Cov Chav Kawm Ua Luam Dej

Tam sim no Goodman Pool tab tom txais neeg rau npe kawm ua luam dej rau thaum lub caij ntuj sov. Goodman Pool zoo siab qhib chav kawm ua luam dej los pab cov neeg ua luam dej tsis hais muaj pes tsawg xyoo thiab tsis hais txawj npaum cas kom lawv paub ua luam dej thiab paub txog kev nyab xeeb hauv dej.

Cov txuj ci hauv txhua theem yuav maj mam nce qib thaum cov neeg ua luam dej paub thiab txawj zuj zus. Nws yog ib qho uas niaj hnub pom tias cov neeg ua luam dej yuav nyob rau ib theem twg mus ntau chav qhia ua ntej yuav kawm tiav hlo. Cov neeg ua luam dej nyias yeej kawm ua luam dej sib txawv nyias thiab qhov ua kom swm cov dej ntawd mas nyias siv nyias sij hawm kom swm. Cov neeg ua hauj lwm tom Goodman Pool muaj kev ruaj siab los muab qhov zoo tshaj thiab kom muaj kev nyab xeeb.

  1. Cov Chav Kawm Ua Luam Dej muaj 8 chav kawm. Zwj Hli (Monday) txog Zwj Teeb (Thursday) mus ob as thiv los sis rau cov Zwj Cag (Saturday) ib zaug ib as thiv mus 8 as thiv los sis Zwj Hli (Monday) thiab Zwj Feej (Wednesday) tsaus ntuj mus 4 as thiv.
  2. Niam Txiv/Me Nyuam, Me Nyuam Tab Tom Pib Mus Kawm Ntawv thiab Theem 1 yog 30 feeb; tag nrho lwm cov chav yog 40 feeb.
  3. Ua kom tso tau koj tus me nyuam rau hauv theem ua luam dej uas yog thov saib qhov piav qhia txog chav kawm kom zoo zoo. Yog tias koj tsis paub tseeb txog seb yuav tso rau chav twg, hu rau 264-9292.
  4. Yuav kom txhua tus kaj siab, cov me nyuam uas muaj 5 xyoos rov saud yuav tsum tau siv chav hloov khaub ncaws uas rau cov zoo li nws. Muaj chav hloov khaub ncaws rau tsev neeg.
  5. Cov me nyuam uas tsis tau paub mus siv chav dej yuav tsum tau hnav cov pawj rau thaum da dej. Muaj cov pawj rau thaum da dej muag ntawm qhov chaw muag khoom.
  6. Ua kom tso siab tau txog koj tus me nyuam kev nyab xeeb, thov qhia rau peb paub yog tias lawv muaj ib tug mob los sis xav tau lwm cov kev pab.
  7. Thaum koom rau hauv cov chav kawm ua luam dej ntawm Goodman Pool, koj lees tias yuav siv tau koj tus me nyuam daim duab uas cov neeg ua hauj lwm hauv City Parks tau yees coj mus tso rau hauv cov ntawv luam tawm yav tom ntej no, nrog rau qhov tso rau hauv qhov chaw sawv daws tuaj saib, cov ntawv luam tawm, cov ntaub ntawv tshaj tawm, cov ntawv qhia, lwm yam zoo li no. Kuv lees tias Lub Nroog yog tus tswv ntawm cov duab no thiab yuav siv li cas los tau uas nws xwm yeem nrog Koog Xyuas Txog Tiaj Ua Si cov hom phiaj. Yog tias koj tsis xav kom yees koj tus me nyuam li duab, thov qhia rau koj tus me nyuam tus kws qhia.

Thim Nyiaj

Yuav thim nyiaj tag nrho rov qab yog tias Goodman Pool tshem tawm ib chav kawm.

Yuav txiav tawm $10 ua tus nqi khiav ntaub ntawv rau tag nrho lwm cov laj thawj.

Muaj lus nug txog Goodman Pool Chav Kawm Ua Luam Dej, hu rau 264-9292 los sis email, goodmanpool@cityofmadison.com.

Precios:

Cov Kev Pab Cuam/Chav Kawm Ua Luam Dej Rau Cov Me Nyuam Me
Niam Txiv/Me Nyuam Cov Chav $45
Cov Chav Rau Cov Me Nyuam Pib Mus Kawm Ntawv $45
Theem 1-6 $45
Goodman Pool Pawg Neeg Ua Luam Dej Ntawm Cov Nthwv Dej $185
Cov Kev Pab Cuam/Chav Kawm Ua Luam Dej Rau Cov Neeg Laus
Cov Chav Qhia Pib Ua Luam Dej Rau Cov Neeg Laus $50
Kev Pab Cuam Rau Kev Luam Dej Rau Cov Tshaj Lij $60/ib cim caij ntuj

Hmong

Subscribe to Email List

Subscribe to the Madison Parks Goodman Pool email list:

By participating on this list the Wisconsin Public Records Laws may subject your email address to disclosure to third parties. By selecting "Yes" you are requesting that we treat your email address that you have provided to this list as confidential and you are also stating that you would not participate in this service if the City is obligated to release your email address to such third party requesters.

You can also get Goodman Pool & other Parks Updates by finding us on Facebook and Twitter.