli Ntuj Tim 5

Cov Hnub Cov Sij Hawm
Zwj Hli (Monday) thiab Zwj Feej (Wednesday) 1:00 txog 6:00 tsaus ntuj
Zwj Quag (Tuesday), Zwj Teeb (Thursday), thiab Zwj Kuab (Friday) 1:00 txog 8:00 tsaus ntuj
Zwj Cag (Saturday) 12:15 txog 7:00 tsaus ntuj
Zwj Hnub (Sunday) 12:00 tav su txog 7:00 tsaus ntuj
  • Yuav muaj so ob zaug 15-feeb los xyuas txog kev nyab xeeb.
  • Cov sij hawm qhib yuav sib txawv, uas tsis qhia ua ntej, vim muaj kev pauv hloov hauv huab cua, qhov neeg tuaj coob tsawg thiab cov sij hawm hnub tawm.

Cov Sij Hawm Qhib Ntawm Pas Dej Uas Tau Hloov Lawm rau cov hnub tim uas tau sau tseg nram qab no.

  • Zwj Teeb (Thursday), Lub Cuaj Hli Ntuj Tim 1 txog Zwj Kuab (Friday), Lub Cuaj Hli Ntuj Tim 2:
    3:00 tsaus ntuj txog 8:00 tsaus ntuj
  • Zwj Hli (Monday), Lub Cuaj Hli Ntuj Tim 5, Labor Day:
    12:00 tav su txog 7:00 tsaus ntuj

Lub Caij Ua Luam Dej Ib Ncig
Zwj Hli (Monday), Lub Rau Hli Ntuj Tim 13 txog Zwj Kuab (Friday), Lub Yim Hli Ntuj Tim 26

Cov Hnub Cov Sij Hawm
Zwj Hli (Monday) txog Zwj Kuab (Friday) yav sawv ntxov 6:00 txog 9:00 sawv ntxov
Zwj Hli (Monday) txog Zwj Kuab (Friday) yav tsaus ntuj 4:45 txog 6:00 tsaus ntuj
Zwj Cag (Saturday) yav sawv ntxov 4:45 txog 6:00 tsaus ntuj
  • Tag nrho cov sij hawm ua luam dej ib ncig tej zaum yuav hloov mus los thaum lub sij hawm qhib pas dej.
  • Kev Ua Luam Dej Ib Ncig mas tsuas pub ua rau 2 txoj kab xwb.
LUS CIM: Tsis pub ua luam dej ib ncig thaum Lub Xya Hli Ntuj Tim 4, 16, 23.

Hmong

Subscribe to Email List

Subscribe to the Madison Parks Goodman Pool email list:

By participating on this list the Wisconsin Public Records Laws may subject your email address to disclosure to third parties. By selecting "Yes" you are requesting that we treat your email address that you have provided to this list as confidential and you are also stating that you would not participate in this service if the City is obligated to release your email address to such third party requesters.

You can also get Goodman Pool & other Parks Updates by finding us on Facebook and Twitter.