Cov Chav & Cov Txheej Txheem Pab Cuam

Cov Kev Kawm Kev Ua Luam Dej

Lub Chaw Qhib Ua Luam Dej Goodman Pool muab cov kev kawm kev ua luam dej rau txhuam theem hnub nyoog thiab kev muaj peev xwm. Cov kev txawj nyob rau hauv txhua theem yuav kawm mus ntxiv zuj zus thaum cov kws ua luam dej muaj kev paub thiab peev xwm tuaj. Ib tug kws ua luam dej twg yuav tau nyob rau hauv ib theem twg rau ntau cov kev kawm paub kom tau cov kev txawj raws kev qhia thiab cov theem uas ua kom tau zoo nyob rau hauv sij hawm muaj dej ntau tuaj.

Lub Chaw Qhib Ua Luam Dej Goodman Pool cog lus tau rau kev ua tau zoo thiab kev nyab xeeb.

 1. Cov kev kawm paub kev ua luam dej muaj ncua kawm txog 8 chav kawm. Hnub Monday - Thursday sij hawm ob lim piam los sis Hnub Saturday kawm ib zaug rau ib lim piam txog sij hawm 8 lub lim piam los sis cov hmo ntuj hnub Monday thiab Wednesday sij hawm 4 lub lim piam.
 2. Niam thiab Txiv/Tus Me Nyuam, Tsev Kawm Ntawv Me Nyuam Yaus thiab Theem 1 thiab 2 yog 30 feeb; tag nrho lwm chav yog 40 feeb.
 3. Txhawm rau kom ntseeg tau tias tau muab koj tus me nyuam tso tau rau theem haum nyob rau theem kawm ua luam dej thov ua tib zoo tshab xyuas dua cov lus piav qhia txog chav kawm. Yog hais tias koj tsis paub meej txog kev tso rau, hu tau rau 264-9292 los sis email rau goodmanpool@cityofmadison.com.
 4. Muaj cov chav hloov pauv rau tsev neeg.
 5. Cov me nyuam yaus uas tsis tau cob qhia kev nkag chav dej yuav tsum tau hnav daim pawm ua luam dej. Cov pawm hnav ua luam dej muaj muag nyob rau lub rooj txais tos los sis cheeb tsham chaw ua luam dej.
 6. Txhawm rau ua kom paub tseeb tias nej cov me nyuam muaj kev nyab xeeb, thov qhia rau peb paub seb lawv puas muaj mob dab tsi los sis lwm yam kev xav tau.
 7. Kev koom nrog rau kev kawm paub txog kev ua luam dej nyob rau ntawm Goodman Pool, kom koj lees paub tias koj tus me nyuam yuav raug yees ib daim duab los ntawm City Parks Cov Neeg Ua Hauj Lwm rau kev tshaj tawm yav pem suab, suav nrog rau qhov chaw tshaj xov xwm tawm, kev tso tawm rau ntaub ntawv, tso rau cov ntaub ntawv ntsig txog kev txhawb kev kawm paub, cov kev luam ntaub ntawv tawm, thiab lwm yam. Kuv pom zoo tias City muaj kev ua tus tswv ntawm cov duab no thiab tej zaum yuav siv lawv rau txhua lub hom phiaj raug raws li Park Division cov hom phiaj. Yog hais tias koj tsis xav kom koj tus me nyuam raug yees duab, thov qhia rau koj tus me nyuam tus xib fwb qhia paub.
Kev Sau Npe Hauv Online Rau Kev Kawm Paub Kev Ua Luam Dej

Kev tau txais nyiaj pab rau kev kawm, ua ntawv thov haub online los sis xa ntawv tuaj

 • Ua kom tiav daim ntawv thov online los ntawm kev koom rau cov npe tso tos
Kev Sau Npe Thov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Hauv Online: mus tshawb nrhiav rau "scholarship"

LOS SIS

Chaw Xa Ntawv:
Madison Parks
Xa mus rau: Tus Tuav Txoj Hauj Lwm Kev Muab Nyiaj Pab Rau Kev Kawm
210 Martin Luther King Jr. Blvd., Room 104
Madison, WI 53703
Email:
goodmanpool@cityofmadison.com

Kev Thim Nyiaj Rov Qab

 • Yuav thim tag nrho cov nyiaj rov qab yog hais tias Goodman Pool tso tseg chav kawm.
 • Yog hais tias koj tsis koom, tej zaum yuav tsis muaj kev thim nyiaj rov qab.

Cov Lus Nug hais txog Goodman Pool Cov Kev Kawm Paub Kev Ua Luam Dej, hu rau 264-9292 los sis sau email, goodmanpool@cityofmadison.com.


Cov Lus Piav Qhia Txog Chav Kawm

Chav Kawn Cov Kev Xav Tau Kev Piav Qhia

Niam thiab Txiv/Tus Me Nyuam
6 hli-3 xyoos

Yuav tsum muaj ib tug neeg loj uas koom kawm txuam rau ib tug me nyuam yaus. Niam thiab txiv/tus me nyuam chav kawm yuav raug taum qauv taw qhia rau tag nrho ob tug xws li niam thiab txiv thiab tus me nyuam hais txog kev txawj ntawm kev nyab xeeb rau kev ua luam dej thiab dej kom muaj lub hwv tsam nyab xeeb thiab pab txhawb tau. Yuav muab kev cob qhia rau cov muaj kev txawj theem yooj yim los ntawm kev mloog ua nkauj, game thiab lwm yam hauj lwm. (30 feeb)

Tsev Kawm Ntawv Me Nyuam Yaus

Hnub nyoog 3-5 xyoos
Cov me nyuam yuav tsum npaj kom txhij rau kev koom nrog rau pab pawg uas teeb tsa los ntawm lawv tus kheej.

Chav no yog ua rau cov kws ua luam dej hluas dua uas npaj txhij rau kev pib koom rau hauv chav kawm uas tsis muaj niam thiab txiv. Cov me nyuam kawm yuav kawm paub kev nkag rau hauv dej, cov kev txawj rau kev ua luam dej nrog rau kev pab txhawb xub pib, thiab kev nyab xeeb hauv dej. Kev kawm ntau zaus ntawm chav no yuav tau txais kev txhawb siab kom txog thaum tus kws ua luam dej loj txaus rau chav Theem 1. (30 feeb)

Theem 1
Kev Tsom Qhia rau Cov Kev Txawj Luam Dej

Yuav tsum muaj 5 xyoo los sis loj dua. Cov me nyuam yuav tsum npaj kom txhij rau kev koom nrog ntawm lawv tus kheej.

Theem 1 yog tawm qauv rau kev qhia cov me nyuam kawm kom swm nyob hauv dej thiab qhia lawv txog thawj cov kev txawj kev ua luam dej thaum tshoom kom ntab tau. Cov me nyuam kawm yuav tau xyaum kev siv caj npab thiab kav ceg rau kev ua luam dej, kev ploj tob hau, kev tso pa hauv qab thu dej, kev ua kom ntaub thiab kev txawj rau kev nyab xeeb hauv nruab dej. (30 feeb)

Theem 2
Kev Txawj Hauv Nruab Dej Qhov Pib

Kev Ua Tau Theem 1 Cov me nyuam kawm rau Theem 2 yuav xyaum txuas ntxiv mus rau cov kev txawm uas tau kawm nyob rau Theem 1 kom txog rau thaum lawv muaj peev xwm ua tau yam tsis tos kev pab thaum nyob qab thus hauv lub pas dej los sis kev ntab los ntawm cuab yeej pab. Kev hus ntawm txhais caj npab thiab txhais ceg uas nrhab yuav muab sib hus los ua ke kom ntab thiab vuag kom ntab txhawm rau kev ua kom tau luam dej uas siv kev vuag los ua ke tsis hais thaum ua luam dej khwb rwg los kuj ib yam li ua luam dej ntxeev tiaj. (40 feeb)

Theem 3
Kev Txhim Kho Kev Tshoom Kom Ntab

Kev Ua Tau Theem 2 Chav kawm no tsim los rau cov kev txawj uas pib thiab muab kev xyaum qhia ntxiv txhawm rau txhim kho kev ua kom ntab, kev tswj kev ua pa, thiab kev ua luam dej khwb rwg los sis ua luam dej ntxeev tiaj. Kev ua luam dej daj, kev tuam dej li ntses dolphin thiab kev ua luam dej ntxeev nrob qaum yuav raug muab los qhia. (40 feeb)

Theem 4
Kev Txhim Kho Kev Vuag Dej

Kev Ua Tau Theem 3 - YUAV TSUM yoog tau cev hauv qhov dej tob. Theem 4 yog tsim qauv los pab cov kws ua luam dej uas yog tsim rau cov kev vuag ua luam dej uas tau kawm paub nyob rau hauv Theem 3 rau kev tsom rau kev ntxeem ua luam dej thiab kev pib ua kom xyaum tau zoo rau kev vuag thaj luam dej vuag li npauj npaim thiab kev hus dej sab xub ntiag. Cov me nyuam kawm kuj tseem yuav tau ua hauj lwm rau lawv qhov kev ua kom yoog tau hauv qhov dej tob. (40 feeb)

Theem 5
Kev Xyaum Kho Kev Vuag Dej

Kev Ua Tau Theem 4 Cov me nyuam kawm nyob rau Theem 5 yuav ua hauj lwm rau kev ua kom xyaum tau zoo rau kev vuag dej, kev xyaum kho thiab kev ntxeem kom tau rau kev ua luam dej khwb rwg thiab kev ua luam dej ntxeev tiaj, kev hus dej luam dej ntxeev tiaj uas yooj yim, kev hus luam dej khwb rwg, kev hus luam dej li npauj npaim ntxuaj thiab kev ua luam dej ua ntsais. Kev ua luam dej rau kev ua kom muaj zog kuj tseem yuav tau muab los qhia. (40 feeb)
Theem 6
Peev Xwm Kev Txawj thiab Kev Ua Luam Dej
Kev Ua Tau Theem 5 Cov me nyuam kawm nyob rau Theem 5 yuav ua hauj lwm rau kev ua kom xyaum tau zoo rau kev vuag dej, kev xyaum kho thiab kev ntxeem kom tau rau kev ua luam dej khwb rwg thiab kev ua luam dej ntxeev tiaj, kev hus dej luam dej ntxeev tiaj uas yooj yim, kev hus luam dej khwb rwg, kev hus luam dej li npauj npaim ntxuaj thiab kev ua luam dej ua ntsais. Kev ua luam dej rau kev ua kom muaj zog kuj tseem yuav tau muab los qhia. (40 feeb)
Tus Neeg Pib Neeg Laus Hnub Nyoog 13+ Cov me nyuam kawm rau Theem 6 yuav xyaum kho cov kev hus txhawm rau ua luam dej kom tau tso siab, ua tau zoo, muaj zog thiab ua mus taus zoo deb dua qhov qub tuaj. Cov kev txawj uas suav nrog yog 500 yaj uas ua luam dej txuas zws siv 100 yaj txhua zeeg kev ua luam dej khwb rwg thiab luam dej ntxeev tiaj, 50 yaj rau txhua zeeg kev ua luam dej siv xub ntig, ua luam dej siv sab nrob qaum uas ua yooj yim, ua luam dej ua ntsais thiab ua luam dej npauj npaim ntxuaj thiab 100 yaj rau kev xaiv ua qee hom ntawm cov luam dej tag los ntawv, tso cev ntab sab nrob qaum los sis ntab ntxeev tiaj 5 feeb rau txhua ib hom, fiv (feet) thawj uas ua luam dej daj saum nplaim dej & ua kom tau ib qho twg los ntawm 7 fiv (feet). (40 feeb)
Goodman Pab Pawg Ua Luam Dej Thaum Dej Foo
 • Hnub nyoog 5 -18 xyoo
 • Cov kws ua luam dej yuav tsum muaj peev xwm ua luam dej tau ib lub pas dej twg uas muaj ncua deb txog 25-mev yam tsis tau pab

Goodman Pab Ua Luam Dej Thaum Dej Foo yog ib pab pawg ua luam dej sib tw uas yuav koom rau Tag Nrho Txhua Lub Nroog Qhov Kev Sib Tw Ua Luam Dej. Cov kev xyaum yuav tsa muaj 5 hnub nyob rau hauv ib lub lim piam thiab cov kev sib tw ua luam dej feem ntau yuav tsa muaj rau cov Hnub Saturday sawv ntxov.

Goodman Pab Pawg Ua Luam Dej Daj Thaum Dej Foo

 • Hnub nyoog 5 -18 xyoo
 • Cov neeg ua luam dej daj yuav tsum ua kom tau nyob rau hauv qhov dej tob 12 fiv (feet) thiab ua luam dej hauv ib lub pas dej twg uas muaj ncua deb 25-mev yam tsis tau pab
Goodman Pab Ua Luam Dej Thaum Dej Foo yog ib pab pawg ua luam dej daj sib tw uas yuav koom rau Tag Nrho Txhua Lub Nroog Qhov Kev Sib Tw Ua Luam Dej Daj. Cov kev xyaum yuav tsa muaj 5 hnub nyob rau hauv ib lub lim piam thiab cov kev sib tw ua luam dej daj feem ntau yuav tsa muaj rau cov Hnub Friday tsaus ntuj.
Neeg Mes Kas Lub Koom Haum Red Cross Hav Kawm Paub Rau Tus Neeg Saib Xyuas Cov Neeg Da Dej Yuav tsum muaj 16 xyoo Qhov no yog Neeg Mes Kas Lub Koom Haum Red Cross qhov kev cob kawm paub txhua yam Uas Tau Txais Daim Ntawv Tso Cai Rau Kev Saib Xyuas Cov Neeg Da Dej uas muab los qhia tas li rau thaum caij ntuj sov.
Cov Dej Siv Cua Auv Xis Ntsees Muaj hnub nyoog 18 xyoo los sis loj dua Lub chav tsim qauv rau cov neeg loj uas muaj txhua theem kev txawj rau kev ua kom muaj kev puas tsuaj-qis, muaj dag zog-loj, tag nrho-lub cev ua tau hauj lwm zoo.