Cov Chav Kawm thiab Cov Kev Pab Cuam

Clav Kawm Ua Luam Dej

Goodman Pool muaj qhia ua luam dej rau txhua lub hnub nyoog thiab peev xwm.Cov kev txawj ua luam dej hauv txhua qib theem nce zuj zus thaum cov neeg ua luam dej paub thiab muaj peev xwm zuj zus.Tej zaum tus neeg ua luam dej yuav nyob rau hauv ib qib theem twg mus ntau zaus kom txawj thiab swm cov dej tuaj.

Cov neeg ua hauj lwm tom Goodman Pool muaj kev ruaj siab los muab qhov zoo tshaj thiab kom muaj kev nyab xeeb.

 1. Cov Chav Kawm Ua Luam Dej muaj 8 chav kawm.Zwj Hli (Monday) txog Zwj Teeb (Thursday) mus ob as thiv los sis rau cov Zwj Cag (Saturday) ib zaug ib as thiv mus 8 as thiv los sis Zwj Hli (Monday) thiab Zwj Feej (Wednesday) tsaus ntuj mus 4 as thiv.
 2. Niam Txiv/Me Nyuam, Me Nyuam Tab Tom Pib Mus Kawm Ntawv thiab Theem 1 thiab 2 yog 30 feeb; tag nrho lwm cov chav yog 40 feeb.
 3. Ua kom tso tau koj tus me nyuam rau hauv theem ua luam dej uas yog thov saib kom zoo zoo hauv qhov piav qhia txog chav kawm.Yog tias koj tsis paub tseeb txog seb yuav tso rau chav twg, hu rau 264-9292.
 4. Muaj chav hloov khaub ncaws rau tsev neeg.
 5. Cov me nyuam uas tsis tau paub mus siv chav dej yuav tsum tau hnav cov pawj rau thaum da dej. Muaj cov pawj rau thaum da dej muag ntawm qhov chaw muag khoom.
 6. Ua kom tso siab tau txog koj tus me nyuam kev nyab xeeb, thov qhia rau peb paub yog tias lawv muaj ib tug mob los sis xav tau lwm cov kev pab.
 7. Thaum koom rau hauv cov chav kawm ua luam dej ntawm Goodman Pool, koj lees tias yuav siv tau koj tus me nyuam daim duab uas cov neeg ua hauj lwm hauv City Parks tau yees coj mus tso rau hauv cov ntawv luam tawm yav tom ntej no, nrog rau qhov tso rau hauv qhov chaw sawv daws tuaj saib, cov ntawv luam tawm, cov ntaub ntawv tshaj tawm, cov ntawv qhia, lwm yam zoo li no. Kuv lees tias Lub Nroog yog tus tswv ntawm cov duab no thiab yuav siv li cas los tau uas nws xwm yeem nrog Koog Xyuas Txog Tiaj Ua Si cov hom phiaj.Yog tias koj tsis xav kom yees koj tus me nyuam li duab, thov qhia rau koj tus me nyuam tus kws qhia. 
Rau Npe hauv Online Rau Chav Kawm Ua Luam Dej

Thov nyiaj pab (ib txoj ntawm ob txoj kev no):
- Mus rub Daim Ntawv Thov Nyiaj Pab / Daim Ntawv Thov Nyiaj Pab, ua raws li cov lus qhia xa hauv daim ntawv
LOS SIS
Rau Npe Thov Nyiaj Pab Hauv Online: tshawb "scholarship"

Thim Nyiaj

 • Yuav thim nyiaj tag nrho rov qab yog tias Goodman Pool tshem tawm ib chav kawm.
 • Yog tias koj tsis tuaj, tej zaum yuav tsis thim nyiaj rov.

Muaj lus nug txog Goodman Pool Cov Chav Kawm Ua Luam Dej, hu rau 264-9292 los sis email, goodmanpool@cityofmadison.com.


Piav Qhia Txog Chav Kawm

Chav Yuav Tsum Tau Muaj Lus Piav Qhia

Niam Txiv/Me Nyuam
6 hli-3 xyoos

Yuav tsum tau muaj ib tug laus nrog ib tug me nyuam. Chav rau niam txiv/me nyuam yog tsim los qhia rau niam txiv thiab tus me nyuam kom txawj ua luam dej thiab kawm txog kev nyab xeeb thiab kev sib pab thaum nyob hauv dej.Kev qhia yog qhia txog kev pib ua luam dej los ntawm kev siv suab paj nruag, kev ua si thiab lwm cov dej num.(30 feeb)

Ua ntej pib kawm ntawv

Hnub nyoog 3-5 xyoos
Cov me nyuam yuav tsum npaj koom tes hauv ib pab pawg lawv tus kheej.

Chav no yog rau cov me nyuam ua luam dej uas yau uas npaj tau mus pib koom rau hauv chav uas tsis tas yuav niam txiv nrog.Cov tub ntxhais kawm yuav kawm txog dej, cov kev pib ua luam dej nrog kev pab, thiab kev nyab xeeb hauv cov dej.Xav kom rov qab kawm chav no kom txog thaum tus me nyuam ua luam dej ntawd muaj hnub nyoog txaus mus kawm rau chav qhia Theem 1.(30 feeb)

Theem 1
Qhia Txog Kev Ua Luam Dej

Yuav tsum muaj 5 xyoos los sis hlob dua ntawd. Cov me nyuam yuav tsum tau npaj koom tes tau lawv tus kheej.

Theem 1 yog tsim los qhia rau cov tub ntxhais kawm kom nws xis cov dej thiab los qhia rau lawv txog thawj txoj kev ua luam dej thaum uas muaj kev pab.Cov tub ntxhais kawm yuav xyaum siv txhais caj npab thiab txhais ceg los ua luam dej, muab lawv lub taub hau mus raus dej, tso pa thaum nyob hauv qab thus dej, ntab thiab cov kev nyab xeeb thaum nyob hauv dej.(30 feeb)

Theem 2
Kev Pib Ua Luam Dej

Dhau Theem 1 Cov me nyuam nyob hauv Theem 2 yuav xyaum cov kev ua luam dej uas kawm tau hauv Theem 1 kom txog thaum uas lawv ua luam dej tau yam uas tsis yuav kev pab los ntawm qhov tsuj hauv qab thus dej los sis cov khoom pab ua kom ntab.Yuav siv txhais caj npab thiab txhais ceg los ua ke kom ntab tau thiab txav tau kom thiaj li ua tau luam dej uas siv txhais caj npab nquam mus nrog rau nquam rov qab.(40 feeb)

Theem 3
Pib Ntxuaj (Stroke Development)

Dhau Theem 2 Chav kawm no txhab ntxiv rau cov kev kawm ua luam dej thiab pab cob qhia ntxiv kom xyaum tau lub ntab, kev tswj pa, thiab ua luam dej thawb mus thiab ua luam dej thawb rov qab.Yuav qhia txog kev dhia dej, lub ncaws dolphin thiab lub ua luam dej ntxeev tiaj.(40 feeb)

Theem 4
Ua Lub Ntxuag Ua Luam Dej Kom Zoo Zog Tuaj (Stroke Improvement)

Dhau Theem 3 - YUAV TSUM swm cov dej tob tob. Theem 4 yog tsim los pab cov neeg ua luam dej kom nws ua luam dej li qhov tau kawm hauv Theem 3 ntawd kom zoo zog uas yuav pab kom nws muaj zog ua lub thawb mus thiab thawb los thiab pib ua lub li tus npauj npaim (butterfly) thiab lub nthuav ntawm hauv siab mus (breast stroke).Cov tub ntxhais kawm tseem yuav ua kom lawv swm cov dej tob.(40 feeb)

Theem 5
Kho Kev Ntxuaj Ua Luam Dej Kom Zoo Zog (Stroke Refinement)

Dhau Theem 4 Cov me nyuam nyob hauv Theem 5 yuav kawm ntxiv txog kev ntxuaj txhais caj npab kom ua tau luam dej sib txig, kho thiab pab kom nws muaj zog ua lub thawb mus thiab thawb los, txuaj txhais caj npab ua luam dej rov qab, ua luam dej mus, lub nthuav ntawm hauv siab mus (breast stroke), ua li tus npauj npaim (butterfly) thiab ua lub tig ua ntsais.Tseem yuav qhia txog kev ua luam dej kom lub cev muaj zog thiab.(40 feeb)
Tus Laus Uas Pib Kawm Ua Luam Dej Hnub nyoog 13 xyoos rov saud Cov laus uas pib kawm ua luam dej yuav kawm kom swm cov dej uas muaj xws li; nkag thiab tawm hauv dej, txav hauv cov dej, ntab, nkaum hauv dej, tso pa hauv qab thus dej thiab xyaum siv txhais caj npab thiab txhais ceg ua luam dej.Yuav ua ntau cov kev kawm uas siv sab phab ntsab, cov twj pab kom ntab los sis tus kws qhia los pab.Chav qhia no tseem yuav tsom rau txoj kev pib siv tes taw ua luam dej, xyaum ua luam dej thiab ua luam dej hauv cov dej tob, thiab kom muaj zog ua luam dej.Chav no tsis yog ib qho chaw los tawm suab txog txoj kev ua luam dej rau cov neeg uas twb txawj txawj ua luam dej lawm.(40 feeb)
The Goodman Waves Pawg Ua Luam Dej
 • Hnub nyoog 5-18 xyoo
 • Cov neeg ua luam dej yuav tsum tau ua luam dej tau hauv lub pas dej uas ntev 25-meter yam uas tsis yuav kev pab dab tsi.

The Goodman Waves yog ib pawg neeg ua luam dej sib tw uas yuav koom rau hauv All City Swim Meet.Yuav muaj xyaum 5 hnub hauv ib as thiv thiab cov kev sib tw ua luam dej mas feem ntau muaj nyob rau hnub Zwj Cag (Saturday) sawv ntxov.

The Goodman Waves Pawg Dhia Dej

 • Hnub nyoog 5-18 xyoo
 • Cov neeg ua luam dej yuav tsum tau swm cov dej uas tob yam tsawg 12-feet thiab ua luam dej kom ntev li lub pas dej uas yog 25-meter yam uas tsis yuav kev pab
The Goodman Waves yog ib pawg neeg dhia dej sib tw uas yuav koom rau hauv All City Dive Meet.Yuav muaj xyaum 5 hnub hauv ib as thiv thiab cov kev sib tw dhia dej mas feem ntau muaj nyob rau hnub Zwj Kuab (Friday) tsaus ntuj.
American Red Cross Chav Kawm Ua Tus Neeg Saib Xyuas Neeg Da Dej (Lifeguard Class) Yuav tsum tau muaj hnub nyoog 16 xyoo Chav no yog American Red Cross Chav Kawm Ua Tus Neeg Saib Xyuas Neeg Da Dej uas niaj zaus muaj thaum lub caij ntuj sov.
Siv Cua Ntsws hauv Dej (Water Aerobics) Hnub nyoog 18 xyoo rov saud Chav no yog tsim rau cov laus tsis hais txawj luam dej npaum cas los maj mam ua kom ib ce muaj zog.

Hmong

Subscribe to Email List

Subscribe to the Madison Parks Goodman Pool email list:

By participating on this list the Wisconsin Public Records Laws may subject your email address to disclosure to third parties. By selecting "Yes" you are requesting that we treat your email address that you have provided to this list as confidential and you are also stating that you would not participate in this service if the City is obligated to release your email address to such third party requesters.

You can also get Goodman Pool & other Parks Updates by finding us on Facebook and Twitter.